Tải bản đầy đủ - 93 (trang)
Dặn dò: Về làm bài tập trong SGK. Chuẩn bị: - Vở bài tập, sách giáo khoa I Các hoạt động dạy học chủ yếu: Dặn dò:;Về làm bài tập trong SGK.

Dặn dò: Về làm bài tập trong SGK. Chuẩn bị: - Vở bài tập, sách giáo khoa I Các hoạt động dạy học chủ yếu: Dặn dò:;Về làm bài tập trong SGK.

Tải bản đầy đủ - 93trang

đi với vận tốc ban đầu và vận tốc mới là 1 giờ và
4 3
giờ, nên vận tốc mới bằng
3 4
vận tốc ban đầu.
Từ đó có
3 1
vận tốc ban đầu bằng 5kmgiờ, quãng đờng AB là 15km.

IV. Dặn dò: Về làm bài tập trong SGK.


49
Tiết 139: Ôn tập về số tù nhiªn
I. Mơc tiªu: - Gióp häc sinh cđng cè về đọc, viết, so sánh các số tự nhiên và vỊ dÊu hiƯu
chia hÕt cho 2, 3, 5, 9.
II. Chn bị: - Vở bài tập, sách giáo khoa III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
Hoạt động 1: Ôn lý thuyết: - Cho học sinh nêu cách so sánh 2 sè TN. - Nªu dÊu hiƯu chia hÕt cho 2, 3, 5, 9.
Hoạt động 2: Thực hành. GV tổ chức, hớng dẫn cho học sinh tự làm rồi chữa các bài tập. Chẳng hạn, cho học sinh làm
các bài tập trong vở bài tập rồi chữa các bài tập ®ã.
Bµi 1: HS ®äc, viÕt sè theo mẫu. Gọi học sinh đọc số.
Gọi học sinh lên bảng viết số.
Bài 2: Khi chữa bài nên lu ý học sinh tự nêu đặc điểm của các tự nhiên các số lẻ, các số chẵn liên
tiếp. Chẳng hạn: 2 số lẻ liên tiếp nhau hơn hoặc kém nhau 2 đơn vị.
Bài 3: Khi chữa bài nên hỏi học sinh các so sánh đáp số tự nhiên có cùng chữ số. Bài 4: Khi chữa bài nên yêu cầu học sinh nêu dấu hiệu chia hết cho 3 , 9, 2, 5; nêu đặc điểm của sè
võa chia hÕt cho 2 võa chi hÕt cho 5
Chẳng hạn: Số chia hết cho cả 2 và 5 là 0. Để tìm ra chữ số cần điền vào chỗ chấm 37 là 0 phải lấy phần
giao nhau giữa hai dấu hiệu chia hết cho 2 và 5. Các số chia hết cho 2 có chữ số tận cùng bên phải là: 0, 2, 4, 6, 8.
Các sè chia hÕt cho 5 cã ch÷ sè tËn cïng bên phải là: 0, 5. Chữ số 0 có trong cả hai dấu hiệu chia hết, 0 là phần giao nhau cđa hai dÊu hiƯu nµy. VËy sè
chia hÕt cho cả 2 và 5 là số có chữ số ở tận cùng bên phải là 0.
Bài 5: Cho học sinh làm bài và chữa bài với kết quả nh sau: a. Sè bÐ nhÊt cã 4 ch÷ sè là: 1000
b. Số lớn nhất có 4 chữ số là: 9999 c. Sè bÐ nhÊt gåm 4 ch÷ sè 0, 1, 2, 3 lµ: 1023.
d. Sè lín nhÊt gåm 4 chữ số 0, 1, 2, 3 là: 3210 Nếu còn thời gian, GV nêu cho HS làm thêm bài tập trong SGK.

IV. Dặn dò:;Về làm bài tập trong SGK.


50
Tiết 140: Ôn tập về phân số
I. Mục tiêu: - Giúp häc sinh cđng cè vỊ ®äc, viÕt, rót gän, quy đồng mẫu số, so sánh phân số. II. Chuẩn bị: - Vở bài tập, sách giáo khoa
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động 1: Ôn kiến thức cũ: - Nêu tính chất cơ bản của phân số.
- Nêu cách so sánh phân số: + Cùng mẫu số. + Cùng tử số.
+ Khác nhau mẫu số. Hoạt động 2: Thùc hµnh.
GV tỉ chøc, híng dÉn cho häc sinh tự làm rồi chữa trong VBTT. Nếu còn thời gian thì hớng dẫn học sinh
hoặc một số HS làm thêm bài tập trong SGK. Chẳng hạn.
Bài 1: HS tự làm rồi chữa bài. Khi chữa bài, GV yêu cầu học sinh đọc các phân số mới viết đợc.
Bài 2: HS tự làm bài rồi chữa bài. Lu ý HS, khi rút gọn phân số phải nhận đợc phân số tối giản.
Bài 3: HS tự làm bài rồi chữa bài.
ở các bài c. d. nêu giúp học sinh tìm mẫu số chung bé nhất. Chẳng hạn, để tìm MSC của các phân số
6 5

4 5
lẽ ra chỉ cần lấy 6 x 4 = 24. Tuy nhiªn, nªn gióp häc sinh cã thói quen tự đặt câu hỏi: Có số nào bé hơn 24 mà vừa chia
hết cho 6 vừa chia hết cho 4 không? Từ đó HS tìm đợc các số chia hết cho 6 mà bé hơn 24 là: 6, 12, 18 và các số chia hết cho 4 mà bé hơn 24 là: 4, 8, 12, 16, 20. Rõ rµng 12 võa ch a hÕt cho 6 võa chia
hÕt cho 4. Vậy MSC là 12 .
Bài 4: Khi chữa bài nêu cho HS nêu cách so sánh hai phân số còn cùng hoặc không cùng mẫu
số; hai phân số có tử số bằng nhau, so sánh phân số với 1.
Bµi 5: Cho häc sinh tù lµm bµi rồi chữa bài. HS có thể nêu các cách khác nhau để tìm phân số thích hợp, chẳng hạn có thể làm bài nh
sau: Nếu chia đoạn thẳng từ 0 đến 1 thành 8 phần bằng nhau nh hình vẽ thì
4 1

8 2
,
4 2

8 4
giữa
8 2

8 4
có một vạch là
8 3
. Vậy vạch ở giữa
4 1

4 2

8 3
.
51
8 1
4 1
8 2
8 3
8 4
8 5
8 6
8 7
8 8
4 2
G
iaùo vieõn : ẹoó Thũ Tỡnh
Tiết 141: Ôn tập về phân sè tiÕp theo
I. Mơc tiªu: - Cđng cè tiÕp vỊ khái niệm phân số, tính chất cơ bản của phân số và vận dụng
trong quy đồng mẫu số để so sánh các phân số có mẫu số khác nhau.
II. Chuẩn bị: - Vở bài tập, sách giáo khoa. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Dặn dò: Về làm bài tập trong SGK. Chuẩn bị: - Vở bài tập, sách giáo khoa I Các hoạt động dạy học chủ yếu: Dặn dò:;Về làm bài tập trong SGK.

Tải bản đầy đủ ngay(93 tr)

×