Tải bản đầy đủ - 93 (trang)
Dặn dò: Về làm bài tập trong SGK. Mục tiêu: - Củng cố kỹ năng tính: Vận tốc, quãng đờng, thời gian. Dặn dò: Về làm bài tập trong SGK. Chuẩn bị: - Sơ đồ bài tập 5. I Các hoạt động dạy học chủ yếu:

Dặn dò: Về làm bài tập trong SGK. Mục tiêu: - Củng cố kỹ năng tính: Vận tốc, quãng đờng, thời gian. Dặn dò: Về làm bài tập trong SGK. Chuẩn bị: - Sơ đồ bài tập 5. I Các hoạt động dạy học chủ yếu:

Tải bản đầy đủ - 93trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Dặn dò: Về làm bài tập trong SGK. Mục tiêu: - Củng cố kỹ năng tính: Vận tốc, quãng đờng, thời gian. Dặn dò: Về làm bài tập trong SGK. Chuẩn bị: - Sơ đồ bài tập 5. I Các hoạt động dạy học chủ yếu:

Tải bản đầy đủ ngay(93 tr)

×