Tải bản đầy đủ - 58 (trang)
mục tiêu chuẩn bị. các hoạt động dạy học chủ yếu. mục tiêu. chuẩn bị.

mục tiêu chuẩn bị. các hoạt động dạy học chủ yếu. mục tiêu. chuẩn bị.

Tải bản đầy đủ - 58trang

TUầN 30
Lớp 5
Ngày tháng năm 200
Bài 30: vẽ trang trí
Trang trí đầu báo tờng

I. mục tiêu


- HS hiĨu ý nghÜa cđa b¸o têng. - HS biÕt c¸ch trang trí và trang trí đợc đầu báo của lớp.
- HS yêu thích các hoạt động tập thể.

II. chuẩn bị.


GV: - SGV, SGK
- Su tầm một số đầu báo báo Nhân dân, Quân đội, Hoa học trò .
- Một số đầu báo của trờng, của lớp, bài vẽ của HS năm trớc.
- Hình gợi ý cách vÏ
HS: - Vë tËp vÏ, giÊy vÏ, bót chì, màu vẽ, đồ dùng học tập.

III. các hoạt động dạy học chủ yếu.


HĐ của giáo viên H§ cđa häc sinh Giới thiệu bài
- Giáo viên giới thiệu trực tiếp HĐ1. Quan sát nhận xét.
- GV giới thiệu một số đầu báo và gợi ý HS
quan sát, nhận thấy: + Tờ báo nào cũng có: Đầu báo và thân báo
+ HS quan sát nhận xét, nội dung gồm các bài báo, hình vẽ .
Và trả lời các câu hỏi
+ Báo tờng: Báo tờng của mỗi đơn vụ nh: Bộ đội, trờng học th
ờng ra vào những
dịp Tết hoặc các đợt thi đua - GV tóm tắt và nêu yêu cầu bài học.
HĐ2. Cách trang trí đầu báo t ờng.
- GV giới thiệu cách trang trí: + Vẽ phác các mảng chữ, hình minh hoạ sao + HS quan sát bảng hoặc vở tập vẽ
cho có mảng lớn, mảng nhỏ cân đối. + Kẻ chữ và vẽ hình trang trí.
+ Vẽ màu tơi sáng, rõ và phù hợp nội dung. Gv thị phạm một đầu báo
HĐ3. Thực hành.
- Cho học sinh quan sát và tham khảo một số bài tập trang trí của HS năm trớc và một
vài đầu báo đã trang trí + HS thực hành tại lớp theo nhóm.
- Gợi ý HS các trang trí. trên bảng, hoặc trên giấy khổ A4.
51
+ GV gợi ý hớng dẫn bổ sung động viên HS lµm bµi.
- HD häc sinh hoµn thµnh bµi tập tại lớp
HĐ4. Nhận xét đánh giá
- GV chọn một số bài để đánh giá + Học sinh nhận xét và nêu cảm
nhận riêng. - GV tổng kết bài
Dặn dò : Hớng dẫn HS chuẩn bị bài ở nhà.
52
TUầN 31
Lớp5
Ngày th¸ng năm 200
Bài 31: Vẽ tranh
đề tàI ớc mơ của em

I. mơc tiªu.


- HS hiĨu vỊ néi dung đề tài. - HS biết cách và vẽ đợc tranh theo ý thích.
- HS phát huy trí tởng tợng của mình khi vẽ tranh.

II. chuẩn bị.


GV: - SGV, SGK
- Su tầm tranh về đề tài Ước mơ của em và một số đề tài khác.
- Bài vẽ của HS năm trớc về đề tài này. - Hình gợi ý c¸ch vÏ
HS: - Vë tËp vÏ, giÊy vẽ, bút chì, màu vẽ, đồ dùng học tập.

III. các hoạt động dạy học chủ yếu.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

mục tiêu chuẩn bị. các hoạt động dạy học chủ yếu. mục tiêu. chuẩn bị.

Tải bản đầy đủ ngay(58 tr)

×