Tải bản đầy đủ - 93 (trang)
Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động 1: Giới thiệu biểu đồ hình quạt Chuẩn bị - Hình vẽ SGK phóng to I Các hoạt động dạy học chủ yếu.

Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động 1: Giới thiệu biểu đồ hình quạt Chuẩn bị - Hình vẽ SGK phóng to I Các hoạt động dạy học chủ yếu.

Tải bản đầy đủ - 93trang

G
iáo viên : Đỗ Thò Tình
TiÕt 100: Giíi thiƯu biĨu đồ hình quạt

I. Mục tiêu Giúp HS:


- Làm quen với biểu đồ hình quạt - Bớc đầu biết cách đọc, phân tích và xử lý số liệu trên biểu đồ hình quạt.
II. Đồ dùng dạy học - Có thể phóng to biểu đồ hình quạt ở ví dụ 1 trong SGK rồi treo lên bảng hoặc vẽ sẵn biểu
đồ đó vào bảng phụ.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động 1: Giới thiệu biểu đồ hình quạt


- GV yêu cầu HS quan sát kĩ biểu đồ hình quạt ë vÝ dơ 1 trong SGK, råi nhËn xÐt c¸c đặc
điểm nh: + Biểu đồ có dạng hình tròn đợc chia thành nhiều phần.
+ Trên mỗi phần của hình tròn đều ghi các tỉ số phần trăm tơng ứng. - GV híng dÉn HS tËp “®äc” biĨu ®å.
+ BiĨu ®å nói về điều gì? Kết quả học tập của HS trong lớp đợc phân làm mấy loại? Tỉ số
phần trăm của từng loại? + Hớng dẫn HS đọc biểu đồ tơng tự ở ví dụ 2
- GV tổng kết các thông tin mà HS đã khai thác đợc qua biểu đồ. Hoạt động 2: Thực hành đọc, phân tích và xử lý số liệu trên biểu đồ hình quạt
- HS thực hành trên VBTT.
Bài 1: a. Hớng dẫn HS: + Nhìn vào biểu đồ chỉ phần số em đi bộ
+ Tính theo tỉ số phần trăm khi biết tổng số HS của cả lớp. + Điền số thích hợp vào chỗ chấm.
- Hớng dẫn tơng tự với các câu còn lại - GV tổng kết các thông tin mà HS đã khai thác đợc qua biểu đồ.
Bài 2: - Hớng dẫn HS đọc và tính toán theo biểu đồ tơng tự nh bài 1. - Hớng dẫn HS phân tích các số liệu thu thập đợc, so sánh ít hơn và kém hơn bao nhiêu lần
các kết quả thu nhận đợc. - Trả lời các câu hỏi nêu ra trong bài rồi điền số thích hợp vào chỗ chấm.
Bài 3: Hớng dẫn tơng tự nh đối với bài 2 IV. Dặn dò:
Về làm bài tËp trong SGK
7
G
iáo viên : Đỗ Thò Tình
TiÕt 101: Lun tËp vỊ tÝnh diƯn tÝch
I. Mơc tiªu : Gióp HS củng cố kỹ năng thực hành tính diện tích của các hình đã học: Hình
chữ nhật, hình vuông ..
II. Chuẩn bị - Hình vẽ SGK phóng to III. Các hoạt động dạy học chủ yếu.
Hoạt động 1: Giới thiệu cách tính:
- Cho HS quan sát hình vẽ ví dụ trong SGK.
Thông qua ví dụ nêu trong SGK để hình thành quy trình tính nh sau:
- Chia hình đã cho thành các hình các phần nhỏ có thể tính đợc diện tích. Cụ thể, chia hình đã cho thành một hình vuông và một hình chữ nhật.
- Đo các khoảng cách trên thực địa hoặc thu thập các số liệu đã cho. Cụ thể: hình chữ nhật 1 có cạnh là 40m và 30m; hình chữ nhật 2 có các kích thớc là 40m và 60,5m.
- Tính diện tích của từng phần nhỏ, từ đó suy ra diện tích của toàn bộ khoảnh đất. Hoặc có thể giới thiệu thêm cách tính: tính diện tích phần bao phủ sau đó trừ đi phần khuyết.
Hoạt động 2: Thực hành Bài 1: HS quan sát - Nêu cách chia hình
- Chia hình đã cho thành 2 hình chữ nhật, tính diện tích của chúng, từ đó suy ra diện tích của cả khoảnh đất.
Chú ý các số liệu đo đạc cho trong bài đều là các số tự nhiên, do đó chỉ cần thực hiện các phép tính trên các số tự nhiên.
Bài 2: - HS quan sát hình vẽ
- Nêu cách chia hình - Tự làm bài - Gọi 1 HS lên làm
Bài 3: GV hớng dẫn để HS nhận biết:
- Hình chữ nhật có các kích thớc là 23m và 25m bao phủ khu đất. - Khu đất đã cho chính là hình chữ nhật bao phủ bên ngoài khoét đi hai hình chữ nhật nhỏ ở
góc trên bên phải và góc dới bên trái. - Diện tích của khu đất bằng diện tích cả hình chữ nhật bao phủ trừ đi diện tích của hai hình
chữ nhật nhỏ với các kích thớc là 5m và 10m. - Hoặc hớng dẫn chia khu đất thành 3 hình chữ nhật rồi tính.

IV. Dặn dò: Về làm bài tập trong SGK


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động 1: Giới thiệu biểu đồ hình quạt Chuẩn bị - Hình vẽ SGK phóng to I Các hoạt động dạy học chủ yếu.

Tải bản đầy đủ ngay(93 tr)

×