Tải bản đầy đủ - 93 (trang)
Mục tiêu : Giúp HS: - Biết cách thực hiện phép cộng số đo thời gian. Mục tiêu : Giúp HS: Các hoạt động dạy học chủ yếu. Hoạt động 1: Ôn kiến thức cũ.

Mục tiêu : Giúp HS: - Biết cách thực hiện phép cộng số đo thời gian. Mục tiêu : Giúp HS: Các hoạt động dạy học chủ yếu. Hoạt động 1: Ôn kiến thức cũ.

Tải bản đầy đủ - 93trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục tiêu : Giúp HS: - Biết cách thực hiện phép cộng số đo thời gian. Mục tiêu : Giúp HS: Các hoạt động dạy học chủ yếu. Hoạt động 1: Ôn kiến thức cũ.

Tải bản đầy đủ ngay(93 tr)

×