Tải bản đầy đủ - 93 (trang)
Chuẩn bị: - Đồng thồ treo tờng. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động 1: Ôn các đơn vị đo thời gian Dặn dò Về làm bài tập trong SGK. Chuẩn bị: - Hệ thống bài tập. I Các hoạt động dạy học chủ yếu:

Chuẩn bị: - Đồng thồ treo tờng. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động 1: Ôn các đơn vị đo thời gian Dặn dò Về làm bài tập trong SGK. Chuẩn bị: - Hệ thống bài tập. I Các hoạt động dạy học chủ yếu:

Tải bản đầy đủ - 93trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chuẩn bị: - Đồng thồ treo tờng. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động 1: Ôn các đơn vị đo thời gian Dặn dò Về làm bài tập trong SGK. Chuẩn bị: - Hệ thống bài tập. I Các hoạt động dạy học chủ yếu:

Tải bản đầy đủ ngay(93 tr)

×