Tải bản đầy đủ - 93 (trang)
Mục tiêu: Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động 1: Ôn lý thuyết. Mục tiêu: - Giúp học sinh củng cố về so sánh các số đo diện tích, thể tích.

Mục tiêu: Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động 1: Ôn lý thuyết. Mục tiêu: - Giúp học sinh củng cố về so sánh các số đo diện tích, thể tích.

Tải bản đầy đủ - 93trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục tiêu: Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động 1: Ôn lý thuyết. Mục tiêu: - Giúp học sinh củng cố về so sánh các số đo diện tích, thể tích.

Tải bản đầy đủ ngay(93 tr)

×