Tải bản đầy đủ - 58 (trang)
các hoạt động dạy học chủ yếu. mục tiêu. chuẩn bị.

các hoạt động dạy học chủ yếu. mục tiêu. chuẩn bị.

Tải bản đầy đủ - 58trang

TUầN 31
Lớp5
Ngày tháng năm 200
Bài 31: Vẽ tranh
đề tàI ớc mơ cđa em

I. mơc tiªu.


- HS hiĨu vỊ nội dung đề tài. - HS biết cách và vẽ đợc tranh theo ý thích.
- HS phát huy trí tởng tợng của mình khi vẽ tranh.

II. chuẩn bị.


GV: - SGV, SGK
- Su tầm tranh về đề tài Ước mơ của em và một số đề tài khác.
- Bài vẽ của HS năm trớc về đề tài này. - Hình gợi ý cách vẽ
HS: - Vở tập vẽ, giấy vẽ, bút chì, màu vẽ, đồ dùng học tập.

III. các hoạt động dạy học chủ yếu.


HĐ của giáo viªn HĐ của học sinh Giới thiệu bài
HĐ1. Tìm, chọn nội dung đề tài. - GV giới thiệu một số bức tranh có nội dung
khác nhau và gợi ý để HS tìm ra những tranh có nội dung về ớc mơ.
+ HS quan sát nhận xét, - GV giải thích: Vẽ về ớc mơ là thể hiện và nêu ra những ớc mơ của mình
những mong muốn tốt đẹp của con ngời - GV yêu cầu một số HS nêu ớc mơ của HS.
- GV phân tích cách vẽ ở một vài bức tranh hoặc vẽ lên bảng để HS thấy s đa dạng về
cách thể hiện nội dung đề tài. Ví dụ: + Cách chọn hình ảnh.
+ cách bố cục. + Cách vẽ hình.
+ Cách vẽ màu. - Nhắc HS vẽ tranh nh đã HD ở các bài đã học
- Yc hs kể ra những ớc mơ của mình - Giáo viên tóm tắt và nêu yêu cầu bài học.
HĐ3. Thực hành.
- Cho học sinh quan sát một số bài vẽ của HS năm tríc. + HS thực hành vào giấy vẽ hoặc
- Gợi ý HS tìm nội dung tài theo ý thích. vở tập vẽ cá nhân.
53
+ Gợi ý HS cách sắp xếp các hình ảnh, vẽ màu + Mét vµi nhãm vẽ chung trên giấy có đậm có nhạt khỉ lín.
… - HD häc sinh hoàn thành bài tập tại lớp
HĐ4. Nhận xét đánh giá
- GV chọn một số bài để đánh. - Hớng dãn HS nhËn xÐt vÒ + Học sinh nhận xét và nêu cảm
+ Bố côc tranh nhËn riªng + Màu sắc có đậm ,nhạt
- GV tổng kết bài. Dặn dò: Hớng dẫn HS chuẩn bị bài mới ở nhà.
54
TUầN 32
Lớp5
Ngày tháng năm 200
Bài 32: Vẽ theo mẫu
vẽ tĩnhvật
vẽ mầu

I. mục tiêu.


- HS biết cách quan sát, so sánh và nhận ra đặc điểm của mẫu. - HS vẽ đợc hình và vẽ màu theo cảm nhận riêng.
- HS yêu thích vẽ đẹp của tranh tÜnh vËt.

II. chuÈn bÞ.


GV: - SGV, SGK
- MÉu vẽ: 2 hoặc 3 mẫu lọ, hoa, quả khác nhau để HS quan sát. - Tranh tĩnh vật của hoạ sĩ, và bài vẽ của HS năm trớc.
HS: - Vë tËp vÏ, giÊy vÏ, mµu vÏ, giÊy mµu, hồ dán, kéo...

III. các hoạt động dạy học chủ yếu.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

các hoạt động dạy học chủ yếu. mục tiêu. chuẩn bị.

Tải bản đầy đủ ngay(58 tr)

×