Tải bản đầy đủ - 58 (trang)
chuẩn bị. các hoạt động dạy học chủ yếu. mục tiêu. chuẩn bị.

chuẩn bị. các hoạt động dạy học chủ yếu. mục tiêu. chuẩn bị.

Tải bản đầy đủ - 58trang

TUầN 27
Lớp5
Ngày tháng năm 200
Bài 27: Vẽ tranh
đề tàI môI trêng

I. mơc tiªu


- HS hiĨu biÕt thªm về môi trờng và ý nghĩa của môi trờng với cuộc sống. - HS biết cách vẽ và vẽ đợc tranh cã néi dung vỊ m«i trêng.
- HS có ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trờng.

II. chuẩn bị.


GV: - SGV, SGK - Hình gợi ý c¸ch vÏ
- Su tầm tranh ảnh ®Đp vỊ m«i trêng, - Bµi vÏ của HS năm trớc.
HS: - Vở tập vẽ, giấy vẽ, tranh su tầm, đồ dùng học tập.

III. các hoạt động dạy học chủ yếu.


HĐ của giáo viên H§ của học sinh Giới thiệu bài
- Giáo viên giới thiệu trực tiếp HĐ1. Tìm, chọn nội dung đề tài.
- GV giới thiệu tranh, ảnh về môi trơng và
gợi ý HS nhận ra: + HS khá giỏi quan sát trả lời câu hỏi,
+ Không gian sống xung quanh ta có đồi nói HS trung b×nh, yếu nhắc lại. Ao hồ, sông biển, cây cối, nhà cửa ..
+ Môi trờng xanh sạch - đẹp rất cần cho
cuộc sống con ngời. + Bảo vệ môi trêng lµ nhiƯm vơ cđa mäi
ngêi chóng ta. - GV tóm tắt và nêu yêu cầu bài học.
HĐ2. C¸ch vÏ tranh.
- GV giíi thiƯu c¸ch vÏ: - GV vẽ thị phạm một đề tài cụ theer
+ Vẽ hình ảnh chính trớc, sắp xếp cân đối. + HS quan sát bảng hoặc vở tập vẽ. + Vẽ hình ảnh phụ cho tranh sinh động.
+ Vẽ màu theo ý thích có đậm có nhạt.
HĐ3. Thực hành
- Cho học sinh quan sát và tham khảo một số bài vẽ của HS năm tríc.
- GV tỉ chøc cho HS thùc hµnh nh sau: - Vẽ theo cá nhân: vẽ vào giấy hc vë TV + HS thùc hµnh vào vở tập vẽ, hoặc
- Vẽ theo nhóm: Cả nhóm trao đổi tìm n. dung giÊy vÏ.
- GV HD học sinh hoàn thành bài tập tại lớp. 45
HĐ4. Nhận xét đánh giá
- GV chọn một số bài để đánh giá + Học sinh nhận xét và nêu cảm
- Chấm một số bài để động viên HS học tập. nhận riêng.
- GV tổng kết bài. Dặn dò: Hớng dẫn HS chuẩn bị bài ở nhà.
46
TUầN 28
Lớp5
Ngày tháng năm 200
Bài 28: VÏ theo mÉu
MÉu vÏ cã hai hc ba vËt mẫu vẽ mầu

I. mục tiêu.


- HS hiểu đặc điểm của mầu về hình dáng, màu sắc và cách sắp xếp. - HS biết cách vẽ và vẽ đợc mẫu có hai hoặc ba vật mẫu.
- HS yêu thích vẽ đẹp của tranh tĩnh vật.

II. chuẩn bị.


GV: - SGV, SGK
- ChuÈn bÞ hai mÉu vẽ khác nhau hình dang, màu sắc . - Hình gợi ý các bớc vẽ
- Tranh tĩnh vật của hoạ sĩ, và bài vẽ của HS năm tríc.
HS: - Vë tËp vÏ, giÊy vẽ, màu vẽ, đồ dùng học tập.

III. các hoạt động d¹y häc chđ u.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

chuẩn bị. các hoạt động dạy học chủ yếu. mục tiêu. chuẩn bị.

Tải bản đầy đủ ngay(58 tr)

×