Tải bản đầy đủ - 93 (trang)
Mục tiêu: Giúp HS: - Có biểu tợng về mét khối, biết đọc và viết đúng mét khối. Dặn dò: Về làm bài tập trong SGK0

Mục tiêu: Giúp HS: - Có biểu tợng về mét khối, biết đọc và viết đúng mét khối. Dặn dò: Về làm bài tập trong SGK0

Tải bản đầy đủ - 93trang

TiÕt 112: MÐt khèi

I. Mơc tiªu: Gióp HS: - Cã biểu tợng về mét khối, biết đọc và viết đúng mét khối.


- Nhận biết đợc mối quan hệ giữa mét khối, đề- xi- mét khối và xăng- ti- mét khối dựa trên
mô hình. - Biết đổi đúng các đơn vị đo giữa mét khối, đề- xi- mét khối và xăng- ti- mét khối
.
- Biết giải một số bài tập có liên quan đến các đơn vị đo: mét khối, đề- xi- mét khối và xăng- ti- mét khối.
II. đồ dùng dạy học GV chuẩn bị tranh vẽ về mét khối và mối quan hệ giữa mét khối đề- xi- mét khối, xăng- ti-
mét khối.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động 1: Hình thành biểu tợng về mét khối và mối quan hệ giữa m
3
, dm
3
, cm
3
- GV giới thiệu các mô hình về m
3
và môi quan hệ giữa m
3
,dm
3
,cm
3
.HS quan sát nhận xét. - GV giới thiệu mô hình. Vậy m3 là thể tích của hình lập phơng có cạnh bằng bao nhiêu ? Thể tích
của hình lập phơng có cạnh là 1m - 1m
3
bằng bao nhiêu dm
3
? Vì sao em biết ? 1m
3
= 1000 dm
3
. V× 10 x10 x 10 líp - 1m
3
b»ng bao nhiêu cm
3
? Vì sao em biết ? 1m
3
= 1000000 cm
3
. Vì 1000 dm
3
x1000 cm
3
- 1m
3
gấp bao nhiêu lần dm
3
? 1dm
3
gấp bao nhiêu lần cm
3
? Các đơn vị đo thể tích hơn kém nhau bao nhiêu lần ?
Hoạt động 2: Thực hành Bài 1: Rèn kỹ năng đọc viết đúng các số đo thể tích có đơn vị đo là m3
a GV yêu cầu HS đọc các số đo b 2 HS lên bảng viết các số đo
- HS khác nhận xét GV kết luận Bài 2: Rèn kĩ năng đổi đơn vị đo thể tích
- HS trao đổi nhóm 2, thảo luận cách đổi - 3HS lên bảng làm bài
- HS khác nhận xét - GV kết luận
Bài 3: GV yêu cầu HS nhận xét: Sau khi xếp đầy hộp ta đợc hai lớp hình lập phơng 1dm
3
xem hình vẽ. Mỗi lớp có số hình lập phơng 1dm
3
là: 5 x 3 = 15 hình Số hình lập phơng 1dm
3
để xếp đầy hộp là: 15 x 2 = 30hình - HS làm bài - Gọi 1 HS lên bảng làm
- GV chữa chung bài này trên bảng

IV. Dặn dò: Về làm bài tập trong SGK0


19
Tiết 113: Luyện tập
I.Mục tiêu: Giúp HS : - Ôn, củng cố về các đơn vị đo mét khối, đề- xi- mét khối, xăng- ti- mét khối biểu t ợng, cách đọc,
cách viết, mối quan hệ giữa các đơn vị đo . - Luyện tập về đổi đơn vị đo thể tích; đọc, viết các số đo thể tích; so sánh các số đo thể tích.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động 1: ôn kiến thức cũ.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục tiêu: Giúp HS: - Có biểu tợng về mét khối, biết đọc và viết đúng mét khối. Dặn dò: Về làm bài tập trong SGK0

Tải bản đầy đủ ngay(93 tr)

×