Tải bản đầy đủ - 93 (trang)
Mục tiêu: Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động 1: Ôn lý thuyết. Mục tiêu: - Giúp học sinh củng cố về so sánh các số đo diện tích, thể tích.

Mục tiêu: Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động 1: Ôn lý thuyết. Mục tiêu: - Giúp học sinh củng cố về so sánh các số đo diện tích, thể tích.

Tải bản đầy đủ - 93trang

Tiết 147 :
Ôn tập về đo thể tích

I. Mục tiêu:


- Gióp häc sinh cđng cè vỊ quan hƯ gi÷a mÐt khối, đêximet khối, xăngtimet khối; viết số đo thể tích dới dạng số thập phân; chuyển đổi số đo diện tích.

II. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động 1: Ôn lý thuyết.


- Nêu các đơn vị đo thể tích đã học. - Nêu MQH giữa 2 đơn vị ®o thĨ tÝch liỊn kỊ.
GV tỉ chøc, híng dÉn HS tự làm và chữa các bài tập của VBTT. Nếu còn thời gian thì cho học
sinh hoặc một số HS làm thêm các bài tập trong SGK chẳng hạn.
Bài 1: Học sinh đọc, viết các số đo thể tích. Gọi học sinh lên viết.
Bài 2: Cho HS tự làm rồi chữa bài. 2 HS cũng bàn bạc đổi vở, kiểm tra.
Bài 3: Cho HS tự làm rồi chữa bài. Cả 3 bài 1, 2, 3 đều phải lu ý HS về quan hệ giữa hai đơn
vị đo thể tích liền nhau. Chẳng hạn: 1996 dm
3
= 1,996m
3
105 cm
3
= 0,105dm
3
2m
3
82 dm
3
= 2,082m
3
1 dm
3
= 0,001m
3
25dm
3
= 0,025m
3
1cm
3
= 0,001 dm
3
...
Bµi 4 : Cho HS tù lµm råi chữa bài. Chẳng hạn: 4m
3
8dm
3
4,8 m
3
Nên cho học sinh giải thích miệng để nhớ lại và phân biƯt: 4m8dm = 4,8m
4m
2
8dm
2
= 4,08m
2
4m
3
8dm = 4,008m
3
4,8m
3
= 4m
3
800dm
3
. Do ®ã: 4m8dm = 4,8m
4m
2
8dm = 4,8m
2
4m
3
8dm
3
4,8m
3
Bµi 5: Cho học sinh tự làm rồi chữa bài ngay tại lớp hoặc làm bài khi tự học rồi chữa bài
vào thời điểm thích hợp. Chẳng hạn. Bài giải
Thể tích của bĨ níc lµ: 3 x 2 x 1,5 = 9 m
3
. Sè lÝt níc cã trong bĨ lµ:
100 80
9x
= 7,2 m
3
= 7200dm
3
= 7200l ChiỊu cao cđa khèi níc trong bĨ là: 7,2 3 x 2 = 1,2 m
Đáp số: a. 7200 lít nớc.b. 1,2 m
58
Tiết 148: Ôn tập
o diện tích và đo thể tích tiếp theo

I. Mục tiêu: - Giúp học sinh củng cố về so sánh các số đo diện tích, thể tích.


- Giải bài toán có liên quan đến tính diện tích thể tích các hình đã học. II. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
Hoạt động 1: Ôn lý thuyết. - Nêu các đơn vị đo thể tích đã học.
- Nêu MQH giữa 2 đơn vị đo thĨ tÝch liỊn kỊ. GV tỉ chøc, híng dÉn HS tự làm và chữa các bài tập của VBTT. Nếu còn thời gian thì cho học
sinh hoặc một số HS làm thêm các bài tập trong SGK chẳng hạn.
Bài 1: Học sinh đọc, viết các số đo thể tích. Gọi học sinh lên viết.
Bài 2: Cho HS tự làm rồi chữa bài. 2 HS cũng bàn bạc đổi vở, kiểm tra.
Bài 3: Cho HS tự làm rồi chữa bài. Cả 3 bài 1, 2, 3 đều phải lu ý HS về quan hệ giữa hai đơn
vị đo thể tích liền nhau. Chẳng hạn: 1996 dm
3
= 1,996m
3
105 cm
3
= 0,105dm
3
2m
3
82 dm
3
= 2,082m
3
1 dm
3
= 0,001m
3
25dm
3
= 0,025m
3
1cm
3
= 0,001 dm
3
...
Bµi 4 : Cho HS tù lµm råi chữa bài. Chẳng hạn: 4m
3
8dm
3
4,8 m
3
Nên cho học sinh giải thích miệng để nhớ lại và phân biƯt: 4m8dm = 4,8m
4m
2
8dm
2
= 4,08m
2
4m
3
8dm = 4,008m
3
4,8m
3
= 4m
3
800dm
3
. Do ®ã: 4m8dm = 4,8m
4m
2
8dm = 4,8m
2
4m
3
8dm
3
4,8m
3
Bµi 5: Cho học sinh tự làm rồi chữa bài ngay tại lớp hoặc làm bài khi tự học rồi chữa bài
vào thời điểm thích hợp. Chẳng hạn. Bài giải
Thể tích của bĨ níc lµ: 3 x 2 x 1,5 = 9 m
3
. Sè lÝt níc cã trong bĨ lµ:
100 80
9x
= 7,2 m
3
= 7200dm
3
= 7200l ChiỊu cao cđa khèi níc trong bĨ là: 7,2 3 x 2 = 1,2 m
Đáp số: a. 7200 lít nớc.
b. 1,2 m
59
Tiết 149: Ôn tập về đo thêi gian
I. Mơc tiªu: - Gióp häc sinh cđng cè về quan hệ giữa một số đơn vị đo thời gian, cách viết số đo thời gian
dới dạng số thập phân, chuyển đổi số đo thời gian, xem đồng hồ...

II. Chuẩn bị: - Đồng thồ treo tờng.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục tiêu: Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động 1: Ôn lý thuyết. Mục tiêu: - Giúp học sinh củng cố về so sánh các số đo diện tích, thể tích.

Tải bản đầy đủ ngay(93 tr)

×