Tải bản đầy đủ - 58 (trang)
mục tiêu - HS tiếp xúc , làm quen với tác phẩm chuẩn bị.

mục tiêu - HS tiếp xúc , làm quen với tác phẩm chuẩn bị.

Tải bản đầy đủ - 58trang

Tuần 17
Lớp 5
Ngày tháng năm 200
Bài 17: thờng thức mỹ thuật
Xem tranh: du kích tập bắn

I. mục tiêu - HS tiếp xúc , làm quen với tác phẩm


Du kích tập bắn
và hiều vài nét về hoạ sĩ Nguyễn Đỗ Cung .
- HS nhận xét sơ lợc về hình ảnh và mầu sắc trong tranh - HS cảm nhận đợc vẻ đẹp của bức tranh .

II. chuẩn bị.


GV: - SGK SGV -Tranh Du kích tập bắn trong tập tranh ở bộ đồ dùng
-Su tầm thên một số tranh khác
HS: - SGK- Su tầm tranh III. các hoạt động dạy học chủ yếu.
HĐ của giáo viªn HĐ của học sinh Giới thiệu bài
Giáo viên giới thiệu trực tiếp
HĐ1.Giới thiệu vài nét về hs NguyễnĐỗ Cung Hoạ sỹ là ngời vẽ sơn dầu rất thành công về
các đè tài công nhân- nông dân HS l¸ng nghe và xem SGK Ông cũng góp phần không nhỏ vào việc đào
tạo đội ngũ hoạ sỹ của Việt Nam Năm 1996 ông đợc nhà nớc tặng giải thởng
Hồ Chí Minh về văn học Nghệ thuật HĐ2. Xem tranh Du kích tập bắn
- Gv đặc câu hỏi đẻ hs tìm hiều nội dung tranh
? Hình ảnh chính trong tranh là gì? ? hình ảnh phụ là những gì ?
?Có những mầu nào trong tranh ? tranh vẽ Hs qan s¸t tranh trong SGK và trả lời vè mùa nào c¸c câu hỏi tìm hiểu nội dung tranh .
Gv tổng kết ý kiến của hs và kết luận Sau đó cho hs tập nhạn xét thêm một số tranh
khác của họa sỹ
27
HĐ4. Nhận xét đánh giá
- GV nhận xét chung về tiết học Khen gợi những hs tích cực xây dựng bài
-GV tổng kết bài Dặn dò: Hớng dẫn HS chuẩn bị bài ở nhà về nhà tiếp tục su tầm tranh
28
Tuần 18
Lớp 5
Ngày tháng năm 200
Bài 18: vẽ trang trí
Trang trí hình chữ nhật
I. mục tiêu - HS hiểu đợc sự giống và khác nhau giữa trang trí hình chữ nhật và trang trí hình
vuông ,hình tròn.
- HS biết chọn hoạ tiết và trang trí đợc hình chữ nhật - HS cảm nhận đợc vẻ đẹp của các đồ vật dạng hình chữ nhật có trang trí .
II. Chuẩn bị Giáo viên
- SGK, SGV. - Hình gợi ý cách vẽ
- Một số đồ vật có ứng dụng trang trí hình chữ nhật nh: khăn khăn trải bàn , thảm, ,... - Một số bài trang trí hình chữ nhật của HS năm trớc.
Học sinh - SGk
- Vở Tập vẽ 5. - Bút chì, tẩy, màu vẽ, com pa, thớc kẻ.
III. các hoạt động dạy- học chủ yếu GV
HS ổn ®Þnh tỉ chøc líp
1 ’
KiĨm tra ®å dïng häc tËp Giới thiệu bài
Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét 3
’ - Giíi thiƯu đồ vật và một số bài trang trí
hình chữ nhật ®Ĩ HS nhËn xÐt nhËn ra c¸ch trang trÝ:
+ Cã nhiều cách trang trí hình chữ nhật; + Các hoạ tiết thờng đợc đối xứng qua các
đờng chéo và qua đờng trục; + Hoạ tiết chính thờng to và ở giữa;
+ Hoạ tiết phụ thờng nhỏ hơn, ở 4 góc hoặc xung quanh.
+ Những hoạ tiết giống nhau thì vẽ bằng nhau va vẽ cùng màu, cùng độ đậm nhạt;
+ Màu sắc có đậm nhạt làm rõ trọng tâm của bài.
- Gợi ý HS so sánh cách trang trí giữa hình chữ nhật và hình vuông ,hình tròn
Hoạt động 2: C¸ch trang trÝ 4
-
29
Yêu cầu HS xem SGK để hớng dẫn: + Kẻ các trục;
+ Tìm và vẽ các hình mảng trang trí vẽ lên bảng 2 đến 3 cách vẽ hình mảng khác nhau;
+ Cách sắp xếp hoạ tiết đối xứng, nhắc lại, xen kẽ,...
+ Cách vẽ hoạ tiết vào các mảng. - Gợi ý HS cách vẽ màu:
+ Không nên vẽ quá nhiều màu dùng 3 đến 5 màu;
+ Vẽ màu vào hoạ tiết chính trớc, hoạ tiết phụ và vẽ nền sau;
+ Màu sắc có đậm, có nhạt để làm rõ trọng tâm.
Hoạt ®éng 3: Thùc hµnh 23
’ - Cho HS xem mét sè bµi vÏ của các bạn
năm trớc để rút kinh nghiệm khi vẽ: - Nhắc HS
+ Vẽ hình vừa với phần giấy; + Kẻ các đờng trục bằng bút chì các đờng
chéo góc trớc và kẻ đờng trục giữa sau; + Hoạ tiết gièng ngau vÏ b»ng nhau vµ vÏ
cïng mét mµu; + Chọn và vẽ màu theo ý thích, có đậm có
nhạt.
Hoạt ®éng 4: NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ 3
’ Cïng HS chän ra mét sè bài vẽ có những u
điểm và nhợc điểm điển hình để cùng đánh gía và xếp loại về.
+ Về hình vÏ bè cơc; + VỊ ho¹ tiÕt râ nhãm chÝnh, nhóm phụ;
+ Màu sắt hài hoà, vui tơi; + Hoạ tiết sắp xếp đẹp, sáng tạo.
Dặn dò HS 1’ Su tÇm tranh về lễ hội , ngày tết.
30
TUầN 19
Lớp5
Ngày tháng năm 200
Bài 19: vẽ tranh
đề tài ngày tết , lễ hội và mùa xuân
I. Mục tiêu - HS biết cách tìm và sắp xếp hình ảnh chính , phụ trong tranh .
- HS vẽ đợc tranh về đề tài ngày tết ,lễ hội và rmùa xuân của quê hơng. - HS thêm yêu quê hơng, đất nớc.
II. chuẩn bị Giáo viên
- SGK, SGV. - Một số tranh, ảnh về các hoạt động lƠ héi trun thèng.
- Mét sè tranh vÏ cđa ho¹ sÜ vµ cđa HS vỊ lƠ héi trun thèng. - Tranh in trong bộ ĐDDH.
- Hình gợi ý cách vẽ tranh. Häc sinh
- SGK.
- Vë TËp vÏ 5 - Tranh, ảnh về đề tài lễ hội.
- Bút chì, tẩy, màu vẽ. III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu
GV HS
ổn định tổ chức lớp 1’ KiĨm tra ®å dïng häc tËp
Giíi thiƯu bài Hoạt động 1: Tìm, chọn nội dung đề tài 3
’ - Giíi thiƯu mét sè tranh, ¶nh vỊ đề tài lễ hội và
các đề tài khác để HS quan sát nhận ra: + Sự khác nhau giữa tranh vẽ về lễ hội và
các tranh khác; + Vẽ về lễ hội có nhiều hoạt động khác nhau;
+ Mỗi địa phơng lại có những trò chơi đặc biệt mang bản sắc riêng nh: đấu vật, đánh
đu, chọi gà, chọi trâu, đua thuyền,....
- Yêu cầu HS xem tranh, ¶nh ở trang 60,61,62 SGK và gợi ý để HS nhận xét các
hình ảnh, hoạt động ,không khí , màu sắc,... của ngày hội trong tranh, ảnh và yêu
+ Nhận xét tranh, và kể về một số lễ hội ở quê mình.
31
- Gợi ý HS vẽ về
+ cảnh vờn hoa công viên ngày tết + chuẩn bị cho ngày tết
+ những hoạt đông vui chơi trong ngày tết +
+ Chọn một ngày hội ở quê hơng mà mình
thích để vẽ. + Có thể chỉ vẽ về một hoạt động của lễ hội
nh: thi nấu ăn, kéo co, đấu vật,...
Hớng dẫn HS + Vẽ phác hình ảnh chính trớc, hình ảnh
phụ sau. + Vẽ màu theo ý thích, Màu săc cần vui tơi,
rực rỡ và có đậm, cã nh¹t. - Cho HS xem mét sè tranh vỊ đề tài ngày
hội của hoạ sĩ và HS để các em rút kinh nghiệm khi vẽ:
Hoạt động 3: Thực hành 23
’ - Gỵi ý HS
+ VÏ nh÷ng hình ảnh về ngày hội: đua thuyền của đông bào Khơ - me, hát quan
họ Bắc Ninh,.... + Chủ yếu vẽ về các hình ảnh của ngày hội;
+ Vẽ hình ngời, cảnh vật sao cho thuận mắt;
+ Vẽ màu rực rỡ, chọn màu thể hiện không khí vui tơi của ngày hội.
Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá 3
’ - Cïng HS nhËn xÐt mét sè bµi về:
+ Chủ đề, bố cục, hình vẽ, màu sắc; - Yêu cầu HS
+ Xếp loại bài theo ý thích; - Đánh giá một số bài.
Dặn dò HS 1
’ + Quan sát các đồ vật
32
TUầN 20
Lớp5
Ngày tháng năm 200
Bài 20: Vẽ theo mẫu
Mâu vẽ có hai hoặc ba vật mẫu
I. Mục tiêu: - Học sinh tập quan sát, so sánh ớc lợng tỷ lệ ,đặc điểm riêng và phân biệt đợc các ®é ®Ëm
nh¹t chÝnh cđa mÉu . - Häc sinh vÏ đợc gần đúng mẫu ,có bố cục cân đối với tờ giấy
- Hs cảm nhận đợc vẻ đẹp của hình và độ đậm nhạt ở mẫu vẽ , ở bài vẽ II. chuẩn bị
Giáo viên
- Chuẩn bị một số mẫu vẽ nh bình , lọ ,quả có hình dáng và màu sắc khác nhau
- Hình minh hoạ cách tiến hành bài vẽ - Bài vẽ của học sinh năm trớc
Học sinh - Vở mĩ thuật hoặc giấy vẽ
- Bút màu, bút chì III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
ổn định lớp 1
’ + KiĨm tra ®å dïng häc tËp
- Vở vẽ hoạt giấy vẽ, bút chì, bút màu + Giáo viên đặt mẫu, sắp xếp chỗ ngồi và điều chỉnh ánh sáng một chiều cho hợp với cách
đặt mẫu. Hoạt động 1: quan sát, nhận xét 3
’ GV
HS - Giíi thiƯu mÉu, chØ vµo mµu vµ hớng dẫn
- Quan sát mẫu vẽ - Mẫu vẽ là mẫu ghép:
- Mẫu vẽ đặt ở dới tầm nhìn nên ta thÊy mÉu vÏ nh thÕ nµo
- MÉu vÏ cã những chi tiết nào ? đặc diểm của mẫu ra sao? Màu sắc
- Phần sáng nhất và tối nhất của mẫu ? Hoạt động 2: Hớng dẫn cách vẽ 4
+ Cách vẽ bài này không khác các bài vẽ
theo mẫu đã học, chúng ta nhớ lại và tiến hành sau.
- Học sinh nhớ lại các bớc tiến hành vẽ ở bài vẽ theo mẫu đã học
- Ước lợng chiều cao cña mÉu tõ quai sách đến đáy bát, chiều ngang rộng nhất
của mẫu. So sánh tìm khung
33
hình chung. - Tìm khung hình của từng vật mẫu ,
- Đánh dấu các điểm nh quai, miệng cổ, vai và vòi ấm; miệng,
- Từ các điểm đã đánh dấu, phác bằng các nét thẳng để tạo thành hình cái ấm tích và
các mẫu khác - Từ những nét thẳng đó, sửa lại và uốn
những chỗ cong theo mẫu, tẩy bỏ những nét thừa sao cho hình giống mẫu, vẽ đậm nhạt
theo ba độ đậm, trung gian, sáng, theo hớng chiều sáng của mẫu.
- Có thể dùng màu để vẽ nhng cũng cần chú ý đến đậm nhạt
Hoạt động 3: Thùc hµnh 23
- Học sinh quan sát mẫu và vẽ vào vở mĩ
thuật 5 - Hớng dẫn giúp đỡ học sinh ớc lợng tỷ lệ
khung hình chung, cách xác định tỷ lệ riêng từng đồ vật.
- Vẽ theo sự hớng dẫn của giáo viên
- Hớng dẫn học sinh so sánh đậm nhạt ở mỗi đồ vật và các bộ phận.
Hoạt ®éng 4: NhËn xÐt ®¸nh gi¸ 3
’ - GV híng dÉn häc sinh nhËn xÐt mét sè bµi
vÏ. - Häc sinh nhËn xÐt bµi
- Chän ra bài vẽ đẹp
Dặn dò 1
’ - chuÈn bÞ đất nặn cho bài sau
34
Tuần 21
Lớp 4
Ngày tháng năm 200
Bài 21: tập nặn tạo dáng
đề tàI tự chọn

I. mục tiªu


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

mục tiêu - HS tiếp xúc , làm quen với tác phẩm chuẩn bị.

Tải bản đầy đủ ngay(58 tr)

×