Tải bản đầy đủ - 93 (trang)
Dặn dò. Về làm bài tập trong SGK. Mục tiêu: Giúp HS rèn kĩ năng tính chu vi hình tròn. I Chuẩn bị.

Dặn dò. Về làm bài tập trong SGK. Mục tiêu: Giúp HS rèn kĩ năng tính chu vi hình tròn. I Chuẩn bị.

Tải bản đầy đủ - 93trang

G
iáo viên : Đỗ Thò Tình
TiÕt 95: Chu vi h×nh tròn
I. Mục tiêu. Giúp HS nắm đợc quy tắc, công thức tính chu vi hình tròn và biết vận dụng để tính chu vi
hình tròn.

II. Chuẩn bị. - Vẽ hình tròn vào bảng phụ.


III. Các hoạt động dạy học chủ yếu. Hoạt động 1: Giới thiệu công thức chu vi hình tròn.
- GV giới thiệu các công thức chu vi hình tròn tính thông qua đờng kính và bán kính. - GV ghi công thức tính lên bảng:
C = d x 3,14 C = r x 2x 3,14
- HS vËn dụng các công thức qua các ví dụ 1 và 2. - HS nêu kết quả.
- GV công nhận kết quả đúng.
Hoạt động 2: Thực hành tính chu vi hình tròn. Bài 1 và 2: Vận dụng trực tiếp công thức tính chu vi hình tròn và củng cố kĩ năng làm tính
nhân các số thập phân. Chú ý với trờng hợp d =
22 7
hoặc r =
3 2
thì có thể chuyển các phân số đó thành các số thập phân hoặc để dới dạng phân số.
- HS nêu kết quả. - HS dới lớp đổi vở để kiểm tra lẫn nhau.
Bài 3 và 4: HS vận dụng các công thức tính chu vi trong việc giải các bài toán thực tế. Các
bài toán này có mô hình toán học thể hiện khá rõ ở chỗ HS đã biết bánh xe hình tròn, v ờn hoa hình tròn và yêu cầu tính chu vi của các hình tròn đó. Chú ý yêu cầu HS t ởng tợng và ớc lợng về
kích cỡ của bánh xe nêu trong bài toán.
- HS làm bài. - Gọi HS lên bảng làm bài.
- GV chữa chung.

IV. Dặn dò. Về làm bài tập trong SGK.


2
G
iaựo viên : Đỗ Thò Tình
TiÕt 96: Lun tËp
I. Mơc tiªu: Giúp HS rèn kĩ năng tính chu vi hình tròn. II. Chuẩn bị.
- Hệ thống bài tập. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu.
Hoạt động 1: Ôn cách tính chu vi hình tròn - Cho HS nêu cách tính chu vi hình tròn.
- Gọi HS lên bảng viết công thức tính. - Nêu cách tìm bán kính đờng kính khi biết chu vi.
Hoạt động 2: Thực hành. Bài 1: VËn dơng trùc tiÕp c«ng thøc tÝnh chu vi hình tròn và củng cố kĩ năng nhân các số
thập phân. - HS tự làm.
- Đổi vở kiểm tra chÐo cho nhau. - Cã thĨ gäi mét HS ®äc kết quả từng trờng hợp.
- HS khác nhận xét, GV kết luận. Bài 2:
- Luyện tập tính bán kính hoặc đờng kính hình tròn khi biết chu vi của nó. - Củng cố kĩ năng tìm thừa số cha biết của một tích, chẳng hạn:
r x 2 x 3,14 = 18,84. - Củng cố kĩ năng làm tính chia các số thập phân.
- HS làm bài. - Gọi HS lên làm.
Bài 3: a. Vận dụng công thức tính chu vi hình tròn khi biết đờng kính của nó. b. Hớng dẫn HS nhận thấy: Bánh xe lăn 1 vòng thì ô tô sẽ đi đợc một quãng đờng đúng bằng
chu vi của bánh xe. Bánh xe lăn bao nhiêu vòng thì ô tô sẽ đi đợc quãng đờng dài bằng bấy nhiêu lần chu vi của bánh xe.
Bài 4 : - Cđng cè c«ng thøc tÝnh chu vi các hình chữ nhật, hình vuông và hình tròn.
- HS thảo luận và nêu cách làm. - GV hớng dẫn chung.
Chu vi hình vuông alà : 11,75 x 4 = 47 cm
Chu vi hình chữ nhật b lµ : 9 + 14,5 x 2 = 47 cm. Chu vi của hình c là chu vi của nửa hình tròn cộng với độ dài đờng kÝnh, nªn ta cã: 10 x
3,14 : 2 + 10 = 25,7 cm.
Kết luận: Hình chữ nhật và hình vuông có chu vi bằng nhau. IV. Dặn dò: Bài về nhµ lµm bµi tËp trong SGK.
3
G
iáo viên : Đỗ Thò Tỡnh
Tiết 97
:
Diện tích hình tròn
I. Mục tiêu : Giúp HS nắm đợc quy tắc, công thức tính diện tích hình tròn và biết vận dụng để tính
diện tích hình tròn.
II. Đồ dùng dạy học:- Mỗi HS đều có một hình tròn bằng bìa mỏng, bán kính 3cm. - Chuẩn bị sẵn kéo
cắt giấy, hồ dán và thớc kẻ thẳng. - GV chuẩn bị hình tròn to và băng giấy mô tả quá trình cắt, dán các phần của hình tròn.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu. Hoạt động 1: Nhận biết về quy tắc và công thức tính diện tích hình tròn.
GV giới thiệu công thức tính diện tích hình tròn nh SGK tính thông qua bán kính. Có thể tổ chức cho HS tiến hành hoạt động có tính chất tìm tòi - phát hiện công thức tính
diện tích hình tròn nh sau: - HS lấy một hình tròn bán kính 3cm chẳng hạn, rồi gấp thành 16 phần bằng nhau và kẻ các
đờng thẳng theo các nếp gấp đó. - Cắt hình tròn thành 16 phần nhỏ rồi dán các phần đó lại để đ ợc một hình gần giống nh hình
bình hành. Nhận xét về cạnh đáy và chiều cao của hình bình hành cạnh đáy gần bằng nửa chu vi hình tròn, chiều cao gần bằng bán kính hình tròn.
- Tính ớc lợng diện tích hình bình hành. Từ đó phát hiện công thức tính ớc lợng diện tích của hình tròn.
Hoạt động 2: Thực hành tính diện tích hình tròn. Bài 12: VËn dơng trùc tiÕp c«ng thøc tÝnh diƯn tích hình tròn và củng cố kĩ năng làm tính
nhân các số thập phân. Chú ý với trờng hợp d =
2 1
hoặc r =
3 2
thì có thể chuyển các phân số đó thành các số thập phân.
- Gọi HS nêu kết quả - HS đổi vở kiểm tra kết quả lẫn nhau.
Bài 3: HS vận dụng công thức tính diện tích trong việc giải các bài toán thực tế. ở bài toán
này mô hình toán học thể hiện khá rõ: đề tài đã cho biết sàn diễn là hình tròn và yêu cầu tính chu
4
vi của hình tròn đó. Chú ý: Yêu cầu HS tởng tợng và ớc lợng về kích cỡ của sân khấu nêu trong bài toán.
Bài 4: GV hớng dẫn HS tính diện tích hình tròn khi biết chu vi của nó.
Cách tính: Từ chu vi tính đờng kính hình tròn, suy ra độ dài bán kính, từ đó vận dụng công thức để tính diện tích của hình tròn.

IV. Dặn dò: Về làm bài tập trong SGK. Toán: Tiết 98: Luyện tËp


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Dặn dò. Về làm bài tập trong SGK. Mục tiêu: Giúp HS rèn kĩ năng tính chu vi hình tròn. I Chuẩn bị.

Tải bản đầy đủ ngay(93 tr)

×