Tải bản đầy đủ - 72 (trang)
Teaching aids: Textbook, tape, cassette, Teaching method: - Communicative Teaching procedure Stage Pre-teach vocabulary

Teaching aids: Textbook, tape, cassette, Teaching method: - Communicative Teaching procedure Stage Pre-teach vocabulary

Tải bản đầy đủ - 72trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Teaching aids: Textbook, tape, cassette, Teaching method: - Communicative Teaching procedure Stage Pre-teach vocabulary

Tải bản đầy đủ ngay(72 tr)

×