Tải bản đầy đủ - 58 (trang)
các hoạt động dạy học chủ yếu. mục tiêu chuẩn bị. các hoạt động dạy học chủ yếu.

các hoạt động dạy học chủ yếu. mục tiêu chuẩn bị. các hoạt động dạy học chủ yếu.

Tải bản đầy đủ - 58trang

TUầN 24
Lớp5
Ngày tháng năm 200
Bài 24: Vẽ theo mẫu
Mâu vẽ có hai hoặc ba vật mẫu

I. mục tiêu


- HS biết quan sát so sánh và nhận xét đúng về tỉ lệ, độ đậm nhạt, đặc điểm của mẫu. - HS biết cách bố cục bài vẽ hợp lý, vẽ đợc hình gần đúng tỉ lệ và có đặc điểm.
- Cảm nhận đợc vẽ đẹp của độ đậm nhạt ở mẫu vẽ và yêu quý mọi vật xung quanh.

II. chuÈn bÞ.


GV: - SGV, SGK
- MÉu vÏ cã hai hc ba vËt mÉu Êm tÝch ,Êm pha trà ,cái bát ,chén, quả... - Bài vẽ của HS năm trớc.
HS: - Vở tập vẽ, giấy vẽ, đồ dùng học tập.

III. các hoạt động dạy học chủ yếu.


HĐ của giáo viên H§ cđa häc sinh Giíi thiƯu bài
- Giáo viên giới thiệu trực tiếp HĐ1. Quan sát nhËn xÐt.
– - GV giíi thiƯu mÉu vÏ và tạo đk cho HS tự
bày mẫu - Gợi ý HS chọ hớng của mẫu vẽ và nhËn
+ HS kh¸ giái quan s¸t nhËn xÐt, xÐt vỊ:
HS trung bình, yếu nhắc lại. + Vị trí của các vật mẫu.
+ Hình dáng, màu sắc + Các đặc điểm bộ phận .
- GV tóm tắt và nêu yêu cầu bài học.
HĐ2. Cách vẽ cái bình đựng n ớc.
- GV giới thiệu cách vẽ: - Vẽ khung hình chung và khung hình
- của từng vật mẫu + HS quan sát bảng hoặc vở tập vẽ - Vẽ đờng trục của ấm, lọ,quả
- So sánh tỉ lệ của từng bộ phận. - Vẽ phác hình bằng các nét thẳng.
- Nhìn mẫu vẽ chi tiÕt cho gièng mÉu.
+ Cã thÓ vÏ đậm nhạt bằng chì hoặc vẽ màu. HĐ3. Thực hành
- Cho học sinh quan sát một số bài tham Khảo của HS năm trớc.
- Gợi ý cách vẽ. + Nh¾c HS chó ý bè cơc, gãc vÏ cho phù hợp + HS thực hành vào vở tập vẽ hoặc
chú ý độ đậm nhạt của mẫu.
giấy vẽ. - HD học sinh hoàn thành bài tập tại lớp
40
HĐ4. Nhận xét đánh giá - GV chọn một số bài để đánh giá
+ Học sinh nhận xét và nêu cảm nhận riêng.
- GV tổng kết bài Dặn dò: Hớng dẫn HS chuẩn bị bài ở nhà.
41
TUầN 25
Lớp5
Ngày tháng năm 200
Bài 25: thờng thức mỹ thuật
Xem tranh bác hồ đI công tác

I. mục tiêu


- HS tiếp xúc và làm quen với tác phẩm Bác Hồ đi công tác và hiểu vài nét về hoạ sĩ
Nguyễn Thụ - HS nhận xét đợc sơ lợc về hình ảnh và màu sắc trong tranh.
- HS cảm nhận đợc vẽ đẹp của bức tranh.

II. chuẩn bÞ.


GV: - SGV, SGK
- Mét sè tranh vÏ về Bác Hồ của hoạ sĩ, một số tranh lụa và chất liệu khác.
HS: - Vở tập vẽ, tranh su tầm, đồ dùng học tập.

III. các hoạt động dạy học chủ yếu.


HĐ của giáo viên H§ cđa häc sinh Giới thiệu bài
- Giáo viên giới thiệu trực tiếp HĐ1. Giới thiệu vài nét về hoạ sĩ N Thô.
– - GV yc HS xem môc 1 tr.77 và gợi ý HS
tìm hiểu về tác giả. + HS xem tranh và trả lời câu hỏi,
+ Nơi sinh của hoạ sĩ Nguyễn Thụ. HS trung bình, yếu nhắc lại.
+ Những tác phảm nổi tiếng của ông - GV có thể bổ sung thêm:
- Giáo viên tóm tắt và nêu yêu cầu bài học.
HĐ2. Xem tranh Bác Hồ đi công tác.
- GV cho HS xem tranh và đặt câu hỏi gợi ý tìm hiểu bức tranh:
? Hình ảnh chính trong bức tranh là gì? + HS khá giỏi trả lời, HS khác có thể
? Dáng vẽ từng nhân vật nh thế nào? trả lời tiếp hoặc nhắc lại.
? Hình dáng của 2 con ngựa nh thế nào? ? Màu sắc của bức tranh?
? Cách vẽ màu của bức tranh mạnh mẽ hay nhẹ nhàng
- GV có thể bổ sung và kết luận.
HĐ4. Nhận xét đánh gi¸ - GV nhËn xÐt chung tiÕt häc
+ Häc sinh nhận xét và nêu cảm - Khen ngợi những HS tích cực phát biểu ý
kiến xây dựng bài. nhận riêng.
- GV tổng kết bài Dặn dò: Hớng dẫn HS chuẩn bị bài ở nhà.
42
Lớp5
Ngày tháng năm 200
Bài 26: Vẽ trang trí
Tập kẻ kiểu chữ in hoa nét thanh . nét đậm

I. mơc tiªu


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

các hoạt động dạy học chủ yếu. mục tiêu chuẩn bị. các hoạt động dạy học chủ yếu.

Tải bản đầy đủ ngay(58 tr)

×