Tải bản đầy đủ - 93 (trang)
Mục tiêu: Chuẩn bị: Hệ thống bài tập, cách vận dụng tính chất của phép trừ. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động 1: Ôn về phép trừ. Dặn dò Về làm bài tập trong SGK. Chuẩn bị: Hệ thống bài tập. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động 1: Ôn về phép cộn

Mục tiêu: Chuẩn bị: Hệ thống bài tập, cách vận dụng tính chất của phép trừ. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động 1: Ôn về phép trừ. Dặn dò Về làm bài tập trong SGK. Chuẩn bị: Hệ thống bài tập. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động 1: Ôn về phép cộn

Tải bản đầy đủ - 93trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục tiêu: Chuẩn bị: Hệ thống bài tập, cách vận dụng tính chất của phép trừ. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động 1: Ôn về phép trừ. Dặn dò Về làm bài tập trong SGK. Chuẩn bị: Hệ thống bài tập. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động 1: Ôn về phép cộn

Tải bản đầy đủ ngay(93 tr)

×