Tải bản đầy đủ - 93 (trang)
Mục tiêu : Mục tiêu: Giúp HS. - Biết thực hiện phép nhân số đo thời gian với một số.

Mục tiêu : Mục tiêu: Giúp HS. - Biết thực hiện phép nhân số đo thời gian với một số.

Tải bản đầy đủ - 93trang

Toán Tiết 125 Luyện tập

I. Mục tiêu :


Giúp HS: - Rèn luyện kỹ năng cộng và trừ số đo thời gian.
- Vận dụng giải các bài toán thực tiễn. II. Các hoạt động dạy học chủ yếu :
Hoạt động 1: Ôn bài cũ. GV cho HS nêu cách thực hiện pháp cộng và trừ số đo thời gian.
Hoạt ®éng 2: Thùc hiÖn phÐp céng sè ®o thêi gian. GV cho HS tù lµm bµi 1 trong vë . .
C¶ líp thèng nhÊt kết quả. GV lu ý chung.
Hoạt động 3: Thùc hiƯn phÐp trõ sè ®o thêi gian. - GV cho HS tự làm bài 2 vào vở
- Cả lớp thống nhất kết quả. - Một HS lên bảng làm.
Hoạt động 4: I - HS tự giải bài 3 .
- Sau đó trao đổi về cách giải đáp số. - HS báo cáo lại với giáo viên.
- GV chữa chung. - GV cho HS tù lµm bµi 4 vµo vë .
- GV chấm bài 4 cho một số em.
Lời giải đúng : + Cri-xtô-phơ cô-lôm-bô phát hiện ra Châu Mỹ vào năm
1942
.
+ I-u- ri Ga- ga rin bay vào vũ trụ năm 1964 .
Hai sự kiện này cách nhau số năm là : 1964 -1943 = 21 năm Đáp số : 21 năm .
Hoạt động 4 : củng cố dặn dò
34
Tiết 126: Nhân số đo thời gian

I. Mục tiêu: Giúp HS. - Biết thực hiện phép nhân số đo thời gian với một số.


- Vận dụng vào giải các bài toán thực tiễn. II. Chuẩn bị:
- Vở bài tập, sách giáo khoa. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu.
Hoạt động 1: Ôn bài cũ. GV cho HS chữa bài tập 3, 4 SGK
Hoạt động 2: Thực hiện phép nhân số đo thời gian víi mét sè. VÝ dơ 1: GV cho HS đọc bài toán.
HS nêu phép tính tơng ứng: 1 giờ 10 phút x 3 =?
GV cho HS nên cách đặt tÝnh råi tÝnh:
x 3 giê 15 phót
3 3 giê 30 phút
Ví dụ 2: GV cho HS đọc bài toán. HS nêu phép tính tơng ứng.
x 3 giờ 15 phót
5 5 giê 75 phót
HS trao ®ỉi, nhËn xÐt kÕt quả và nêu ý kiến: Cần đổi 75 phút ra giê vµ phót. 75 phót = 1 giê 15 phót.
VËy: 3 giê 15 phót x 5 = 16 giê 15 phút. GV cho HS nêu nhận xét: Khi nhân số ®o thêi gian víi mét sè, ta thùc hiƯn phÐp nhân số đó
với từng số đo theo từng đơn vị đo. Nếu phần số đo nào lớn hơn 60 thì thực hiện chuyển đổi sang đơn vị hàng lớn hơn liền kề.
Hoạt động 3: Luyện tập. Bài 1, 2:
- GV cho HS tù lµm. - Gäi HS ®äc bµi.
Bµi 3: - GV cho HS ®äc bài 3 trong VBTT. - Nêu cách giải và sau đó tự giải.
Bài 4: - HS tự giải, sau đó trao đổi về cách giải và đáp số. Bµi 1: SGK - GV cho HS lµm bµi 1 SGK. Gọi một HS lên bảng làm.

IV. Dặn dò: Về nhµ lµm bµi tËp 3,4 trong SGK.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục tiêu : Mục tiêu: Giúp HS. - Biết thực hiện phép nhân số đo thời gian với một số.

Tải bản đầy đủ ngay(93 tr)

×