Tải bản đầy đủ - 93 (trang)
Dặn dò: GV giao bài tập về nhà .. Mục tiêu: Giúp học sinh Chuẩn bị: - Vở bài tập, sách giáo khoa Các hoạt động dạy học chủ yếu. Hoạt động 1: Ôn kiến thức cũ Chuẩn bị: - Vở bài tập, sách giáo khoa. I Các hoạt động dạy học chủ yếu:

Dặn dò: GV giao bài tập về nhà .. Mục tiêu: Giúp học sinh Chuẩn bị: - Vở bài tập, sách giáo khoa Các hoạt động dạy học chủ yếu. Hoạt động 1: Ôn kiến thức cũ Chuẩn bị: - Vở bài tập, sách giáo khoa. I Các hoạt động dạy học chủ yếu:

Tải bản đầy đủ - 93trang

I. Mục tiêu: - Hình thành cách tính thời gian của một chuyển động.


- Thực hành tính thời gian của một chuyển động. II. Các hoạt động dạy học chủ yếu.
Hoạt động 1: Hình thành cách tính thời gian. a. Bài toán 1: GV cho học sinh đọc bài toán, trình bày lời giải bài toán trongáGK
GV: Cho học sinh rút ra quy tắc tính thời gian của chuyển động. GV: Vẽ sơ đồ cho học sinh suy nghĩ, nếu mỗi giờ đi đợc 42,5km thì phải đi
trong mấy giờ?
GV: Cho häc sinh viÕt biÓu thøc tÝnh thêi gian. b. Bài toán2 HS đọc bài toán 2.
GV cho học sinh vận dụng qui tắc tính thời gian để tính 1 HS trình bài lên bảng.
HS nhËn xÐt,GV nhËn xÐt. c. Cñng cè: GV: Gäi HS nhắc lại cách tính thời gian, nêu biểu thức tính thêi gian.
ViÕt s¬ v = s : t
S = v x t t = s : v
Khi biÕt 2 trong 3 đại lợng: vận tốc, quãng đờng, thời gian ta có thể tính đợc đại lợng thứ ba.
Hoạt động 2: Thực hành. Bài 1
MT: Rèn kỷ năng tính thời gian khi biết vận tốc ,quảng đờng GV cho học sinh làm bài 1 trong SGK
Gọi học sinh đọc kết quả, cho học sinh nhận xét bài làm của bạn .
Bài 2 : : MT: Rèn kỷ năng tính thời gian khi biết vận tốc ,quảng đờng GV cho học sinh đọc đầu bài.
Học sinh nói cách làớiH lµm vµo vë Bµi3 : GV cho häc sinh làm bài.
Gọi học sinh nói cách làm và kết quả. HS nhận xét bài làm của bạn.

IV: Dặn dò: GV giao bµi tËp vỊ nhµ ..


44 170km
1 giê 42,5 km
TiÕt 135: Lun tËp

I. Mơc tiªu: Gióp häc sinh


- Củng cố kỹ năng tính thời gian của chuyển động. - Cđng cè mèi quan hƯ gi÷a thêi gian víi vận tốc và quãng đờng.

II. Chuẩn bị: - Vở bài tập, sách giáo khoa


III. Các hoạt động dạy học chủ yếu. Hoạt động 1: Ôn kiến thức cũ


GV gọi học sinh nhắc lại biểu thức tính thời gian của một chun ®éng.
Cho häc sinh rót ra biĨu thøc tÝnh vËn tèc, qu·ng ®êng tõ biĨu thøc tÝnh thêi gian. Hoạt động 2: Thực hành.
Bài 1: GV cho học sinh tính, điền vào ô trống. Gọi học sinh kiểm tr kết quả của bạn.
Bài 2: GV cho học sinh tự làm bàn rồi chữa bµi. Bµi 3: GV cã thĨ híng dÉn học sinh trả lời:
- Có mấy động tử chuyển động? - Các động tử chuyển động ngợc chiều hay cùng chiều?
- Ô tô cách xe máy bao nhiêu kilômet? - Ô tô có đuổi kịp xe máy không?
Sau mỗi giờ ô tô gần xe máy là: .... Thời gian để ô tô đuổi kịp xe máy là: ....
GV nói những suy nghĩ để tìm cách giải bài toán: Ban đầu ô tô cách xe máy một quãng đờng, do vận tốc ô tô lớn hơn vận tốc xe máy nên sau khi cùng chuyển động mỗi giờ ô tô gần xe máy một quãng đờng
bằng vận tốc của ô tô trừ vận tốc xe máy. Thời gian để ô tô đuổi kịp xe máy đợc tính bằng cách lấy quãng đờng cách nhau ban đầu
giữa ô tô và xe máy chia cho hiệu vận tốc giữa ô tô và xe máy.
Bài 4: GV gọi HS nêu cách làm và lời giải.
GV kiểm tra cả lớp về cách giải bài toán hai động tử chuyển động ngợc chiều nhau. Chú ý đây là dạng toán khó, GV cố gắng tìm cách giúp đỡ học sinh yếu nắmvữgn cách giải
các bài toán dạng này.
45 Ô tô
Xe máy
45km A
C B
Tiết 136: Luyện tập chung
I.Mục tiêu: Củng cố kỹ năng tính: Vận tốc, quãng đờng, thời gian.
- Củng cố đổi đơn vị đo độ dài,đơn vị đo thời gian, đơn vị đo vận tốc.
II. Chuẩn bị: - Vở bài tập, sách giáo khoa. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
Hoạt động 1: Ôn kiến thức cũ: - Gọi học sinh nêu cách tìm vận tốc, thời gian quãng đờng.
- Học sinh lên bảng viết công thøc tÝnh. - GV cho häc sinh lµm bµi 1 SGK.
- Gọi học sinh đọc kết quả, nhận xét kết quả. Hoạt động 2: Thực hành.
Bài 1: VBTT Cho học sinh làm. Gọi đọc kết quả.
Yêu cầu häc sinh tÝnh b»ng mphót. Bµi 2: VBTT Cho học sinh làm và so sánh kết quả với nhau.
Bµi 3: VBTT: GV cho häc sinh suy nghÜ, gäi học sinh nói cách làm và kết quả. Hớng dẫn học sinh tính: - Vận tốc của xe đạp.
- Qu·ng ®êng AB. - Thêi gian ®i cđa xe ®Đp.
Víi học sinh khá, hớng dẫn tìm ra mối quan hệ tỉ lệ nghịch giữa vận tốc và thời gian. Nếu cùng đi một quãng đờng, vận tốc của xe đạp bằng
3 5
vận tốc đi bộ thì thời gian đi của ®¹p b»ng
5 3
thêi gian ®i bé. Thêi gian xe ®¹p ®i lµ: 2 giê 30 phót x
5 3
= 1 giê 30 phót.
Bµi 4: SGK GV híng dÉn häc sinh từ bài toán SGK liên hệ với thực tế ®Ĩ häc sinh thÊy râ ý nghÜa, vai trß cđa
dßng nớc, sức cản của gió trong một số chuyển động trong thực tế. Khi đi xuôi dòng thì vận tốc chuyển động bằng vận tốc của ca nô cộng vận tốc của dòng n ớc
cho nên khi đi xe đạp xuôi gió, chèo thuyền xuôi dòng ta có cảm giác đi nhanh hơn, chèo nhẹ hơn. Khi đi ngợc dòng nớc thì vận tốc của chuyển động bằng vận tốc của ca nô trừ đi vận tốc
dòng nớc. Khi đi xe đạp ngợc gió, chèo thuyền ngợc dòng ta thấy nặng hơn, đi chậm hơn.

IV. Dặn dò: Về lµm bµi tËp trong SGK.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Dặn dò: GV giao bài tập về nhà .. Mục tiêu: Giúp học sinh Chuẩn bị: - Vở bài tập, sách giáo khoa Các hoạt động dạy học chủ yếu. Hoạt động 1: Ôn kiến thức cũ Chuẩn bị: - Vở bài tập, sách giáo khoa. I Các hoạt động dạy học chủ yếu:

Tải bản đầy đủ ngay(93 tr)

×