Tải bản đầy đủ - 93 (trang)
Mục tiêu: Giúp HS: Đồ dùng dạy học. - Giáo viên chuẩn bị bảng phụ và Bộ đồ dùng dạyhọc toán 5 Chuẩn bị. - Vẽ hình tròn vào bảng phụ.

Mục tiêu: Giúp HS: Đồ dùng dạy học. - Giáo viên chuẩn bị bảng phụ và Bộ đồ dùng dạyhọc toán 5 Chuẩn bị. - Vẽ hình tròn vào bảng phụ.

Tải bản đầy đủ - 93trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục tiêu: Giúp HS: Đồ dùng dạy học. - Giáo viên chuẩn bị bảng phụ và Bộ đồ dùng dạyhọc toán 5 Chuẩn bị. - Vẽ hình tròn vào bảng phụ.

Tải bản đầy đủ ngay(93 tr)

×