Tải bản đầy đủ - 93 (trang)
Chuẩn bị: - Tính chất của phép chia. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động 1: Chuẩn bị: - Hệ thống bài tập. I Các hoạt động dạy học chủ yếu:

Chuẩn bị: - Tính chất của phép chia. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động 1: Chuẩn bị: - Hệ thống bài tập. I Các hoạt động dạy học chủ yếu:

Tải bản đầy đủ - 93trang

TiÕt 155: PhÐp chia
I. Mơc tiªu: Gióp häc sinh cđng cố kỹ năng thực hành phép chia các số tự nhiên, số thập phân, phân số và
vận dụng trong tính nhẩm và giải bài toán.

II. Chuẩn bị: - Tính chất của phép chia.


III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động 1:


GV hớng dẫn học sinh tự ôn tập những hiểu biết chung về phép chia. + Tên gọi các thành phần và kết quả, dấu phép tính.
+ Một số tính chất của phép chia ... nh SGK
Hoạt động 2: Thực hành Cho học sinh lần lợt làm các bài trong vở bài tập rồi chữa bài
Bài 1: Cho học sinh tự làm rồi chữa bài. HS cùng bàn đổi vở, kiểm tra bài.
Bài 2: - Nêu cách chia nhẩm cho 0,1; 0,01; 0,001; 0,25; 0,5...
- Học sinh làm bài, gọi học sinh lên chữa bµi.
Bµi 3: Cho häc sinh tù lµm råi chữa bài. Chẳng hạn. a.
Cách 1:
15 17
: 5
8 15
17 :
5 9
+
C¸ch 2:
15 17
: 5
8 15
17 :
5 9
+
=
17 15
5 8
17 15
5 9
x x
+
=
15 15
: 5
8 5
9 
 
 
 +
=
17 3
8 17
3 9
x x
+
=
17 15
5 17
15 17
: 5
17 x
=
= 3 =
17 51
17 24
27 =
+
= 3
Bài 4: học sinh thảo luận, nêu cách làm. - Tính
- Khoanh vào kết quả đúng - Khoanh tròn c
Bài 5: Cho học sinh phân tích mẫu. GV khẳng định đúng.
HS làm vào vở. IV. Dặn dò: Về làm bài tập trong SGK.
67
Tiết 156: Lun tËp
I. Mơc tiªu: Gióp häc sinh cđng cè kỹ năng thực hành phép chia viết kết quả phép chia d ới dạng phân số,
số thập phân, tìm tỉ số phần trăm của hai số.
II. Chuẩn bị: - Hệ thống bài tập. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
Hoạt động 1: Ôn kiến thức cũ : - Nêu tên gọi thành phần của phép chia ? - Nêu cách chia nhẩm cho 0,1; 0,0; 0,5; 0,25....
Hoạt ®éng 2: Thùc hµnh. Bµi 1: Cho học sinh tự làm rồi chữa bài.
Cũng cố về cách chia phân số cho số tự nhiên và chia số tự nhiên cho phân số.
Bài 2: Học sinh tự làm. Gọi học sinh lên chữa bài. GV chữa chung.
Bài 3: Cho HS tự làm rồi chữa bài. Nên củng cố cách tìm tỉ số phần trăm của hai số.
Chẳng hạn, tỉ số phần trăm cđa 1 vµ
6 5
lµ 1 :
2 ,
1 5
6 1
6 5
= =
x
= 1,2 x 100 = 120. Chó ý: Khi tr×nh bày bài làm chỉ cần nêu nh bài mẫu trong VBTT.
Chẳng hạn, tỉ số phần trăm của 1 và
6 5
là : 1 :
5 6
6 5
=
= 1,2 = 120
Bµi 4: Cho häc sinh tù lµm. GV gọi học sinh đọc bài, cả lớp soát kết quả.
Bài 5: Cho học sinh phân tích đề. Gọi HS nêu cách làm. GV khẳng định ®óng. HS lµm bài.
Bài giải: Chia số tiền vốn thành 100 phần đều nhau thì cả vốn lẫn lãi có:
100 + 25 = 125 phần Số tiền vốn còn có là:
600000 100 125
x = 480 000 đồng
Đáp số: 480 000 đồng

IV. Dặn dò : VỊ lµm bµi tËp trong SGK.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chuẩn bị: - Tính chất của phép chia. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động 1: Chuẩn bị: - Hệ thống bài tập. I Các hoạt động dạy học chủ yếu:

Tải bản đầy đủ ngay(93 tr)

×