Tải bản đầy đủ - 93 (trang)
Dặn dò: Về nhà làm bài tập trong SGK Mục tiêu: Kiểm tra về: Chuẩn bị: - Đề bài. Hớng dẫn cách đánh giá: Phần I 5điểm.

Dặn dò: Về nhà làm bài tập trong SGK Mục tiêu: Kiểm tra về: Chuẩn bị: - Đề bài. Hớng dẫn cách đánh giá: Phần I 5điểm.

Tải bản đầy đủ - 93trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Dặn dò: Về nhà làm bài tập trong SGK Mục tiêu: Kiểm tra về: Chuẩn bị: - Đề bài. Hớng dẫn cách đánh giá: Phần I 5điểm.

Tải bản đầy đủ ngay(93 tr)

×