Tải bản đầy đủ - 93 (trang)
Dặn dò: Về làm bài tập trong SGK Chuẩn bị : - Hình vẽ SGK phóng to I Các hoạt động dạy học chủ yếu Chuẩn bị : - Hình vẽ bài số 4 I Các hoạt động dạy học chủ yếu

Dặn dò: Về làm bài tập trong SGK Chuẩn bị : - Hình vẽ SGK phóng to I Các hoạt động dạy học chủ yếu Chuẩn bị : - Hình vẽ bài số 4 I Các hoạt động dạy học chủ yếu

Tải bản đầy đủ - 93trang

G
iáo viên : Đỗ Thò Tình
TiÕt 101: Lun tËp vỊ tÝnh diƯn tÝch
I. Mơc tiªu : Gióp HS cđng cố kỹ năng thực hành tính diện tích của các hình đã học: Hình
chữ nhật, hình vuông ..
II. Chuẩn bị - Hình vẽ SGK phóng to III. Các hoạt động dạy học chủ yếu.
Hoạt động 1: Giới thiệu cách tính:
- Cho HS quan sát hình vẽ ví dụ trong SGK.
Thông qua ví dụ nêu trong SGK để hình thành quy trình tính nh sau:
- Chia hình đã cho thành các hình các phần nhỏ có thể tính đợc diện tích. Cụ thể, chia hình đã cho thành một hình vuông và một hình chữ nhật.
- Đo các khoảng cách trên thực địa hoặc thu thập các số liệu đã cho. Cụ thể: hình chữ nhật 1 có cạnh là 40m và 30m; hình chữ nhật 2 có các kÝch thíc lµ 40m vµ 60,5m.
- TÝnh diƯn tÝch cđa từng phần nhỏ, từ đó suy ra diện tích của toàn bộ khoảnh đất. Hoặc có thể giới thiệu thêm cách tính: tính diện tích phần bao phủ sau đó trừ đi phần khuyết.
Hoạt động 2: Thực hành Bài 1: HS quan s¸t - Nêu cách chia hình
- Chia hình đã cho thành 2 hình chữ nhật, tính diện tích của chúng, từ đó suy ra diện tích của cả khoảnh đất.
Chú ý các số liệu đo đạc cho trong bài đều là các số tự nhiên, do đó chỉ cần thực hiện các phép tính trên các số tự nhiên.
Bài 2: - HS quan sát hình vẽ
- Nêu cách chia hình - Tự làm bài - Gọi 1 HS lên làm
Bài 3: GV hớng dẫn để HS nhận biết:
- Hình chữ nhật có các kích thớc là 23m và 25m bao phủ khu đất. - Khu đất đã cho chính là hình chữ nhật bao phủ bên ngoài khoét đi hai hình chữ nhật nhỏ ở
góc trên bên phải và góc dới bên trái. - Diện tích của khu đất bằng diện tích cả hình chữ nhật bao phủ trừ đi diện tích của hai hình
chữ nhật nhỏ với các kích thớc là 5m và 10m. - Hoặc hớng dẫn chia khu đất thành 3 hình chữ nhật rồi tính.

IV. Dặn dò: Về làm bài tập trong SGK


8
G
iaựo viên : Đỗ Thò Tình
TiÕt 102: Lun tËp vỊ tÝnh diƯn tÝch
TiÕp
I. Mơc tiªu : Gióp HS cđng cè kỹ năng thực hành tính diện tích của các hình đã học: Hình chữ
nhật, hình vuông,hình tam giác, hình thang ..
II. Chuẩn bị : - Hình vẽ SGK phóng to III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Hoạt động1: Giới thiệu cách tính.
- Cho HS quan sát hình vẽ SGK phóng to - Thông qua ví dụ nêu trong SGK để hình thành quy trình tính tơng tự nh trong tiết 101:
+ Chia hình đã cho thành 1 hình tam giác và 1 hình thang vuông. + Thu thập kết quả đo các khoảng cách trên thực địa, ta đợc bảng số liệu đã cho.
+ Tính diện tích của từng phần nhỏ, từ đó suy ra diện tích của toàn bộ khoảnh đất.
Hoạt động 2: Thực hành Bài 1: - HS quan sát hình - Thảo luận nêu cách tính
- HS tự tính - Đổi vở để kiểm tra lẫn nhau. Theo sơ đồ thì khoảnh đất đã cho đợc chia thành 1 hình chữ nhật và 2 hình tam giác, tính
diện tích của chúng, từ đó suy ra diện tích của cả khoảnh đất. Chú ý rèn luyện kĩ năng thực hiện các phép tính trên các số thập phân.
Giải:
Mảnh đất đợc chia thành một hình chữ nhật AEGD và hai hình tam giác BAE; BGC Diện tích hình chữ nhật AEGD là: 84 x 63 = 5292 m
2
Diện tích hình tam giác BAE là: 84 x 28 : 2 = 1176 m
2
Độ dài cạnh BG là : 28 + 63 = 91m Diện tích hình tam giác BGC là: 91 x 30 : 2 = 1365 m
2
Diện tích mảnh đất là : 5292 +1176 + 1365 = 7833m
2
Đáp số : 7833 m
2
Bài 2: - HS quan sát hình
- Nêu cấu tạo hình đã cho - Nêu cách tính từng hình nhỏ
- HS làm bài
9
- GV giúp HS yếu
G
iaựo vieõn : Đỗ Thò Tình
TiÕt 103: Lun tËp chung
I. Mơc tiªu: Giúp HS rèn kĩ năng tính độ dài đoạn thẳng; tính diện tích các hình đã học:
Hình chữ nhật, hình thoi ..; tính chu vi hình tròn và vận dụng để giải các bài toán có liên quan.
II. Chuẩn bị : - Hình vẽ bài số 4 III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Hoạt động 1: ôn kiến thức cũ. - Nêu cách tìm chu vi hình tròn
- Nêu cách tìm diện tích hình chữ nhật, hình vuông - HS lên bảng viết công thức tính
Bài 1: HS nhËn xÐt: 6,8 x h: 2 = 27,2 m
2
. Từ đó tính đợc chiều cao của hình tam giác. - HS tự làm bài
- Đổi vở để kiểm tra lÉn nhau Bµi 2: Híng dÉn HS nhËn biết
Diện tích phần không trải thảm bằng diện tích căn phòng hình chữ nhật trừ đi diện tích của
tấm thảm hình vuông. - Có thể yêu cầu HS vẽ hình minh hoạ cho nội dung của bài toán
- HS tự làm - Đổi vở kiểm tra chéo cho nhau
- Có thể gọi một HS đọc kết quả từng trờng hợp - HS khác nhận xét
- GV kết luận Bài 3: Yêu cầu HS tính diện tích của hình tam giác, sau đó tính cạnh đáy của hình tam giác.
- HS làm bài - Gọi 1 HS lên bảng lµm
Bµi 4: Híng dÉn HS nhËn biÕt chu vi của sân vận động chính là tổng độ dài của hai đờng
vòng cộng với độ dài của hai đờng chạy thẳng. Nói khác đi, chu vi của sân vận động chính là chu vi của hình tròn có ®êng kÝnh 50m céng víi tỉng ®é dµi cđa hai đờng chạy thẳng 110m x 2
- HS làm bài - GV chữa chung bài này trên bảng

IV. Dặn dò: VỊ lµm bµi tËp trong SGK


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Dặn dò: Về làm bài tập trong SGK Chuẩn bị : - Hình vẽ SGK phóng to I Các hoạt động dạy học chủ yếu Chuẩn bị : - Hình vẽ bài số 4 I Các hoạt động dạy học chủ yếu

Tải bản đầy đủ ngay(93 tr)

×