Tải bản đầy đủ - 93 (trang)
Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động 1: ôn kiến thức cũ. Dặn dò: Về làm bài tập trong SGK.

Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động 1: ôn kiến thức cũ. Dặn dò: Về làm bài tập trong SGK.

Tải bản đầy đủ - 93trang

Tiết 113: Luyện tập
I.Mục tiêu: Giúp HS : - Ôn, củng cố về các đơn vị đo mét khối, đề- xi- mét khối, xăng- ti- mét khối biểu t ợng, cách đọc,
cách viết, mối quan hệ giữa các đơn vị đo . - Luyện tập về đổi đơn vị ®o thĨ tÝch; ®äc, viÕt c¸c sè ®o thĨ tÝch; so sánh các số đo thể tích.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động 1: ôn kiến thức cũ.


- m
3
là thể tích của hình lập phơng có cạnh bằng bao nhiêu ? Thể tích của hình lập phơng có cạnh là 1m
- 1m
3
bằng bao nhiêu dm
3
? 1m
3
= 1000 dm
3
. - 1m
3
b»ng bao nhiªu cm
3
? 1m
3
= 1000000 cm
3
. - 1m
3
gấp bao nhiêu lần dm
3
? 1dm
3
gấp bao nhiêu lần cm
3
? Các đơn vị đo thể tích hơn kém nhau bao nhiêu lần ? Các đơn vị đo thể tích hơn kém nhau 1000 lần.
Hoạt động 2: Thực hành Bài 1: a GV yêu cầu một số HS đọc các số đo, HS khác nhận xét. GV kết luận.
b GV gọi 4 HS lên bảng viết các số đo. Yêu cầu các HS khác tự làm và nhận xét bài trên bảng. GV nhận xét, đánh giá bài làm của HS.
Bài 2: - GV yêu cầu HS làm vào vở và đổi cho bạn để tù nhËn xÐt. -
GV gäi mét sè HS nªu kÕt quả và đánh giá bài làm của HS.
-
Kết quả đúng: a 903,436672 m
3
= 903436,672 dm
3
= 903436672 cm
3
. b 12,287 m
3
=
3
12287 1000
m = 12287 dm
3
. c 1728279000 cm
3
= 1728279 dm
3
= 1728,279 m
3
Bài 3: Tổ chức thi giải bài tập nhannh giữa các nhóm và GV đánh giá kết quả bài làm theo
nhóm các nhóm thảo luận và nêu kết quả Kết quả đúng:
Khoanh vào B: 60 hộp IV. Dặn dò: Về làm bài tập trong SGK
20
G
iaựo vieõn : ẹoó Thũ Tỡnh
Tiết 114: Thể tích hình hộp chữ nhật

I. Mục tiêu - HS tự hình thành đợc biểu hiện về thể tích hình hộp chữ nhật.


- HS tự tìm ra đợc cách tính và công tác tính thể tích của hình hộp chữ nhật. - HS biết vận dụng công thức để giải một số bài tập có liên quan.
II. Đồ dùng dạy học. GV chuẩn bị hình hộp chữ nhật có kích thớc xác định trớc theo đơn vị đêximet và một số
hình lập phơng có cạnh 1cm, hình vẽ hình hộp chữ nhật và hình hộp chữ nhật có hình lập phơng xếp ở trong.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu. 1. GV giới thiệu mô hình trực quan về hình hộp chữ nhật và khối lập phơng xếp trong hình
hộp chữ nhật. HS quan sát. - GV đặt câu hỏi gợi ý để HS nhận xét rút ra đợc quy tắc tính thể tính của hình hộp chữ nhật
đồng thời có đợc biểu tợng về thể tích của hình hộp chữ nhật. - HS giải một bài toán cụ thể về tính thể tích của hình hộp chữ nhật có thể lấy một phần của
bài 1 - SGK. - HS nêu lại quy tắc và công tác tính thể tích hình hộp chữ nhật.

2. Thực hành: Bài 1: Tất cả HS tự làm bài tập, ghi kết quả vào VBTT.


- GV gọi 3 HS đọc kết quả. - Các HS khác nhận xét.
- GV kết luận. Bài 2: Tổ chức cho HS quan sát hình vẽ theo nhóm, thảo luận và tìm ra kết quả bài toán.
- GV đánh giá kết quả của từng nhóm và kết luận. Bài 3:
- GV yêu cầu HS quan sát hình vẽ khối gỗ, tự nhận xét.
- GV nêu câu hỏi: Muốn tính đợc thể tích khối gỗ ta có thể làm nh thế nào?. + Chi khối gỗ thành hai hình hộp chữ nhật.
+ Tính tổng thể tích của hai hình hép ch÷ nhËt. - GV gäi ý HS cã thĨ giải bài toán bằng hai cách.
- HS nêu kết quả. - GV nhận xét, kết luận.

IV. Dặn dò: Về làm bài tập trong SGK.


21
Tiết 115: Thể tích hình lập phơng
I. Mục tiêu: - HS tự tìm đợc cách tính và công thức tính thể tích hình lập phơng tơng tự nh hình hộp chữ
nhật. - HS biết vận dụng công thức để giải các bài tập có liên quan.
II. Đồ dùng dạy học. GV chuẩn bị mô hình trực quan về hình lập phơng có số đo độ dài cạnh là số tự nhiên đơn
vị đo xăngtimet và một số hình lập phơng có cạnh 1cm, hình vẽ hình lập phơng.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu. Hoạt động 1: Tỉ chøc cho HS tù t×m thĨ tích hình lập phơng.
- GV tổ chức để HS tự tìm ra đợc cách tiính và công thức tính thể tích của hình lập phơng nh là một trờng hợp đặc biệt của hình hộp chữ nhật.
- Hình lập phơng có phải là hình hộp chữ nhật ở. Vì sao?
2. Thực hành: Nêu cách tính thể tích hình hộp chữ nhật. Ngoài cách tính nh vậy còn có cách
tính nào khác?
Bài 1: Tổ chức cho HS hoạt động nh bµi 1 tiÕt 111. Bµi 2: GV đặt câu hỏi yêu cầu HS nêu phơng hớng giải quyết bài toán tìm đợc độ dài cạnh
của hình lập phơng, GV, kết luận. - HS tự làm bài tậ 2.
- GV gọi một số HS nêu kết quả. - Các HS khác nhận xét.
- GV kết luận.
Bài 3: GV tổ chức cho HS hoạt động nh bài 2. IV. Dặn dò:
Về làm bài tập.
22
Tiết 116: Luyện tập chung
I. Mục tiêu: - HS hệ thống hoá, củng cố các kiến thức về diện tích, thể tích hình hộp chữ nhật và hình lập
phơng. - HS vận dụng các công thức tính diện tích, thể tích để giải các bài tập có liên quan với yêu
cầu tổng hợp hơn.
II. Chuẩn bị: Vở bài tập, sách giáo khoa. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động 1: ôn kiến thức cũ. Dặn dò: Về làm bài tập trong SGK.

Tải bản đầy đủ ngay(93 tr)

×