Tải bản đầy đủ - 93 (trang)
Mục tiêu : Giúp HS: - Biết cách thực hiện phép cộng số đo thời gian. Mục tiêu : Giúp HS: Các hoạt động dạy học chủ yếu. Hoạt động 1: Ôn kiến thức cũ.

Mục tiêu : Giúp HS: - Biết cách thực hiện phép cộng số đo thời gian. Mục tiêu : Giúp HS: Các hoạt động dạy học chủ yếu. Hoạt động 1: Ôn kiến thức cũ.

Tải bản đầy đủ - 93trang

Cộng số đo thời gian

I. Mục tiêu : Giúp HS: - BiÕt c¸ch thùc hiƯn phÐp céng sè đo thời gian.


- Vận dụng giải các bài toán đơn giản.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu. Hoạt động 1: Ôn kiến thức cũ: GV cho HS chữa bài tập 3,4 SGK.
Hoạt động 2: Thực hiện phép cộng số đo thời gian.
Ví dụ 1: GV nên bài toán trong ví dụ SGK, cho HS nên phép tính tơng ứng. 3 giê 15 phót + 2 giê 35 phót = ?
GV tổ chức cho HS tìm cách đặt tính vµ tÝnh:
+ 3 giê 15 phót
2 giê 35 phót 5 Giờ 50 phút
Ví dụ 2: GV nêu bài toán, sau đó cho HS nêu phép tính tơng ứng. GV cho HS đặt tính và tính:
GV cho HS nhận xét rồi đổi 83 giây = 1 phút 23 gi©y. 45 phót 83 gi©y = 46 phót 23 gi©y.
HS nhận xét: Khi cộng số thời gian cần cộng các số đo theo từng loại đơn vị. Trong trờng hợp số đo theo đơn vị nào đó lớn hơn 60 thì cần đổi sang đơn vị hàng lớn hơn.
Hoạt động 3: Lun tËp: Bµi 1: GV cho HS tự làm bài, sau đó thống nhất kết quả.
GV hớng dẫn những HS yếu cách đặt tính và tính, chú ý phần đổi đơn vị đo thời gian.
Bài 2: GV cho HS đọc bài rồi thống nhất phép tính tơng ứng để giải bài toán. Sau đó cho
HS tự tính và viết lời giải. Một HS trình bày trên bảng, cả lớp nhận xét.Chẳng hạn :
Bài giải:
Thời gian Lâm đi từ nhà đến Viện Bảo Tàng Lịch Sử là: 35 phút + 2 giờ 20 phót = 2 giê 55 phót.
+ 22 phót 58 giây
23 phút 25 giây 45 phút 83 giây
31
Hoạt động 4 : củng cố dặn dò
Toán Tiết 124 Trừ số ®o thêi gian

I. Mơc tiªu : Gióp HS:


- Biết cách thực hiện phép trừ hai số đo thời gian. - Vận dụng giải các bài toán đơn giản.

II. Các hoạt động dạy học chủ yếu. Hoạt động 1: Ôn kiến thức cũ.


GV cho HS chữa bài tập 3,4 SGK.
Hoạt động 2: Thực hiện phép trừ số ®o thêi gian. VÝ dơ 1: GV nªu bài toán trong ví dụ 1 SGK, cho HS nêu phÐp tÝnh t¬ng
øng:5 giê 55 phót - 13 giê 10 phút =? GV tổ chức cho HS tìm cách đặt tính và tính:
Ví dụ 2: GV nêu bài toán và nêu phép tính tơng ứng:
3 phút 20 giây - 2 phút 45 giây = ? Gv cho HS lên bảng đặt tính:
Hớng dẫn HS đổi đơn vị đo ở số bị trừ và thực hiện phép trừ. -
3 phót 20 gi©y 2 phót 45 gi©y
HS nhËn xÐt: Khi trừ số đo thời gian, cần trừ các số đo theo từng loại đơn vị.
Trong trờng hợp số đo theo đơn vị nào đó ở số bị trừ bé hơn số đo tơng ứng ở số trừ thì cần chuyển đổi 1 đơn vị hàng lớn hơn liền kề sang đơn vị nhỏ hơn rồi thực
hiện đợc phép trừ bình thờng.
Hoạt động 3: Luyện tập. Bài 1: GV cho HS tù lµm bµi.
Bµi 2: GV cho HS làm bài 2 GV hớng dẫn những HS yếu về cách đặt tính và
tính, chú ý phần đổi đơn vị do thời gian.
Bài 3: GV cho HS đọc bài 3 - HS thống nhất phép tính tơng ứng.
32
Kết quả là: 1 giờ 30phút .
Hoạt Động 4 : Củng cố dặn dò .
33
Toán Tiết 125 Lun tËp

I. Mơc tiªu :


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục tiêu : Giúp HS: - Biết cách thực hiện phép cộng số đo thời gian. Mục tiêu : Giúp HS: Các hoạt động dạy học chủ yếu. Hoạt động 1: Ôn kiến thức cũ.

Tải bản đầy đủ ngay(93 tr)

×