Tải bản đầy đủ - 93 (trang)
Mục tiêu: Giúp HS: Đồ dùng dạy học. - Giáo viên chuẩn bị bảng phụ và Bộ đồ dùng dạyhọc toán 5 Chuẩn bị. - Vẽ hình tròn vào bảng phụ.

Mục tiêu: Giúp HS: Đồ dùng dạy học. - Giáo viên chuẩn bị bảng phụ và Bộ đồ dùng dạyhọc toán 5 Chuẩn bị. - Vẽ hình tròn vào bảng phụ.

Tải bản đầy đủ - 93trang

xG
iaựo vieõn : ẹoó Thũ Tỡnh
Tiết 94:
Hình tròn , đờng tròn

I. Mục tiêu: Giúp HS:


- Nhận biết đợc về hình tròn, đờng tròn và các yếu tố của hình tròn nh tâm, bán kính, đờng
kính. - Biết sử dụng compa để vẽ hình tròn.

II. Đồ dùng dạy học. - Giáo viên chuẩn bị bảng phụ và Bộ đồ dùng dạyhọc toán 5


- HS chuẩn bị thớc kẻ và compa. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu.
Hoạt động 1: Giới thiệu về hình tròn - đờng tròn. - HS dùng compa để vẽ trên giấy GV vẽ trên bảng một đờng tròn và GV nói: Đầu chì của
compa vạch ra một đờng tròn. - GV yêu cầu HS nêu tên các yếu tố của hình tròn nh: tâm, bán kính, đờng kính.
- Nhận xét về đặc điểm của các yếu tố đó. - GV giới thiệu tiếp về hình tròn và các yếu tố của hình tròn.
Hoạt động 2: Thực hành. - HS làm các bài tập trong vở bài tập Toán VBTT.
- Các bài 1,2 nhằm rèn luyện kĩ năng sử dụng compa để vẽ đờng tròn. - Yêu cầu HS, ghi bán kính hoặc đờng kính cho trớc vào hình.
Bài 3: Rèn luyện kĩ năng vẽ phối hợp đờng tròn và hai nửa đờng tròn. - GV cho HS quan sát hình vẽ và nhận xÐt c¸ch vÏ.
- HS tù vÏ. - GV quan s¸t, kiểm tra.
Bài 4: Rèn luyện kĩ năng vẽ phối hợp nửa đờng tròn và hình chữ nhật. - HS quan s¸t, nhËn xÐt, cho biÕt b¸n kÝnh cđa nửa hình tròn.
- HS vẽ hình. IV. Dặn dò.
Về làm bµi tËp trong SGK.
1
G
iáo viên : Đỗ Thò Tình
TiÕt 95: Chu vi hình tròn
I. Mục tiêu. Giúp HS nắm đợc quy tắc, công thức tính chu vi hình tròn và biết vận dụng để tính chu vi
hình tròn.

II. Chuẩn bị. - Vẽ hình tròn vào bảng phụ.


III. Các hoạt động dạy học chủ yếu. Hoạt động 1: Giới thiệu công thức chu vi hình tròn.
- GV giới thiệu các công thức chu vi hình tròn tính thông qua đờng kính và bán kính. - GV ghi công thức tính lên b¶ng:
C = d x 3,14 C = r x 2x 3,14
- HS vận dụng các công thức qua các ví dụ 1 và 2. - HS nêu kết quả.
- GV công nhận kết quả đúng.
Hoạt động 2: Thực hành tính chu vi hình tròn. Bài 1 và 2: Vận dụng trực tiếp công thức tính chu vi hình tròn và củng cố kĩ năng làm tính
nhân các số thập phân. Chú ý với trờng hợp d =
22 7
hoặc r =
3 2
thì có thể chuyển các phân số đó thành các số thập phân hoặc để dới dạng phân số.
- HS nêu kết quả. - HS dới lớp đổi vở ®Ĩ kiĨm tra lÉn nhau.
Bµi 3 vµ 4: HS vËn dụng các công thức tính chu vi trong việc giải các bài toán thực tế. Các
bài toán này có mô hình toán học thể hiện khá rõ ở chỗ HS đã biết bánh xe hình tròn, v ờn hoa hình tròn và yêu cầu tính chu vi của các hình tròn đó. Chú ý yêu cầu HS t ởng tợng và ớc lợng về
kích cỡ của bánh xe nêu trong bài toán.
- HS làm bài. - Gọi HS lên bảng làm bài.
- GV chữa chung.

IV. Dặn dò. Về làm bài tËp trong SGK.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục tiêu: Giúp HS: Đồ dùng dạy học. - Giáo viên chuẩn bị bảng phụ và Bộ đồ dùng dạyhọc toán 5 Chuẩn bị. - Vẽ hình tròn vào bảng phụ.

Tải bản đầy đủ ngay(93 tr)

×