Tải bản đầy đủ - 93 (trang)
Mơc tiªu: Gióp HS: Mơc tiªu: Gióp HS:

Mơc tiªu: Gióp HS: Mơc tiªu: Gióp HS:

Tải bản đầy đủ - 93trang

Tiết 108:
Luyện tập

I. Mục tiêu: Giúp HS:


- Củng cố công thøc tÝnh diƯn tÝch xung quanh vµ diƯn tÝch toµn phần của hình lập phơng. - Vận dụng công thức tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phơng để giải bài
tập trong một số tình huống đơn giản.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu GV yêu cầu một số HS nhắc lại công thøc tÝnh diƯn tÝch xung quanh vµ diƯn tÝch toµn phần
của hình lập phơng. Cho HS làm bài tập rồi chữa bài.
Bài 1: Vận dụng công thức tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ
nhật để củng cố các quy tắc tính. GV yêu cầu tất cả HS trong lớp tự làm bài. GV gọi một số HS nêu cách làm và đọc kết quả,
các HS khác nhận xét. GV đánh giá bµi lµm cđa HS.
Bµi 2: Cđng cè biĨu tợng về hình lập phơng và diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của
hình lập phơng. - HS tự tìm ra kết quả. GV yêu cầu HS giải thích kết quả.
- GV đánh giá bài làm của HS và nêu kết quả của bài toán chỉ có hình 3, hình 4 là gấp đợc hình lập phơng.
Bài 3: Phối hợp kĩ năng vận dụng công thức tính và ớc lợng.
- HS liên hệ với công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình lập phơng và dựa trên kết quả tính hoặc nhận xét cạnh một độ dài hình lập phơng để so s¸nh diƯn tÝch. HS tù
rót ra kÕt ln.
- 4 HS đọc kết quả và giải thích cách làm. GV đánh giá bài làm của HS. Sau phần luyện tập của tiết này, nếu còn thời gian GV nêu vấn ®Ị dĨ HS nhËn ra r»ng:
1 DiƯn tÝch xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phơng không phụ thuộc vào vị trí đặt hộp.
2 Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật phụ thuộc vào vị trí đặt hộp. 3 Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật không phụ thuộc vào vị trí đặt hép.
15
G
iáo viên : Đỗ Thò Tình
TiÕt 109: Lun tËp chung

I. Mục tiêu: Giúp HS:


- Hệ thống và củng cố lại các tính diện tích xung và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật và hình thập phơng.
II. Các hoạt động dạy học chủ yếu GV yêu cầu một số HS nhắc lại công thức tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần
của hình hộp chữ nhật và hình lập phơng. Cho HS làm bài tập rồi chữa bài.
Bài 1: Vận dụng công thức tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ
nhật có các số đo không cùng đơn vị đo. GV yêu cầu tất cả HS trong lớp tự làm bài. GV gọi một số HS nêu cách làm và đọc kết quả,
các HS khác nhận xét. GV đánh giá bài làm của HS.
Bài 2: Củng cố công thức tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ
nhật và kĩ năng tính toán với phân số, số thập phân. GV yêu cầu tất cả HS tự làm bài, GV chữa nh bài 1.
Bài 3: Phát huy kĩ năng phát hiƯn nhanh diƯn tÝch xung quanh vµ diƯn tÝch toµn phần của hình
lập phơng. - GV có thể tổ chức dạy học theo nhóm, đánh giá kết quả của từng nhóm HS. Tổ chức thi tìm
kết quả nhanh theo nhóm. - GV đánh giá bài làm của HS.
16
Tiết 110: Thể tích của một hình

I. Mục tiêu: Giúp HS:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mơc tiªu: Gióp HS: Mơc tiªu: Gióp HS:

Tải bản đầy đủ ngay(93 tr)

×