Tải bản đầy đủ - 93 (trang)
Dặn dò: GV giao bài tập về nhà .. Mục tiêu: Giúp học sinh Chuẩn bị: - Vở bài tập, sách giáo khoa Các hoạt động dạy học chủ yếu. Hoạt động 1: Ôn kiến thức cũ Chuẩn bị: - Vở bài tập, sách giáo khoa. I Các hoạt động dạy học chủ yếu:

Dặn dò: GV giao bài tập về nhà .. Mục tiêu: Giúp học sinh Chuẩn bị: - Vở bài tập, sách giáo khoa Các hoạt động dạy học chủ yếu. Hoạt động 1: Ôn kiến thức cũ Chuẩn bị: - Vở bài tập, sách giáo khoa. I Các hoạt động dạy học chủ yếu:

Tải bản đầy đủ - 93trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Dặn dò: GV giao bài tập về nhà .. Mục tiêu: Giúp học sinh Chuẩn bị: - Vở bài tập, sách giáo khoa Các hoạt động dạy học chủ yếu. Hoạt động 1: Ôn kiến thức cũ Chuẩn bị: - Vở bài tập, sách giáo khoa. I Các hoạt động dạy học chủ yếu:

Tải bản đầy đủ ngay(93 tr)

×