Tải bản đầy đủ - 93 (trang)
Dặn dò: Về nhà làm bài tập 3,4 trong SGK. Chuẩn bị: - Vở BT, SGK. Các hoạt động dạy học chủ yếu. Hoạt động 1: Ôn bài cũ: Dặn dò: Về làm bài tập 3,4 trong SGK. Mục tiêu: Giúp HS. - Rèn luyện kỹ năng nhân và chia số đo thời gian.

Dặn dò: Về nhà làm bài tập 3,4 trong SGK. Chuẩn bị: - Vở BT, SGK. Các hoạt động dạy học chủ yếu. Hoạt động 1: Ôn bài cũ: Dặn dò: Về làm bài tập 3,4 trong SGK. Mục tiêu: Giúp HS. - Rèn luyện kỹ năng nhân và chia số đo thời gian.

Tải bản đầy đủ - 93trang

Tiết 126: Nhân số đo thời gian

I. Mục tiêu: Giúp HS. - Biết thực hiện phép nhân số đo thời gian với một số.


- Vận dụng vào giải các bài toán thực tiễn. II. Chuẩn bị:
- Vở bài tập, sách giáo khoa. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu.
Hoạt động 1: Ôn bài cũ. GV cho HS chữa bài tập 3, 4 SGK
Hoạt động 2: Thực hiện phép nhân số đo thời gian với một số. Ví dụ 1: GV cho HS đọc bài toán.
HS nêu phép tính tơng ứng: 1 giờ 10 phút x 3 =?
GV cho HS nên cách đặt tính rồi tính:
x 3 giê 15 phót
3 3 giê 30 phót
VÝ dơ 2: GV cho HS đọc bài toán. HS nêu phép tÝnh t¬ng øng.
x 3 giê 15 phót
5 5 giê 75 phút
HS trao đổi, nhận xét kết quả và nêu ý kiến: Cần đổi 75 phút ra giờ và phút. 75 phót = 1 giê 15 phót.
VËy: 3 giê 15 phót x 5 = 16 giê 15 phót. GV cho HS nêu nhận xét: Khi nhân số đo thời gian với một số, ta thực hiện phép nhân số đó
với từng số đo theo từng đơn vị đo. Nếu phần số đo nào lớn hơn 60 thì thực hiện chuyển đổi sang đơn vị hàng lớn hơn liền kề.
Hoạt ®éng 3: Lun tËp. Bµi 1, 2:
- GV cho HS tự làm. - Gọi HS đọc bài.
Bài 3: - GV cho HS đọc bài 3 trong VBTT. - Nêu cách giải và sau đó tự giải.
Bài 4: - HS tự giải, sau đó trao đổi về cách giải và đáp số. Bài 1: SGK - GV cho HS lµm bµi 1 SGK. Gäi mét HS lên bảng làm.

IV. Dặn dò: Về nhà làm bài tËp 3,4 trong SGK.


35
TiÕt 127: Chia sè ®o thêi gian
I. Mơc tiªu: Gióp HS: - BiÕt thùc hiƯn phÐp chia sè ®o thêi gian víi mét sè. - VËn dơng vào giải các bài toán thực tiễn.

II. Chuẩn bị: - Vở BT, SGK.


III. Các hoạt động dạy học chủ yếu. Hoạt động 1: Ôn bài cũ:


GV cho HS chữa bài tập 3,4 SGK.
Hoạt động 2: Thực hiện phép chia sè ®o thêi gian víi mét sè.
VÝ dơ 1: GV cho HS đọc và nêu phép chia tơng ứng: 42 phót 30 gi©y : 3 =? GV hớng dẫn HS đặt và thực hiện phép chia:
42 phút 30 gi©y 3
12 14 phót 10 gi©y
30 gi©y VÝ dơ 2: GV cho HS đọc và nêu phép tính tơng øng:
7giê 40 phót 4
3 giê 1 giê
GV cho HS th¶o luận nhận xét và nêu ý kiến: Cần đổi 3 giê ra phót céng víi 40 phót vµ chia tiÕp.
7 giê 40 phót 4
3 giê = 180 phót 1 giê 55 phót
220 phót 20 phót
GV cho HS nªu nhËn xÐt: Khi chia sè ®o thêi gian víi mét sè, ta thực hiện phép chia từng số đo theo từng đơn vị cho số chia. Nếu phần d khác không thì ta chuyển đổi sang đơn vị hàng nhỏ
hơn liền kề.
Hoạt động 3: Luyện tập: - GV cho HS tự làm các bài 1,2 trong VBTT. Gọi HS nêu cách làm.
- GV cho HS đọc bài 3 trong VBTT. Nêu cách giải và sau đó sự giải. - HS tự giải bài 4 trong VBTT. Sau đó trao đổi về cách giải và đáp số.
- GV chữa chung - GV cho HS lµm bµi 1 SGK. Một HS lên bảng làm.

IV. Dặn dò: Về lµm bµi tËp 3,4 trong SGK.


G
iáo viên : Đỗ Thò Tình
36
Lun tËp

I. Mơc tiªu: Gióp HS. - RÌn lun kü năng nhân và chia số đo thời gian.


- Vận dụng tính giá trị biểu thức và giải các bài toán thực tiễn. II. Chuẩn bị:
Vở bài tập, sách giáo khoa. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu.
Hoạt động 1: Ôn bài cũ. - GV cho HS chữa bài tập 3,4 SGK.
- GV cho HS nêu cách thực hiện phép nhân và phép chia số đo thời gian. Hoạt động 2: Luyện tập.
a. Thực hiện phép nhân số đo thời gian. - GV cho HS tự làm các bài 1 trong VBTT.
- Cả lớp thống nhất kết quả. b. Thực hiện phép chia số đo thời gian.
- GV cho HS tự làm các bài 2 trong VBTT. - C¶ líp thèng nhÊt kÕt qu¶.
c. Thùc hiƯn các bài tập tổng hợp. - HS tự giải bài 3 VBTT.
- Sau đó trao đổi về cách giải và đáp số. - GV Nhấn mạnh các quy tắc tính giá trị biểu thức có liên quan.
Hoạt động 3:
a. 6 giê 30 phót + 7 giê 4 phót : 3 b. 63 phót 4 gi©y - 32 phót 16 gi©y: 4
= 13 giê 39 phót : 3 = 30 phót 42 gi©y
= 4 giê 33 phót = 7 phót 42 gi©y
c. 4 phót 18 gi©y + 12 phót 3 gi©y x 5 d. 7 giê - 6 giê 15 phót x 6
= 16 phót 55 gi©y x 5 = 45 phót x 6
= 1 giê 24 phót 35 gi©y = 4 giê 30 phút
Hoạt động 4: - GV cho HS tự làm bài 4 VBTT.
- Gọi 1 HS lên bảng làm. Chú ý: Đổi một tuần = 604800 giây.

IV: Dặn dß:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Dặn dò: Về nhà làm bài tập 3,4 trong SGK. Chuẩn bị: - Vở BT, SGK. Các hoạt động dạy học chủ yếu. Hoạt động 1: Ôn bài cũ: Dặn dò: Về làm bài tập 3,4 trong SGK. Mục tiêu: Giúp HS. - Rèn luyện kỹ năng nhân và chia số đo thời gian.

Tải bản đầy đủ ngay(93 tr)

×