Tải bản đầy đủ - 93 (trang)
Mục tiêu: - Củng cố về cách tính vận tốc. Dặn dò: GV cho học sinh bài tập ở nhà trong SGK. Mục tiêu: - Giúp học sinh biết tính quãng đờng đi đợc của một chuyển động đều. Các hoạt động dạy học chủ yếu. Hoạt động 1: Hình thành cách tính quãng đờng.

Mục tiêu: - Củng cố về cách tính vận tốc. Dặn dò: GV cho học sinh bài tập ở nhà trong SGK. Mục tiêu: - Giúp học sinh biết tính quãng đờng đi đợc của một chuyển động đều. Các hoạt động dạy học chủ yếu. Hoạt động 1: Hình thành cách tính quãng đờng.

Tải bản đầy đủ - 93trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục tiêu: - Củng cố về cách tính vận tốc. Dặn dò: GV cho học sinh bài tập ở nhà trong SGK. Mục tiêu: - Giúp học sinh biết tính quãng đờng đi đợc của một chuyển động đều. Các hoạt động dạy học chủ yếu. Hoạt động 1: Hình thành cách tính quãng đờng.

Tải bản đầy đủ ngay(93 tr)

×