Tải bản đầy đủ - 93 (trang)
Dặn dò: Về làm bài tập trong SGK. Mục tiêu: - Củng cố kỹ năng tính: Vận tốc, quãng đờng, thời gian. Dặn dò: Về làm bài tập trong SGK. Chuẩn bị: - Sơ đồ bài tập 5. I Các hoạt động dạy học chủ yếu:

Dặn dò: Về làm bài tập trong SGK. Mục tiêu: - Củng cố kỹ năng tính: Vận tốc, quãng đờng, thời gian. Dặn dò: Về làm bài tập trong SGK. Chuẩn bị: - Sơ đồ bài tập 5. I Các hoạt động dạy học chủ yếu:

Tải bản đầy đủ - 93trang

TiÕt 136: Lun tËp chung
I.Mơc tiªu: Cđng cè kü năng tính: Vận tốc, quãng đờng, thời gian.
- Củng cố đổi đơn vị đo độ dài,đơn vị đo thời gian, đơn vị đo vận tốc.
II. Chuẩn bị: - Vở bài tập, sách giáo khoa. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
Hoạt động 1: Ôn kiến thức cũ: - Gọi học sinh nêu cách tìm vận tốc, thời gian quãng đờng.
- Học sinh lên bảng viết công thức tính. - GV cho häc sinh lµm bµi 1 SGK.
- Gäi häc sinh đọc kết quả, nhận xét kết quả. Hoạt động 2: Thùc hµnh.
Bµi 1: VBTT Cho häc sinh làm. Gọi đọc kết quả.
Yêu cầu học sinh tính b»ng mphót. Bµi 2: VBTT Cho häc sinh làm và so sánh kết quả với nhau.
Bài 3: VBTT: GV cho häc sinh suy nghÜ, gäi häc sinh nãi cách làm và kết quả. Hớng dẫn học sinh tính: - Vận tốc của xe đạp.
- Quãng đờng AB. - Thời gian đi của xe đẹp.
Với học sinh khá, hớng dẫn tìm ra mối quan hệ tỉ lệ nghịch giữa vận tốc và thời gian. Nếu cùng đi một quãng đờng, vận tốc của xe đạp bằng
3 5
vận tốc đi bộ thì thời gian đi của đạp bằng
5 3
thời gian đi bộ. Thời gian xe đạp đi là: 2 giê 30 phót x
5 3
= 1 giê 30 phót.
Bµi 4: SGK GV híng dÉn häc sinh tõ bµi toán SGK liên hệ với thực tế để học sinh thấy rõ ý nghĩa, vai trò của
dòng nớc, sức cản cđa giã trong mét sè chun ®éng trong thùc tÕ. Khi đi xuôi dòng thì vận tốc chuyển động bằng vËn tèc cđa ca n« céng vËn tèc cđa dòng n ớc
cho nên khi đi xe đạp xuôi gió, chèo thuyền xuôi dòng ta có cảm giác đi nhanh hơn, chèo nhẹ hơn. Khi đi ngợc dòng nớc thì vËn tèc cđa chun ®éng b»ng vËn tèc cđa ca nô trừ đi vận tốc
dòng nớc. Khi đi xe đạp ngợc gió, chèo thuyền ngợc dòng ta thấy nặng hơn, đi chậm hơn.

IV. Dặn dò: Về làm bài tập trong SGK.


46
TiÕt 137: Lun tËp chung

I. Mơc tiªu: - Cđng cố kỹ năng tính: Vận tốc, quãng đờng, thời gian.


- Làm quen với bài toán chuyển động ngợc chiều trong cùng một thời gian. II. Chuẩn bị:
- Vở bài tập, sách giáo khoa. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
Hoạt động 1: Ôn kiến thức cũ: - Gọi học sinh nêu cách tính quãng đờng, vận tốc, thời gian.
- Gọi học sinh lên bảng viết công thức tính. Hoạt ®éng 2: Thùc hµnh.
Bµi 1: VBTT. GV cho học sinh làm trình bày lời giải theo cách thông thờng.
Có thể cho học sinh khá, giỏi trình bày cách làm khác:
Tỉ số vận tốc ô tô và xe máy là:
40 50
=
4 5
Vậy thời gian để ô tô đi lµ: 3 x
5 4
= 2,4 giê
Bµi 2: VBTT - HS đọc đề, gọi HS nêu cách làm.
- HS trao đổi kiểm tra kết quả lẫn nhau. Bài 3: GV cho HS tự làm.
Học sinh nêu kết quả. Nhận xét kết quả của bạn.
Bài 4: GV lu ý häc sinh mèi quan hƯ gi÷a vËn tốc bơi xuôi dòng và vận tốc bơi ngợc dòng. + Vận tốc bơi xuôi dòng bằng vận tốc bơi cộng vận tốc dòng nớc, vận tốc bơi ngợc dòng
bằng vận tốc bơi trừ vận tốc dòng nớc. + Vận tốc bơi ngợc dòng bằng vận tốc bơi xuôi dòng trừ đi hai lần vận tốc dòng nớc.
Lu ý: Nhiều học sinh chỉ nghĩ là vận tốc ngợc dòng bằng vận tốc xuôi dòng trừ 1 lần vận tốc dòng nớc.
Đây là tiết luyện tập chung GV nên dành thời gian để học sinh đợc thực hành nhiều về các phÐp tÝnh víi sè ®o thêi gian, tÝnh vËn tèc, quãng đờng, thời gian của chuyển động đều.

IV. Dặn dò: VỊ lµm bµi tËp trong SGK.


47
TiÕt 138: Lun tËp chung
. I. Mục tiêu:
- Củng cố kỹ năng tính: Vận tốc, quãng đờng, thời gian. - Thực hành giải toán.
II. Chuẩn bị: - Sơ đồ bài tập 5. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
Hoạt động 1: Ôn kiến thức cũ: - Gọi học sinh nêu cách tìm vận tốc, quãng đờng, thời gian.
- Gọi học sinh lên bảng viết công thức tính Hoạt động 2: Thực hành.
Bài 1: VBTT. GV cho häc sinh tÝnh vµ điền vào ô trống. Lu ý: 1 phút 10 gi©y = 70 gi©y.
v = 400 : 70 = 5
7 5
mgiây GV hớng dẫn học sinh viết kết quả dới dạng hỗn sốthì không phải lấy kết quả gần đúng.
Bài 2, bµi 3: VBTT GV cho häc sinh nêu lời giải và đáp số để kiểm tra việc nắm kiến
thức và kỹ năng tính toán của học sinh.
Bài 4: SGK Là dạng trắc nghiệm ®Ĩ kiĨm tra viƯc n¾m kiÕn thøc ë tiÕt Lun tập chung
trớc. GV hớng dẫn HS để các em không nhầm lẫn về mối quan hệ giữa vận tốc xuôi dòng và vận tốc ngợc dòng.
Bài 5: VBTTGV hớng dẫn học sinh:
Nếu đi với vận tốc mới thì 1 giờ xe đạp đã đi vợt qua B một quãng đờng 5 km.
Vậy 5 km là quãng đờng xe đạp đi với vận tốc mới trong thời gian là: 1 -
4 1
4 3
=
giê Nh vËy thêi gian ®i quãng đờng AB
4 3
giờ gấp 3 lần thời gian đi qu·ng ®êng BC
4 1
giê, hay qu·ng ®êng AB gÊp 3 lần quãng đờng BC. Quãng đờng AB là: 5 x 3 = 15 km
Đây là bài toán khó, cần hớng dẫn để HS nắm đợc cách giải bài toán này qua sơ đồ. HS có thể dựa vào tơng quan tỉ lệ nghịch giữa vận tốc và thời gian để giải.
48
A B
C
5km
đi với vận tốc ban đầu và vận tốc mới là 1 giờ và
4 3
giờ, nên vận tốc mới bằng
3 4
vận tốc ban đầu.
Từ đó có
3 1
vận tốc ban đầu bằng 5kmgiờ, quãng đờng AB là 15km.

IV. Dặn dò: VỊ lµm bµi tËp trong SGK.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Dặn dò: Về làm bài tập trong SGK. Mục tiêu: - Củng cố kỹ năng tính: Vận tốc, quãng đờng, thời gian. Dặn dò: Về làm bài tập trong SGK. Chuẩn bị: - Sơ đồ bài tập 5. I Các hoạt động dạy học chủ yếu:

Tải bản đầy đủ ngay(93 tr)

×