Tải bản đầy đủ - 93 (trang)
Dặn dò: Mục tiêu: Giúp học sinh: Chuẩn bị. I Các hoạt động dạy học chủ yếu. Mục tiêu: Giúp học sinh: - Có biểu tợng về khái niệm vận tốc, đơn vị vận tốc

Dặn dò: Mục tiêu: Giúp học sinh: Chuẩn bị. I Các hoạt động dạy học chủ yếu. Mục tiêu: Giúp học sinh: - Có biểu tợng về khái niệm vận tốc, đơn vị vận tốc

Tải bản đầy đủ - 93trang

Lun tËp

I. Mơc tiªu: Gióp HS. - RÌn lun kü năng nhân và chia số đo thời gian.


- Vận dụng tính giá trị biểu thức và giải các bài toán thực tiễn. II. Chuẩn bị:
Vở bài tập, sách giáo khoa. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu.
Hoạt động 1: Ôn bài cũ. - GV cho HS chữa bài tập 3,4 SGK.
- GV cho HS nêu cách thực hiện phép nhân và phép chia số đo thời gian. Hoạt động 2: Luyện tập.
a. Thực hiện phép nhân số đo thời gian. - GV cho HS tự làm các bài 1 trong VBTT.
- Cả lớp thống nhất kết quả. b. Thực hiện phép chia số đo thời gian.
- GV cho HS tự làm các bài 2 trong VBTT. - C¶ líp thèng nhÊt kÕt qu¶.
c. Thùc hiƯn các bài tập tổng hợp. - HS tự giải bài 3 VBTT.
- Sau đó trao đổi về cách giải và đáp số. - GV Nhấn mạnh các quy tắc tính giá trị biểu thức có liên quan.
Hoạt động 3:
a. 6 giê 30 phót + 7 giê 4 phót : 3 b. 63 phót 4 gi©y - 32 phót 16 gi©y: 4
= 13 giê 39 phót : 3 = 30 phót 42 gi©y
= 4 giê 33 phót = 7 phót 42 gi©y
c. 4 phót 18 gi©y + 12 phót 3 gi©y x 5 d. 7 giê - 6 giê 15 phót x 6
= 16 phót 55 gi©y x 5 = 45 phót x 6
= 1 giê 24 phót 35 gi©y = 4 giê 30 phút
Hoạt động 4: - GV cho HS tự làm bài 4 VBTT.
- Gọi 1 HS lên bảng làm. Chú ý: Đổi một tuần = 604800 giây.

IV: Dặn dò:


Về nhà làm bài tập 3,4 trong SGK.
Thứ năm ngày 15 tháng 3 năm 2007
Tiết 129: Luyện tập chung

I. Mục tiêu: Giúp học sinh:


37
II. Chuẩn bị. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu.
Hoạt động 1: Ôn bài cũ. Giáo viên cho học sinh chữa bài c,d bài 2 SGK
Hoạt động 2: Luyện tập. Bài 1:
-M ục tiêu :Rèn kĩ năng cộng ,trừ, nhân, chia số đo thời gian - GV cho häc sinh lµm bµi 1 trong SGK vµo vở
- Gọi học sinh đọc kết quả. - Hs nhận xét kết quả.
Bài 2: -M ục tiêu : Củng cố kĩ năng cộng ,trừ, nhân, chia số ®o thêi gian - GV cho häc sinh tù lµm bài 2 trong vở , giáo viên gọi 2 em lên bảng làm.
-HS nhận xét bài của bạn
Bài 3 - GV hớng dẫn cách làm bài trắc nghiệm.
- Học sinh làm khoanh vào chữ đứng trớc kết quả đúng. Sau đó cả lớp thống nhất kết quả đúng.
Bài 4: HS đọc yêu cầu của bài. -GV chia lớp thành 4 nhóm thảo luận , tìm lời giải đúng.
-HS đại diện nhóm trả lời. -HS nhận xét
IV. Dặn dò Về nhµ lµm bµi tËp 1,23,4 trong vë BT
38
TiÕt 130: VËn tèc

I. Mơc tiªu: Gióp häc sinh: - Cã biĨu tợng về khái niệm vận tốc, đơn vị vận tốc


- Biết tính vận tốc của một chuyển động đều.
II. Đồ dùng dạy học: Gv chuẩn bị phấn màu để ghi công thức tính vận tốc III. Các hoạt động dạy học chủ yếu.
Hoạt động 1: Giới thiệu khái niệm vận tèc. a. VÝ dơ: GV nªu vÝ dơ SGK, HS suy nghĩ và tìm kết quả.
GV gọi HS nói cách làm và trình bày lời giải:
170 : 4 = 42,5 km Trung bình mỗi giờ ô tô đi đợc 42,5km.
GV nói mỗi giờ ô tô đi đợc 42,5km. Ta nói vận tốc trung bình, hay nói tắt vận tốc của ô tô là 42,5 Kmgiờ, đọc là bốn mơi hai phẩy năm kilômet giờ.
GV ghi bảng: Vận tốc của ô tô là: 170 : 4 = 42,5 km giờ GV nhấn mạnh đơn vị của vận tốc ở ví dụ này là kmgiờ.
GV gọi HS nêu cách tính vận tốc. GV nói: Nếu quãng đờng là s, thời gian là t, vËn tèc lµ v, cho HS biÕt biĨu thøc tÝnh vËn tèc:
v = s : t GV gäi mét số HS nhắc lại cách tìm vận tốc và biểu thøc tÝnh vËn tèc.
GV cho HS íc lỵng vËn tèc ngời đi bộ, xe đạp, xe máy, ô tô. Sau đó GV sửa lại cho đúng với thực tế.
GV nêu ý nghĩa của khái niệm vận tốc là để xác định độ nhanh hay chậm của một chuyển động.
b. Bài toán: GV nêu bài toán, HS suy nghĩ giải bài toán. GV gọi HS nói cách tính vận tốc và trình bày lời giải bài toán.
Vận tốc chạy của ngời đó là: 60 : 10 = 6 mgiây GV hỏi HS về đơn vị của vận tốc trong bài toán này và nhấn mạnh đơn vị của vận tốc là
mgiây. GV gọi 2 HS nhắc lại cách tính vận tốc.
Hoạt động 2: Thực hành Bài 1:
Mục tiêu Rèn kĩ năng tính vận tốc - GV cho häc sinh tÝnh vËn tèc cđa xe m¸y b»ng kmgiê.
VËn tốc củẫne máy là: 105 : 3 = 35 kmgiờ Đáp số: 35 kmgiờ
- GV gọi HS đọc kết quả, cho HS nhận xét bài giải.
Bài 2: -Rèn kĩ năng tính vận tốc kmh
- GV cho HS tính vận tèc theo c«ng thøc v = s : t VËn tốc của máy bay là: 1800 : 2,5 = 702 Kmh
Bµi 3 - GV gọi HS nói cách làm lu ý học sinh đổi 1 phút 20 giây ra giây
- Gọi HS trình bày bài giải, cho HS khác nhận xét, GV đánh giá bài giải và nhận xét của HS
Hoạt động 3: Củng cố dặn dò Cho HS nhắc lại cách tìm vận tốc và dặn học sinh về làm bài tập trong vë BT
39
TiÕt 131: Lun tËp

I. Mơc tiªu: - Cđng cè vỊ c¸ch tÝnh vËn tèc.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Dặn dò: Mục tiêu: Giúp học sinh: Chuẩn bị. I Các hoạt động dạy học chủ yếu. Mục tiêu: Giúp học sinh: - Có biểu tợng về khái niệm vận tốc, đơn vị vận tốc

Tải bản đầy đủ ngay(93 tr)

×