Tải bản đầy đủ - 93 (trang)
Chuẩn bị: - Đồng thồ treo tờng. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động 1: Ôn các đơn vị đo thời gian Dặn dò Về làm bài tập trong SGK. Chuẩn bị: - Hệ thống bài tập. I Các hoạt động dạy học chủ yếu:

Chuẩn bị: - Đồng thồ treo tờng. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động 1: Ôn các đơn vị đo thời gian Dặn dò Về làm bài tập trong SGK. Chuẩn bị: - Hệ thống bài tập. I Các hoạt động dạy học chủ yếu:

Tải bản đầy đủ - 93trang

Tiết 149: Ôn tập về đo thời gian
I. Mục tiêu: - Gióp häc sinh cđng cè vỊ quan hƯ gi÷a một số đơn vị đo thời gian, cách viết số đo thời gian
dới dạng số thập phân, chuyển đổi số đo thời gian, xem đồng hồ...

II. Chuẩn bị: - Đồng thồ treo tờng.


III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động 1: Ôn các đơn vị đo thời gian


- Kể tên các đơn vị đo thời gian. - GV hỏi về MQH giữa 2 đơn vị đo thời gian bất kỳ.
- Hỏi về kiến thức: Năm nhuận, năm thờng. - Hỏi về số ngày, của tháng 2.
GV tổ chức, hớng dẫn HS tự làm và chữa các bài tập cđa VBTT. NÕu cã ®iỊu kiƯn cã thĨ cho
häc sinh hoặc một số HS làm thêm các bài tập trong SGK. Chẳng hạn.
Bài 1: Cho học sinh làm rồi chữa bài. Nêu yêu cầu học sinh nhớ các kết quả của bài 1. Bài 2: Cho học sinh tự làm rồi chữa bài. Chẳng hạn.
30 tháng = 2 năm 6 tháng 2 giờ 15 phút = 2,25 giê
20 phót =
3 1
giê = 0,33 giê 1 giê 12 phót = 1,2 giê
10 phót =
6 1
giê = 0,16 giê 90 gi©y = 1,5 phót
30 gi©y =
2 1
phót = 0,5 phót 1 phót 6 gi©y = 1,1 phót ...
Bài 3: GV lấy mặt đồng hồ hoặc đồng hồ thực cho học sinh thực hành xem đồng hồ khi
cho các kim di chuyển chủ yếu với các trờng hợp phù hợp với câu hỏi: Đồng hồ chỉ bao nhiêu giờ và bao nhiêu phút?
Bài 4: Cho học sinh tự làm rồi chữa bài. Khoanh vào C là đúng.

IV. Dặn dò Về làm bài tËp trong SGK.


60
TiÕt 150: PhÐp céng
I. Mơc tiªu: - Gióp học sinh củng cố các kỹ năng thực hành phép cộng các số tự nhiên, các số thập phân, phân
bố và ứng dụng trong tính nhanh, trong giải bài toán.
II. Chuẩn bị: - Hệ thống bài tập. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
Hoạt động 1: Ôn về phép cộng. GV nêu câu hỏi để học sinh trả lời, trao đổi ý kiến về những hiểu biết với phép cộng nói chung:
Tên gọi các thành phần và kết qu¶, dÊu phÐp tÝnh, mét sè tÝnh chÊt cđa phÐp cộng ... nh trong SGK
Hoạt động 2: GV tổ chức, hớng dẫn học sinh tự làm rồi chữa các bài tập trong VBTT. Nếu có
điều kiện nên khuyến khích học sinh làm thêm các bài tập trong SGK.
Bài 1: Cho học sinh tự tính rồi chữa bài. Học sinh cùng bàn đổi vở kiểm tra.
Bài 2: Cho học sinh nhắc lại một số chất của phép cộng tính chất giao hoán, tính chất kết
hợp ... rồi thực hành tính nhanh. Chẳng hạn: 976 + 865 + 135 = 976 + 865 + 135 = 976 + 1000 = 1976.
11 19
+
 
 
 
+ 11
3 13
8
=
 
 
 
+ 11
3 11
19
+
13 8
2 13
8 2
13 8
11 22
13 8
= +
= +
=
72,84 + 17,16 + 82,84 = 72,84 + 17,16 + 82,84 = 72,84 + 100 = 172,84
Bµi 3: Cho học sinh tự làm rồi chữa bài. Nên cho HS trao đổi ý kiến khi chữa bài.
Chẳng hạn, có thể cho học sinh nêu các cách dự đoán khác nhau rồi lựa chọn cách hợp lý nhất. VÝ dơ.
x + 8,75 = 8,75; x = 0 v× 0 + 8,75 = 8,75. Dự đoán x = 0 vì 0 cộng với số nào cũng bằng chính số đó.
Học sinh khác có thể giải thích x = 0 v× x + 8,75 = 8,75 th× x = 8,75 - 8,75 và x = 0. Cả hai cách đều ®óng, nhng c¸ch dù ®o¸n b»ng sư dơng tÝnh chÊt của phép cộng với 0 nhanh
gọn hơn. Bài 4: Cho HS tự đọc rồi giải bài toán. Bài giải
Mỗi giờ cả hai vòng cùng chảy đợc:
100 45
20 9
5 1
4 1
= =
+
= 45 thể tích bể Đáp số: 45 thể tích bể.
Bài 5: Tơng tự bài 4. Bài giải:
Ngày thứ hai chị Hoa dệt đợc: 20,75 + 3,84 = 24,59 m Ngày thứ ba chị Hoa dệt đợc: 24,59 + 3,84 = 28,43 m
Cả ba ngày chị Hoa đã dệt đợc: 20,75 + 24,59 + 28,43 = 73,77 m Đáp số: 73,77 m lụa
61
Tiết 151: Phép trừ

I. Mơc tiªu:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chuẩn bị: - Đồng thồ treo tờng. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động 1: Ôn các đơn vị đo thời gian Dặn dò Về làm bài tập trong SGK. Chuẩn bị: - Hệ thống bài tập. I Các hoạt động dạy học chủ yếu:

Tải bản đầy đủ ngay(93 tr)

×