Tải bản đầy đủ - 93 (trang)
Dặn dò: Về làm bài tập trong SGK. Toán: Tiết 98: Luyện tập Dặn dò. Chuẩn bị: Hình vẽ bài 3, 4 vở bài tập Mục tiêu Giúp HS:

Dặn dò: Về làm bài tập trong SGK. Toán: Tiết 98: Luyện tập Dặn dò. Chuẩn bị: Hình vẽ bài 3, 4 vở bài tập Mục tiêu Giúp HS:

Tải bản đầy đủ - 93trang

vi của hình tròn đó. Chú ý: Yêu cầu HS tởng tợng và ớc lợng về kích cỡ của sân khấu nêu trong bài toán.
Bài 4: GV hớng dẫn HS tính diện tích hình tròn khi biết chu vi của nó.
Cách tính: Từ chu vi tính đờng kính hình tròn, suy ra độ dài bán kính, từ đó vận dụng công thức để tính diện tích của hình tròn.

IV. Dặn dò: Về làm bài tập trong SGK. Toán: TiÕt 98: Lun tËp


I. Mơc tiªu: Gióp häc sinh rÌn kĩ năng tính chu vi, diện tích hình tròn và vận dụng để tính
diện tích của một số hình tổ hợp. x 3,14 = 200,96 cm
2
Diện tích của hình tròn lín: 10 x 10 x 3,14 = 314 cm
2
DiƯn tÝch phần không gạch chéo cần tìm là: 200,96 + 314 - 20 x 2= 474,96 cm
2
Đáp số: 474,96 cm
2

IV. Dặn dò.


Về làm bài tập trong SGK
5
Tiết 99
:
Luyện tập chung
I. Mục tiêu: Giúp HS rèn kĩ năng tính chu vi, diện tích hình tròn và vận dụng để tính diện
tích của một số hình tổ hợp.

II. Chuẩn bị: Hình vẽ bài 3, 4 vở bài tập


III. Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động 1: ôn cách tính chu vi, diện tích hình tròn.
- Cho học sinh nêu cách tính chu vi và diện tích hình tròn. - HS lên bảng viết công thức tính.
Hoạt động 2: Thực hành Bài 1: HS nhận xét: Độ dài sợi dây thép chính là 2 lần chu vi hình tròn có đờng kính 9 cm.
Độ dài dây thép là: 2 x 9 x 3,14 = 56,52 cm. - HS tự làm, sau đó đổi vở, kiểm tra chéo cho nhau.
- Có thể gọi một HS đọc kết quả từng trờng hợp. - HS khác nhận xét.
- GV kết luận. Bài 2: - Luyện tập tính bán kính, biết chu vi hình tròn.
- Gọi HS nêu cách tìm bán kính khi biết chu vi - HS tự làm bài
- Gọi HS lên bảng làm Bán kính hình tròn lín lµ:
40,82 : 3,14 : 2 = 6,5 cm HiƯu hai bán kính là:
6,5 - 5 = 1,5 cm
Bài 3: Diện tích hình đã cho là tổng diện tích hình tam giác và nửa hình tròn. - HS quan sát hình vẽ
- Nhận xét về cách tính hình tổng hợp - HS làm bài
- GV chữa chung Bài 4: Diện tích phần gạch chéo là hiệu của diện tích hình vuông trừ đi diện tích của hình
tròn với đờng kính là 20cm. - HS tự làm
- GV chữa chung IV. Dặn dò:
Về làm bài tập trong SGK
6
G
iaựo vieõn : ẹoó Thũ Tỡnh
Tiết 100: Giới thiệu biểu đồ hình quạt

I. Mục tiêu Giúp HS:


- Làm quen với biểu đồ hình quạt - Bớc đầu biết cách đọc, phân tích và xử lý số liệu trên biểu đồ hình quạt.
II. §å dïng d¹y häc - Cã thĨ phãng to biĨu đồ hình quạt ở ví dụ 1 trong SGK rồi treo lên bảng hoặc vẽ sẵn biểu
đồ đó vào bảng phụ.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động 1: Giới thiệu biểu đồ hình quạt


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Dặn dò: Về làm bài tập trong SGK. Toán: Tiết 98: Luyện tập Dặn dò. Chuẩn bị: Hình vẽ bài 3, 4 vở bài tập Mục tiêu Giúp HS:

Tải bản đầy đủ ngay(93 tr)

×