Tải bản đầy đủ - 93 (trang)
Dặn dò : Về làm bài tập trong SGK. Mục tiêu: Chuẩn bị: - Hệ thống bài tập. I Các hoạt động dạy học chủ yếu: Dặn dò : Về làm bài tập trong SGK.

Dặn dò : Về làm bài tập trong SGK. Mục tiêu: Chuẩn bị: - Hệ thống bài tập. I Các hoạt động dạy học chủ yếu: Dặn dò : Về làm bài tập trong SGK.

Tải bản đầy đủ - 93trang

TiÕt 156: Lun tËp
I. Mơc tiªu: Gióp häc sinh cđng cố kỹ năng thực hành phép chia viết kết quả phép chia d ới dạng phân số,
số thập phân, tìm tỉ số phần trăm của hai số.
II. Chuẩn bị: - Hệ thống bài tập. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
Hoạt động 1: Ôn kiến thức cũ : - Nêu tên gọi thành phần của phép chia ? - Nêu cách chia nhẩm cho 0,1; 0,0; 0,5; 0,25....
Hoạt động 2: Thực hành. Bài 1: Cho học sinh tự làm rồi chữa bài.
Cũng cố về cách chia phân số cho số tự nhiên và chia số tự nhiên cho phân số.
Bài 2: Học sinh tự làm. Gọi học sinh lên chữa bài. GV chữa chung.
Bài 3: Cho HS tự làm rồi chữa bài. Nên củng cố cách tìm tỉ số phần trăm của hai số.
Chẳng hạn, tỉ số phần trăm của 1 và
6 5
là 1 :
2 ,
1 5
6 1
6 5
= =
x
= 1,2 x 100 = 120. Chó ý: Khi trình bày bài làm chỉ cần nêu nh bài mẫu trong VBTT.
Chẳng hạn, tỉ số phần trăm của 1 và
6 5
lµ : 1 :
5 6
6 5
=
= 1,2 = 120
Bµi 4: Cho häc sinh tù làm. GV gọi học sinh đọc bài, cả lớp soát kết quả.
Bài 5: Cho học sinh phân tích đề. Gọi HS nêu cách làm. GV khẳng ®Þnh ®óng. HS làm bài.
Bài giải: Chia số tiền vốn thành 100 phần đều nhau thì cả vốn lẫn lãi có:
100 + 25 = 125 phần Số tiền vốn còn có là:
600000 100 125
x = 480 000 đồng
Đáp số: 480 000 đồng

IV. Dặn dò : Về làm bài tập trong SGK.


68
Tiết 157: Luyện tập

I. Mục tiêu:


Giúp học sinh củng cố kỹ năng tìm tỉ số phần trăm của hai số cộng, trừ các tỉ số phần trăm, ứng dụng trong giải bài toán.
II. Chuẩn bị: - Hệ thống bài tập. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
Hoạt động 1: Ôn kiến thức cũ : - Nêu cách tìm tỉ số phần trăm của 2 số.
- Nêu cách chia nhẩm cho 0,1; 0,0; 0,5; 0,25....
Hoạt động 2: Thực hành. Bài 1: Cho học sinh tự làm rồi chữa bài.
Cũng cố về cách chia phân số cho số tự nhiên và chia số tự nhiên cho phân số.
Bài 2: Học sinh tự làm.
Gọi học sinh lên chữa bài. GV chữa chung.
Bài 3: Cho HS tự làm rồi chữa bài. Nên củng cố cách tìm tỉ số phần trăm của hai số.
Giải Tỷ số phần trăm của đất trồng cây cao su và diện tích đất trồng cây cà phê là:
480 : 320 = 1,5 1,5 = 150
Tỷ số phần trămcủa đất trồng cây cà phê và diện tích đất trồng cây cao su lµ: 320 : 480 = 0,6666
….. 0,6666
…. = 66,66
Bµi 4: Cho häc sinh tù lµm. GV gọi HS đọc bài, cả lớp soát kết quả.
Giải Số cây lớp 5A đã trồng đợc là: 180 x 45 : 100 = 81 c©y
Sè c©y líp 5A còn phải trồng theo dự định là : 180 81 = 99 cây Đáp số : 99 cây

IV. Dặn dò : Về làm bài tập trong SGK.


69
Tiết 158: Ôn tập
Các phép tính với số đo thời gian
I. Mục tiêu: Giúp học sinh củng cố kỹ năng với tính số đo thời gian và vận dụng trong giải
bài toán.
II. Chuẩn bị: - Các thực hiện phép tính với số đo thời gian. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
Hoạt động 1: Ôn kiến thức cũ:
Nên lu ý trong thực hiện phép cộng, phép nhân số đo thời gian. Nªn lu ý trong thùc hiƯn phÐp trõ sè ®o thêi gian.
Nªn lu ý khi thùc hiƯn phÐp chia số đo thời gian.
Hoạt động 2: Thực hành
GV tổ chức, hớng dẫn học sinh tự làm rồi chữa các bài tập trong VBTT. Nếu có điều kiện nên khuyến khích học sinh tự làm thêm bài tập trong SGK.
Bài 1: Cho HS tự làm rồi chữa bài. Khi chữa bài nên lu ý HS tránh nhầm lẫn, chẳng hạn nếu tổng là 18 giờ 85 phút thì phải chuyển đổi thành 19 giờ 25 phút vì 60 phút = 1 giờ.
Bài 2: Tơng tự bài 1. Nªn lu ý häc sinh, khi lÊy sè d của hàng đơn vị lớn hơn để chia tiếp
phải đổi sang hàng đơn vị bé hơn, chẳng hạn: 42 phút 30 gi©y
5 2 phút = 120 giây
8 phút 30 giây 150 giây
00
Bài 3: Cho häc sinh tù gi¶i. Gäi học sinh lên bảng chữa bài. HS dới lớp nhận xét.
Bài giải Thời gian ngời đi bộ đã đi hết 6 km lµ: 6 : 5 = 1,2 giê
= 1 giờ 12 phút Đáp số: 1 giờ 12 phút
Bài 4: Học sinh thảo luận cách làm. Gọi học sinh nêu cách làm. GV công nhận cách làm đúng.Học sinh làm bài :
Bài giải: Thời gian xe máy đi trên đờng là: 9 giờ - 7 giờ 15 phút + 15 phót = 1 giê 30 phót.
= 1,5 giê Độ dài quãng đờng từ Hà Nội đến Bắc Ninh là: 24 x 1,5 = 36 km
Đáp số: 36 km.
70
Tiết 159: Ôn tập
Tính chu vi, diện tích một số hình
I. Mục tiêu: Giúp học sinh Ôn tập, củng cố kiến thức và kỹ năng tính chu vi, diện tích một số hình đã học hình vuông,
hình chữ nhật, hình tam giác, hình thang, hình bình hành, hình thoi, hình tròn.

II. Chuẩn bị: Công thức tính chu vi và diện tích một số hình đã học.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Dặn dò : Về làm bài tập trong SGK. Mục tiêu: Chuẩn bị: - Hệ thống bài tập. I Các hoạt động dạy học chủ yếu: Dặn dò : Về làm bài tập trong SGK.

Tải bản đầy đủ ngay(93 tr)

×