Tải bản đầy đủ - 93 (trang)
Mục tiêu: Giúp HS: đồ dùng dạy học Bộ đồ dùng dạy học Toán 5. Mục tiêu: Giúp HS:

Mục tiêu: Giúp HS: đồ dùng dạy học Bộ đồ dùng dạy học Toán 5. Mục tiêu: Giúp HS:

Tải bản đầy đủ - 93trang

Tiết 110: Thể tích của một hình

I. Mục tiêu: Giúp HS:


- Có biểu tợng về thể tích của một hình. - Biết so sánh thể tích của một số hình trong các tình huống đơn giản.

II. đồ dùng dạy học Bộ đồ dùng dạy học Toán 5.


III. Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động 1: Hình thành biểu tợng của thể tích một hình
- GV tổ chức cho HS hoạt động quan sát, nhận xét tren các mô hình trực quan theo hình vẽ
trong các ví dụ của SGK. - Sau khi HS quan sát các hình vẽ ở mỗi ví dụ và mô hình tơng ứng, GV đặt câu hỏi để HS tự
nhận ra đợc kết ln trong tõng vÝ dơ cđa SGK. Gäi mét vµi HS nhắc lại kết luận đó.
Hoạt động 2: Thực hành Bài 1: Tất cả HS quan sát nhận xét các hình trong SGK. GV gọi một số HS trả lời, yêu cầu
các HS khác nhận xét và GV nhËn xÐt bµi lµm cđa HS.
Bµi 2: GV hớng dẫn HS làm tơng tự nh bài 1. Bài 3: - GV cã thĨ tỉ chøc cuộc thi xếp hình nhanh và đợc nhiều hình hộp chữ nhật bằng
cách chuẩn bị đủ số hình cạnh 1 cm, chia HS trong líp thµnh mét sè nhãm. - GV nêu yêu cầu cuộc thi để HS tự làm.
- GV đánh giá bài làm của HS. - GV thống nhất kết quả. Chẳng hạn: Có 5
cách xếp 6 hình lập phơng cạnh 1cm thành hình hộp chữ nhạt nh sau:
17
Tiết 111: Xăng-ti-mét khối , đề-xi-mét khối

I. Mục tiêu: Giúp HS:


- Có biểu tợng về xăng- ti- mét khối và đề- xi- mét khối; đọc và viết đúng các số đo. - Nhận biết đợc mối quan hệ giữa xăng- ti- mét khối và đề- xi- mét khối.
- Biết giải một số bài tập có liên quan đến xăng- ti- mét khối và đề- xi- mét khối. II. đồ dùng dạy học
Bộ dùng dạy học Toán 5. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Hoạt động 1: Hình thành biểu tợng xăng- ti- mét khối và đề- xi- mét khối - GV giới thiệu lần lợt từng hình lập phơng cạnh 1dm và 1cm để HS quan sát, nhận xét. Từ
đó GV giới thiệu về xăng- ti- mét khối và đề- xi- mét khối. GV yêu cầu một số HS nhắc lại. - GV đa hình vẽ để HS quan sát, nhận xét và tự rút ra đợc mối quan hệ xăng- ti- mét khối và
đề- xi- mét khối. - GV kết luận xăng- ti- mét khối, đề- xi- mét khối, cách đọc và viết xăng- ti- mét khối, đề-
xi- mét khối và mối quan hệ giữa hai đơn vị này.
Hoạt động 2: Thực hành Bài 1: Rèn kĩ năng đọc, viết đúng các số đo.
- GV yêu cầu HS tự làm bài, sau đó đổi bài làm cho bạn kiểm tra và HS tự nhận xét. - GV yêu cầu một số HS nêu kết quả, GV đánh giá bài làm của HS.
Bài 2: Củng cố mối quan hệ giữa cm3 và dm3. GV hớng dÉn HS lµm nh bµi tËp 1.
18
TiÕt 112: MÐt khèi

I. Mục tiêu: Giúp HS: - Có biểu tợng về mét khối, biết đọc và viết đúng mét khối.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục tiêu: Giúp HS: đồ dùng dạy học Bộ đồ dùng dạy học Toán 5. Mục tiêu: Giúp HS:

Tải bản đầy đủ ngay(93 tr)

×