Tải bản đầy đủ - 93 (trang)
Mục tiêu: - Củng cố về cách tính vận tốc. Dặn dò: GV cho học sinh bài tập ở nhà trong SGK. Mục tiêu: - Giúp học sinh biết tính quãng đờng đi đợc của một chuyển động đều. Các hoạt động dạy học chủ yếu. Hoạt động 1: Hình thành cách tính quãng đờng.

Mục tiêu: - Củng cố về cách tính vận tốc. Dặn dò: GV cho học sinh bài tập ở nhà trong SGK. Mục tiêu: - Giúp học sinh biết tính quãng đờng đi đợc của một chuyển động đều. Các hoạt động dạy học chủ yếu. Hoạt động 1: Hình thành cách tính quãng đờng.

Tải bản đầy đủ - 93trang

TiÕt 131: Lun tËp

I. Mơc tiªu: - Cđng cè vỊ cách tính vận tốc.


- Thực hành tính vận tốc theo các đơn vị đo khác nhau. II. Chuẩn bị.
- Vở bài tập sách giáo khoa. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu.
Hoạt động 1: Ôn cách tính vận tốc. - Gọi HS nêu cách tính vận tốc.
- HS lên bảng viết công thức tính: v = s : t - Gọi HS đọc kết quả các bài tập ở nhà.
- Cho HS nhận xét kết quả. - GV chữa bài tập 4 SGK.
Giải thích cho HS: ca nô đi trong hồ nên dòng nớc không chảy, không ảnh hởng đến vận tốc
ca nô. Nếu đi trên sông có vận tốc nớc chảy sẽ ảnh hởng đến vận tốc của ca nô.
Hoạt động 2: Thực hành. Bài 1:
- GV hớng dẫn học sinh theo bài giải mẫu trong VBTT. - Chú ý đổi các đơn vị đo thời gian để tính vận tốc.
- Bài này cần hớng dẫn chi tiết cho HS. Bài 2: Chú ý đổi đơn vị thời gian về số thập phân hoặc phân số để tính vận tốc bằng kmgiờ.
GV nêu kết quả đúng để HS tự kiểm tra bài làm của mình. Học sinh báo cáo kết quả lại với giáoviên.
Bài 3: Cho học sinh làm tơng tự Yêu cầu học sinh tính vận tốc ở bài 3 bằng kmgiờ, để kiểm tra kỹ năng tính toán.
Gọi một học sinh lên bảng chữa bài. Học sinh khác nhận xét.
GV chữa chung. Bµi 4 : GV cho häc sinh lµm bµi.
- Hớng dẫn HS trả lời câu hỏi. Tính: + Thời gian từ lúc khởi hành A đến lúc tới B.
+ Thời gian thực đi của ô tô + Tính vận tốc của ô tô.

IV. Dặn dò: GV cho học sinh bài tập ở nhà trong SGK.


Tiết132:
40

I. Mục tiêu: - Giúp học sinh biết tính quãng đờng đi đợc của một chuyển động đều.


- Thực hành tính quãng đờng.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu. Hoạt động 1: Hình thành cách tính quãng đờng.


a. Bài toán 1 GV cho học sinh đọc bài toán,nêu yêu cầu bài toán


Mỗi giờ ô tô đi đợc 42,5km. Hỏi ô tô đi trong 4 giờ đợc bao nhiêu kilômet? GV cho học sinh nêu cách làm và lời giải bài toán .
GV cho học sinh nói cách tính quãng đờng. GV nêu lại: Để tính quãng đờng đi đợc của ô tô ta lấy vận tốc của ô tô nhân với thời
gian đi: 42,5 x 4 = 170km GV cho vài học sinh nhắc lại cách tính quãng ®êng vµ viÕt biĨu thøc tÝnh qu·ng ®êng
GV gäi mét số HS nêu cách tính quãng đờng và biểu thức tính quãng đờng. b. Bài toán2
GV cho học sinh đọc và giải bài toán trong SGK. GV cho học sinh đổi 3 giờ 15 phút dới dạng đơn vị giờ rồi tính quãng đờng đi đợc:
3 giờ 15 phút = 3,25 giờ. Quãng đờng đi đợc là: 12 x 3,25 = 39km
Hc: 3 giê 15 phót = 3
4 1
giê =
4 13
giờ. Quãng đờng đi đợc là: 12 x
4 13
= 39 km GV lu ý học sinh hai cách tính đều đúng, tuỳ bài toán học sinh có thể lựa chọn
cách làm cho phù hợp. GV gọi học sinh nhắc lại cách tính và biểu thức tính quãng đờng.
Hoạt động 2: Thực hành. Bài 1: Rèn kĩ năng về tính quảng đờng.
-GV gọi học sinh nói cách tính quảng đờng và nêu công thức. -Cho cả lớp làm vào vở.
-Gọi học sinh đọc bài giải,HS khác nhận xét.GV kết luận Bài 2 Rèn kĩ năng về tính quảng đờng khi có số đo thời gian và số đo vận tốc
không cùng số đo thời gian. -GV lu ý học sinh đổi số đo thời gian và số ®o vËn tèc vỊ cïng sè ®o thêi
giantheo 2 c¸ch -HS làm bài vào vở.
-Học sinh nêu kết quả ,HS nhận xét
41
GV gọi HS độc bài làm và nhận xét bài làm của học sinh IV. Dặn dò:Về làm bài tập ở nhà trong SGK.
42
Tiết133: Luyện tập

I. Mục tiêu: - Củng cố kỹ năng tính quãng đờng, vận tốc.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục tiêu: - Củng cố về cách tính vận tốc. Dặn dò: GV cho học sinh bài tập ở nhà trong SGK. Mục tiêu: - Giúp học sinh biết tính quãng đờng đi đợc của một chuyển động đều. Các hoạt động dạy học chủ yếu. Hoạt động 1: Hình thành cách tính quãng đờng.

Tải bản đầy đủ ngay(93 tr)

×