Tải bản đầy đủ - 58 (trang)
các hoạt động dạy học chủ yếu. mục tiêu. chuẩn bị. các hoạt động dạy học chủ yếu.

các hoạt động dạy học chủ yếu. mục tiêu. chuẩn bị. các hoạt động dạy học chủ yếu.

Tải bản đầy đủ - 58trang

TUầN 28
Lớp5
Ngày tháng năm 200
Bài 28: Vẽ theo mẫu
Mẫu vẽ có hai hoặc ba vật mẫu vẽ mầu

I. mục tiêu.


- HS hiểu đặc điểm của mầu về hình dáng, màu sắc và cách sắp xếp. - HS biết cách vẽ và vẽ đợc mẫu có hai hoặc ba vật mẫu.
- HS yêu thích vẽ đẹp của tranh tÜnh vËt.

II. chuÈn bÞ.


GV: - SGV, SGK
- Chuẩn bị hai mẫu vẽ khác nhau hình dang, màu sắc . - Hình gợi ý các bớc vẽ
- Tranh tĩnh vật của hoạ sĩ, và bài vẽ của HS năm trớc.
HS: - Vở tập vẽ, giấy vẽ, màu vẽ, đồ dùng học tập.

III. các hoạt động dạy học chủ yếu.


HĐ của giáo viªn HĐ của học sinh Giới thiệu bài
- Giáo viên giới thiệu trực tiếp HĐ1. Quan sát nhận xÐt.
– - GV gt mÉu vµ bµy mÉu, cã thể bày 1 hay
- vài mẫu sau đó gợi ý HS nhËn xÐt vỊ: + TØ lƯ chung cđa mÉu vÏ.
+ HS cã thĨ tù bµy mÉu quan sát + Vị trí của lọ, quả ở trớc, ở sau, .
Và trả lời các câu hỏi của Gv
+ Hình dáng đặc điểm của lọ, quả cao, thấp + Độ đậm nhạt và màu sắc của lọ, hoa, quả
- Giáo viên tóm tắt và nêu yêu cầu bài học.
HĐ2. Cách vẽ.
- GV gợi ý cách vẽ: + Ươc lợng chiều cao, chiều ngang của mẫu
+ HS quan sát bảng hoặc vở tập vẽ để vẽ khung hình chung.
+ Quan sát mẫu phác khung hình riêng. + Tìm tỉ lệ bộ phận của lọ, hoa, quả.
+ Vẽ phác hình bằng các nét thẳng. + Nhìn mẫu vẽ chi tiết cho rõ đặc điểm mẫu.
+ Vẽ màu tự do theo cảm nhận
HĐ3. Thực hành
- Cho học sinh quan sát một số bài tham Khảo của HS năm trớc. + HS thùc hµnh theo nhãm
- Khi HS làm bài, GV quan sát lớp nhắc HS: 47
+ Quan sát tìm ra đặc điểm của mẫu: hình dạng, tỉ lệ
Tìm mảng đậm nhạt và vẽ bằng mầu - HD học sinh hoàn thành bài tập tại lớp
HĐ4. Nhận xét đánh giá
- GV chọn một số bài ®Ĩ ®¸nh + Häc sinh nhËn xÐt và nêu cảm - GV tổng kết bài
nhận riêng.
Dặn dò: Hớng dẫn HS chuẩn bị bài mới ở nhà.
48
TUầN 29
Lớp5
Ngày th¸ng năm 200
Bài 29: tập nặn tạo dáng
đề tàI ngày hội

I. mục tiêu.


- HS hiểu đợc nội dung cđa mét sè ngµy lƠ héi. - HS biÕt cách nặn và sắp xếp các hinh nặn theo đề tài.
- HS yêu mến quê hơng và trân trọng các phong tục tập quán.

II. chuẩn bị.


GV: - SGV, SGK
- Su tầm tranh, ảnh về ngày hội, một số hình nặn của nghệ nhân về đề tài ngày hội nếu có , bài nặn của HS năm trớc.
HS: - Vở tập vẽ, giấy màu, đất nặn, đồ dùng học tập.

III. các hoạt động dạy học chủ yếu.


HĐ của giáo viên H§ cđa häc sinh Giíi thiƯu bài
- Giáo viên giới thiệu trực tiếp HĐ1. Tìm, chọn nội dung đề tài.
- GV yêu cầu HS kể về những ngày hội ở quê
hơng, hoặc ngày lễ hội mà em biết. - Giáo viên gợi ý để HS nhớ lại các hoạt động + HS khá giỏi trả lời câu hỏi,
trong dịp lễ hội. HS trung bình, yếu nhắc lại
- GV yc HS xem tranh ¶nh vỊ lễ hội. - Giáo viên tóm tắt và nêu yêu cầu bài học.
- GV yc HS chọn nội dung và nêu các hình Nêu đề tài mình định nặn ảnh sẽ nặn hoặc xé dán.
HĐ2. Cách nặn.
- GV giới thiệu cách nặn và nặn mẫu + Nặn từng bộ phận rồi ghép dính lại hoặc
+ HS quan sát cách nặn nặn hình từ một thỏi đất.
+ Nặn thêm các hình ảnh phụ và chi tiết. + Tạo dáng và sắp xếp theo đề tài.
Yc hs nhác lại cách nặn Hs nªu lại cách nặn HĐ3. Thực hành.
- Cho học sinh quan sát một số bài tập nặn caủa HS năm trớc. + HS thực hành trên lớp.
- Gợi ý HS tìm đề tài theo ý thích. + Gợi ý HS cách sắp xếp đề tài cho phù hợp và
sinh động - HD học sinh hoàn thành bài tập tại lớp.
49
HĐ4. Nhận xét đánh giá
- GV chọn một số bài để đánh. - Về cách nặn ,mầu sắc + Học sinh nhận xét và nêu cảm
- GV tổng kết bài.
nhận riêng.
Dặn dò: Hớng dẫn HS chuẩn bị bài mới ở nhà.
50
TUầN 30
Lớp 5
Ngày tháng năm 200
Bài 30: vẽ trang trí
Trang trí đầu báo tờng

I. mơc tiªu


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

các hoạt động dạy học chủ yếu. mục tiêu. chuẩn bị. các hoạt động dạy học chủ yếu.

Tải bản đầy đủ ngay(58 tr)

×