Tải bản đầy đủ - 58 (trang)
chuẩn bị. mục tiêu - Giúp HS hiểu đợc đặc điểm của mẫu . chuẩn bị.

chuẩn bị. mục tiêu - Giúp HS hiểu đợc đặc điểm của mẫu . chuẩn bị.

Tải bản đầy đủ - 58trang

Tuần 15
Lớp 5
Ngày tháng năm 200
Bài 15: vẽ tranh
đề tàI quân ®éi I. mơc tiªu
- Gióp HS hiĨu biÕt thªm vè quân đội và những hoạt động của bộ đội trong chiến đấu ,sản xuất và trong sinh hoạt hàng ngày .
- HS vẽ đợc tranh đề tài: Quân đội - HS thêm yêu quý các cô , các chú bộ đội .

II. chuẩn bị.


GV: - Su tầm tranh ảnh về đề tài quân đội
- Tranh vẽ của thiếu nhi về đè tài này .
HS: - Vë tËp vÏ 5 - ®å dïng học tập. III. các hoạt động dạy học chủ yếu.
HĐ của giáo viên HĐ của học sinh Giới thiệu bài
Giáo viên giới thiệu trực tiếp HĐ1. Tìm chọn nội dung đề tài
Giới thiệu tranh ảnh về đề tài quân đội gợi ý để hs nhận thấy
Hình ảnh chính trong tranh thờng là các cô Hs QS tranh ,ảnh để tìm chọn ra đề tài chú bộ đội
+Trang phục và vũ khí khác nhau tuỳ vào Binh chủng ,đơn vị
Đề tài này rất phong phú
HĐ2. Cách vẽ
- GV cho hs xem một số tranh để hs nhËn - HS quan sát cách vẽ ra cách vẽ tranh
+vẽ hình ảnh chính Cô .chú bộ đội + Vẽ hình ảnh phụ Cây cối , nhà của xe
,pháo thao trờng
+vẽ mầu cho có đậm có nhạt phù hợp với nội Dung đề tài
HĐ3. Thực hành - Cho học sinh quan sát một số bài tham
Khảo của HS năm trớc. HD học sinh vẽ theo cảm nhận của riêng mình - HS thùc hµnh vµo vë tËp vÏ
HD học sinh hoàn thành bài tập tại lớp gợi ý Cho những hs đang lúng túng về cách vẽ
- Vẽ hình - vẽ mầu
23
Nhận xét về riêng
Bố cục , mầu sắc - Yêu cầu hs tìm ra bài mình thích
-GV tổng kết bài Dặn dò: Hớng dẫn HS chuẩn bị bài ở nhà
24
Tuần 16
Lớp 5
Ngày tháng năm 200
Bài 16: vẽ theo mÉu
MÉu vÏ cã hai mÉu vËt

I. mơc tiªu - Giúp HS hiểu đợc đặc điểm của mẫu .


- Hs biết cách bố cục và vẽ đợc tỷ lệ gần giống mẫu Hs quan tâm yêu quý đến mội vật xung quanh .

II. chuẩn bị.


GV: - Một vài mẫu vẽ có 2 mẫu vật Hình gợi ý cách vẽ
Tranh tĩnh vật của các hoạ sỹ .
HS: - Vở tập vẽ 5 - đồ dùng học tập. III. các hoạt động dạy học chủ yếu.
HĐ của giáo viên H§ của học sinh Giới thiệu bài
Giáo viên giới thiệu trực tiếp HĐ1. Quan sát nhận xét
GV giới thiệu mẫu đã chuẩn bị và hình gợi ý Hs quan sát mẫu và nhận xét theo gợi trong SGK để hs quan sát ý của giáo viên
-Sự giống, khác nhau cđa mÉu + kÝch thíc , tû lƯ , mÇu sắc
-Gv bày mẫu và hớng dãn hs nhận xét mãu vẽ theo từng góc nhìn
HĐ2. Cách vẽ - GV hớng dẫn vẽ trên bảng
Gv đa ra môt số hình vẽ khác nhau để hs Có thể lựa chọn cách bố cục cho phù hợp - HS quan s¸t c¸ch vÏ
Cho HS quan s¸t cách vẽ mẫu
+ Ước lợng tỷ lệ và vẽ khung h×nh chung + VÏ khung h×nh cđa tõng vËt mÉu
+ tìm tỷ lệ và phác bằng nét thẳng + hoàn chỉnh và vẽ đạm nhạt có thể vẽ chì
Hay vẽ bằng mầu
HĐ3. Thực hành - Cho học sinh quan sát một số bài tham
Khảo của HS năm trớc. - HS thùc hµnh vµo vë tËp vÏ
HD häc sinh hoµn thµnh bµi tËp tại lớp gợi ý cho hs vẽ theo dúng vị trí của mình
quan tâm đến những em lúng tung về bố cục
25
HĐ4. Nhận xét đánh giá - GV chọn một số bài để đánh giá
- Học sinh nhận xét và nêu cảm nhận Nhận xét về
riêng Bố cục cân đối với tờ giấy
Hình vẽ rõ đặc điểm , tỷ lệ sát với mẫu Các độ đậm nhạt
- Yêu cầu hs tìm ra bài mình thích
-GV tổng kết bài Dặn dò: Hớng dẫn HS chuẩn bị bài ở nhà
26
Tuần 17
Lớp 5
Ngày tháng năm 200
Bài 17: thêng thøc mü tht
Xem tranh: du kÝch tËp b¾n

I. mơc tiêu - HS tiếp xúc , làm quen với t¸c phÈm


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

chuẩn bị. mục tiêu - Giúp HS hiểu đợc đặc điểm của mẫu . chuẩn bị.

Tải bản đầy đủ ngay(58 tr)

×