Tải bản đầy đủ - 58 (trang)
Mục tiê Chuẩn bị

Mục tiê Chuẩn bị

Tải bản đầy đủ - 58trang

Tuần 3
Lớp 5
Ngày tháng năm 200
Bài 3: Vẽ Tranh
đề tài trờng em

I. Mục tiê


u
- HS biết tìm, chọn các hình ảnh đẹp về nhà trờng để vẽ tranh - Vẽ đợc tranh đề tài Trờng em
. - HS thêm yêu mến và có ý thức giữ gìn ngôi trờng của mình

II. Chuẩn bị


Giáo viên - Tranh, ảnh của HS về đề tài nhà trờng và tranh về đề tài khác.
- Hình gợi ý cách vẽ tranh. Học sinh
- Vở Tập vẽ 5 - Su tầm tranh về đề tài trờng học.
- Bút chì, màu vẽ. III.
Các hoạt động dạy - học chủ yếu
GV HS
ổn định tổ chức lớp 1
’ KiĨm tra ®å dïng häc tập
Giới thiệu bài Hoạt động 1: Tìm, chọn nội dung ®Ị tµi 3
’ Cho HS xem mét sè tranh vỊ đề tài nhà tr-
ờng và đề tài khác giúp các em nhận biết rõ hơn đề tài trờng học và đặt câu hỏi gợi ý:
- Đề tài nhà trờng có thể vẽ những gì ?
+ Giờ học trên lớp; các hoạt động ở sân tr- ờng trong giờ ra chơi,...
- Các hình ảnh nào thể hiện nội dung chính trong tranh ?
+ Nhà, cây, vờn hoa,.... - Cách sắp xếp hình, cách vẽ màu nh thế nào
để rõ nội dung ? + Hình ảnh chính chiếm một phần lớn diện
tích trong tranh, màu sắc làm rõ đợc nhóm chính, nhóm phụ.
Hoạt động 2: Cách vẽ 8 - Gỵi ý HS
+ Chän néi dung phï hỵp với khả năng vui chơi ở sân trờng, đi học, giờ học trên lớp,...
- Hớng dẫn cách vẽ: + Chọn hình ảnh chính, phụ để làm rõ nội
5
+ Nên vẽ ít màu, màu tơi sáng, phù hợp với nội dung.
Hoạt ®éng 3: Thùc hµnh 23
- Yêu cầu HS
+ Vẽ tranh vào phần giấy trong Vở Tập vẽ 5.
- Nhắc HS + Cách sắp xếp hình, ảnh chính, phụ sao cho
cân đối vào phần giấy. Gợi ý HS
+ Tìm hình dáng, động tác của các hình ảnh chính trong tranh và tìm màu vẽ cho phù hợp.
Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá 3
- Gợi ý HS nhận xét, xếp loại một số bài vẽ
về: + Hình vẽ bố cục rõ nhóm chính, phụ;
+ Màu sắc tơi sáng, hài hoà. - Đánh giá một số bài.
Dặn dò HS 1
’ + ChuÈn bÞ cho bài sau:
6
Tuần 7
Lớp 5
Ngày tháng năm 200
Bài 7: vẽ tranh
đề tài : an toàn giao thông
I. Mục tiêu - HS hiểu biết về an toàn giao thông và tìm chọn đợc hình ảnh phù hợp với nội dung đề tài
- Hs vẽ đợc tranh về an toàn giao thông theo cảm nhận riêng .. - HS có ý thức chấp hành luật lệ giao thông
II. Chuẩn bị Giáo viên
- SGK, SGV. - Một số tranh, ảnh về an toàn giao thông đờng bộ , đờng thủy
- Bài vẽ an toàn giao thông của HS năm trớc. -Một số biển báo giao thông
Học sinh - SGk -
Vở tập vẽ 5. - Bút chì, tẩy, màu vẽ.
III. các hoạt động dạy - học chủ yếu
GV HS
ổn định tổ chức lớp 1
’ KiĨm tra ®å dùng học tập
Giới thiệu bài Hoạt động 1: Tìm, chọn nội dung đề tài 3
- Dùng tranh, ảnh giới thiệu để HS nhận biết:
+ Tranh an toàn giao thông có những hình ảnh đặc trng riêng
+ Cảnh vật trong tranh thờng ngời đi bộ ,xe đạp xe máy , ô tô ,.....
Đặt câu hỏi gợi ý để HS tiếp cận đề tài: - Em đã thấy xe cộ , ngời lu thông nh thế
nào Cảnh đờng phố có những gì?
Hs trả lời theo cảm nhận
Hoạt động 2: C¸ch vÏ 4
’ -Gv cho hs quan sat tiép một số tranh ở bộ
ĐDDH gợi y ®Ĩ hs tù nhËn ra c¸ch vÏ tranh - Sắp xếp các hình ảnh : ngời ,phơng tiện
,cảnh vật cho phù hợp - Vẽ hình ảnh chính trớc , hình ảnh phụ sau
7
-Gv minh họa nhanh trên bảng Hoạt ®éng 3: Thùc hµnh
-Bµi nµy gv cã thĨ cho hs vẽ cá nhân hoặc vẽ nhóm
Quan sát và gợi ý để hs vẽ thêm chi tiết cho tranh sinh động
- Hs làm bài
Hoạt động 4: Nhận xét , đánh giá Cùng HS chọn một số bài có u điểm, nhợc
điểm rõ nét để nhận xét về: + Bố cục;
+ Cách vẽ hình hình vẽ so với mẫu. + Những nhợc điểm cần khắc phục về bố
cục và cách vẽ. + Ưu điểm cần phát huy.
- Cùng HS xếp loại một số bài đã nhận xét. Dặn dß HS 1
+ Quan sát hình dáng của khối trụ
+ Chuẩn bị đồ dùng cho bài sau
8
Tuần 8
Lớp 5
Ngày tháng năm 200
Bài 8: vẽ theo mẫu
Mẫu vẽ có dạng hình trụ và hình cầu
I. Mục tiêu - HS nhận biết đợc các mẫu vật có dạng hình trụ và hình cầu.
- HS biết cách vẽ và vẽ đợc hình gần giống mẫu . - HS thích tìm hiểu các đồ vật xung quanh .
II. chuẩn bị Giáo viên
- SGK, SGV - Chuẩn bị một số mẫu có dạng hình trụ ,hình cầu khác nhau.
- Hình gợi ý cách vẽ. - Bài vẽ của hs năm trớc
Học sinh - SGK.
- Bút chì ,tẩy ,mầu ,
Vở tập vẽ 5. III. các hoạt động dạy - học chủ yếu
GV HS
ổn định tổ chøc líp 1
’ KiĨm tra ®å dïng học tập
+ Đất nặn. Giới thiệu bài
Hoạt động 1: Quan s¸t, nhËn xÐt 4
’ - Gv giíi thiƯu mét sè mÉu vËt cã dạng hình
trụ , hình cầu đã chuẩn bị và hình gợi ý trong SGK để hs quan sát tìm ra các đồ vật ,
loại quả có dạng hình trụ và hình cầu . + Hs quan sát mẫu và trả lời các câu
hỏi mà gv nêu ra.
- GV bầy mẫu và đặt câu hỏi gợi ý -Mẫu có mấy đồ vật ? gồm những gì ?
- Em hãy nêu tỷ lƯ cđa mÉu ,cđa tõng ®å vËt + Hs quan sát;
- Hs trả lời câu hỏi - Gv bổ sung và hớng dẫn hs cách vẽ
Hoạt động 2: Cách vẽ Gv đa ra 3 hình phác bố cục để hs tìm ra
hình hợp lí nhất + Chú ý quan sát;
- Yêu cầu hs nêu lại các bớc tiến hành bài - Hs nêu lại cách vẽ
9
vẽ theo mẫu : Gv bổ sung và hớng dẫn
+ vẽ phác khung hình chung của cả 2 dồ vật + xác định tỷ lệ và đánh dấu bằng nét thẳng
+ Dựa vào mẫu để vẽ chi tiết + Vẽ đậm nhạt hoặc vẽ mầu
Hs quan sát và nhắc lại cách vẽ
Hoạt động 3: Thùc hµnh 22
’ - Gv yêu cầu hs vẽ vào trong vở
- GV quan sát ,giúp đỡ những hs đang còn lúng túng ,nhắc hs quan sát kỹ mẫu trớc khi vẽ và vẽ
đúng vị trí chỗ mình ngồi Hs làm bài
- Nhắc hs so sánh tỷ lệ và vẽ nh đã hớng dẫn Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá 3
- Yêu cầu hs
+ Bày sản phẩm lên bàn theo tổ; Gợi ý HS
Nhận xÐt vỊ mÇu , vỊ bè cơc + NhËn xÐt và chọn ra bài đạt yêu cầu
và cha đạt yêu cầu để nhận xét, rút kinh nghiệm chung cho cả lớp:
- Gợi ý HS + Xếp loại một số bài.
Dặn dß HS 1
’ + Su tầm tranh ảnh điêu khắc cổ
10
Tuần 9
Lớp 5
Ngày th¸ng năm 200
Bài 9: Thờng thức mĩ thuật
Giới thiệu sơ lợc về điêu khắc cổ việt nam
I. mục tiêu - HS làm quen với điêu khắc cổ Việt Nam
- HS cảm nhận đợc vẻ đẹp của một vài tác phẩm đIêu khắc cổ Việt Nam - HS có ý thức giữ gìn di sản văn hoá dân tộc .

II. Chuẩn bị


Giáo viên
- SGK, SGV. - Su tầm ảnh ,t liệu về điêu khắc cổ
- Tranh ảnh trong bộ đồ dùng dạy học
Học sinh
- SGK. - Su tầm tranh ảnh điêu khắc ở sách báo.
III. các hoạt động dạy học chủ yếu
GV HS
ổn định tổ chức lớp 1
’ KiĨm tra ®å dïng häc tËp
Giíi thiƯu bài Hoạt động 1: tìm hiểu vài nét về điêu
khắc cổ Gv đa ra tranh ảnh về phù điêu, tranh vẽ
- Gv giới thiệu hình ảnh một số tợng và phù điêu ở sgk để hs biết đợc
+ xuất xứ của phù điêu + nội dung đề tài
+ chất liệu
Do các nghệ nhân dân gian tạo ra Gỗ đá đồng ...
Hoạt động 2: tìm hiểu một số pho tợng và phù điêu nổi tiếng
-Yêu cầu xem hình giới thiệu về
Tợng
Tợng phật a-di-đà Pho tợng này đợc tạc bằng đá , phật tọa
trên tòa sen Hs quan sát trong SGK và theo dâi sù
ph©n tÝch của gv
11
Phù điêu Chèo thuyền Đình Cam Đà , Hà Tây
- Bức phù điêu này đợc trạm trên gỗ Diễn tả cảnh chèo thuyền trong ngày
hội với các dáng ngời khỏe khoắn và sinh động
Đá cầu Diễn tả cảnh đá cầu trong ngày hội với bố
cục cân đối , nhịp điệu tơi vui Hs quan sát
Gv đặt các câu hỏi để hs các tác phẩm cổ có ở địa phơng mình
+ Tên của bức tợng ? + Bức tợng đang đợc đặt ở đâu ?
+ Nó đợc làm bằng chất liệu gì Hs nêu tên các bức tợng nếu ở địa ph-
ơng có
Gv bổ sung nhận xét của hs
Hoạt động 3: Nhận xét, đánh giá - Nhận xét chung về tiết học và khen ngợi những HS tích cực phát biểu ý kiến, tìm
hiểu nội dung bài tợng và phù điêu Dặn dò HS 1
chuẩn bị bài sau.
12
Tuần 10
Lớp 5
Ngày th¸ng năm 200
Bài 10: vẽ trang
Trang trí đối xứng qua trục
I. Mục tiêu -HS nhận biết đợc cách trang trí đối xứng qua trục
- HS vẽ đợc bài trang trí đối xứng qua trục - HS yêu thích vẻ đẹp của nghệ thuật trang trí
Giáo viên - SGK,SGV.
- Một số bµi vÏ cđa häc sinh líp tríc - Mét sè trang trí đối xứng : hình vuông , hình tròn , hình tam giác
Học sinh - SGK
- Vở Tập vẽ 5. - Bút chì, tẩy, màu vẽ.
III. Các hoạt động dạy - hoc chủ yếu
GV HS
ổn định tổ chức lớp 1
’ KiĨm tra ®å dùng học tập
Giới thiệu bài Hoạt động 1: Quan sát nhận xét
Gv yêu cầu hs quan sát hình vẽ trang trí đối xứng có dạng hình tròn , hình vuông và giới
thiệu cho hs thấy đợc + các phần của họa tiết 2 bên trục giống
nhau , bằng nhau và đợc vẽ cùng màu + có thể vẽ đối xứng qua 2 hay nhiều
trục Gv tóm tắt về vẻ đẹp của trang trí đối xứng
trong trang trí
Hs quan sát tìm ra các họa tiết đối xứng
Hoạt động 2: Cách trang trí đối xứng Gv vẽ lên bảng để hs nhận ra các bớc trang
trí đối xứng Gv có thể cho hs phát biểu nêu các bớc
trang trí đối xứng ,sau đó bổ xung và tóm tắt để các em nắm vững kiến thức
Hs nêu các bớc
Hoạt động 3: Thực hành
13
+ Kẻ các đờng trục + Tìm các họa tiết
+ Vẽ họa tiết và tìm mầu Có đậm , có nhạt + Vẽ màu tơi sáng, có đậm nhạt.
Hoạt ®éng 4: NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ 3
’ - Cïng HS chän mét sè bài đã hoàn thành
theo từng nhóm đề tài và nhận xét về: + Sắp xếp hình ảnh cân đối hay cha
+ Màu sắc tơi vui. - Yêu cầu HS
+ Tìm ra bài đẹp theo ý thích. - Đánh giá một số bài.
Dặn dò HS 1
+ chuẩn bị bài sau vẽ tranh nhân ngày 20-
11
14
Tuần 11
Lớp 5
Bài 11: vẽ tranh
đề tài ngày nhà giáo việt nam 20-11 I. Mục tiêu:
- HS nắm đợc cách chọn nội dung và vẽ tranh
. - Vẽ đợc tranh vẽ
Ngày Nhà giáo Việt Nam. - Yêu quý, kính trọng thầy giáo, cô giáo.
II. Chuẩn bị: Giáo viên
- Một số tranh về đề tài ngày 2011 và một số tranh đề tài khác. - Hình gợi ý cách vẽ tranh.
- Bài về của học sinh các lớp trớc về ngày 2011 Học sinh
- Su tầm tranh về ngày 2011. - Giấy vẽ hoặc vở tập vẽ.
- Bút chì, màu vẽ. III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu.
GV HS
ổn định tổ chức lớp 1
Kiểm tra đồ dùng học tập Giới thiệu bài
Hoạt động 1: Tìm, chọn nội dung đề tài 3
Gv yêu cầu hs kể lại nhng hoạt động của ngày
20-11của trờng mình . lớp mình Giới thiệu một số tranh và gợi ý HS nhận ra:
- + Tranh nào vẽ đề tài 2011
+ Tranh về ngày 2011 có những hình ảnh gì ?
- Gợi ý HS nhận xét một số tranh về: + Hình ảnh chính
+ Hình ảnh phụ + Màu sắc
- GV kết luận: Có nhiều cách vẽ tranh về ngày 2011; tranh thể hiện đợc không khí
15
Hoạt động 2: C¸ch vÏ tranh 4

- GV giới thiệu tranh và gợi ý HS nhận ra cách thể hiện nội dung.
+ Tặng hoa thầy, cô giáo ở lớp học, ở sân trờng.
+ HS vây quanh thầy, cô giáo + Cùng cha mẹ tặng hoa thầy giáo, cô giáo.
+ Lễ kỷ niệm ngày 2011.
- Gợi ý cách vẽ tranh. + Vẽ hình ảnh chính, chú ý đến các dáng
ngời cho tranh sinh động. + Vẽ các hình ảnh phụ.
+ Vẽ màu theo ý thích.
Hoạt động 3: Thực hành 23
- Quan sát gợi ý học sinh:
+ Tìm nội dung + Vẽ hình ảnh chính: Tìm các hình ảnh phù
hợp với nội dung. + Vẽ màu: màu tơi, có đậm, có nhạt
Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá 3
- GV gợi ý HS nhận xét bài về.
+ Nội dung rõ hay cha rõ + Các hình ảnh
+ Màu sắc
- Yêu cầu HS + Tìm ra bài đẹp theo ý thích.
- Đánh giá một số bài Dặn dò HS 1
Chuẩn bị bài sau
16
Tuần 12
Lớp 5
Ngày th¸ng năm 200
Bài 12: vẽ theo mẫu
mẫu vẽ có hai vật mẫu I. Mục tiêu
- HS nắm đợc hình dáng, tỉ lệ của hai vật mẫu. - HS vẽ đợc hình gần giống mẫu ; biết vẽ đậm nhạt bằng chì đên hoặc mầu
- HS quan tâm ,yêu quý đồ vật xung quanh II. chuẩn bị
Giáo viên - SGV, SGK
- Một vài mẫu có hai đồ vật.-Vải nền cho mẫu vẽ. - Hình gợi ý cách vẽ.
- Một số bài vẽ của HS năm trớc. Học sinh
- SGK
- Vở Tập vẽ 5. - Bút chì .tẩy, màu vẽ.
III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu
GV HS
ổn định tổ chức lớp 1
’ KiĨm tra ®å dùng học tập
Giới thiệu bài Hoat động 1: Quan sát, nhËn xÐt 3p
+ Gỵi ý SH nhËn xét hình 1, SGK: - Mẫu có mấy đồ vật ? gồm những đồ vật gì ?
Hs quan sát và trả lời các câu hỏi - Hình dáng, tỉ lệ, màu sắc, đậm nhạt của
các đồ vật nh thế nào ? - Vị trí đồ vật nào ở trớc, ở sau ?
- Độ đậm nhạt chung của mẫu và độ đậm nhạt của từng mẫu vật
Bày mẫu và gợi ý HS nhËn xÐt mÉu ë ba híng kh¸c nhau chÝnh diện, bên trái, bên
phải để các em thấy đợc sự thay đổi vị trí của hai vật tuỳ thuộc vào hớng nhìn.
Hoạt động 2: Cách vẽ 4

Gv bày mẫu : mẫu vẽ là cái chai màu xanh
và một quả cam màu da cam 17
- Yêu cầu HS quan sát mẫu, đồng thời gợi ý cho SH cách vẽ
+ Sánh tỉ lệ giữa chiều cao và chiều ngang của vật mẫu để phác khung hình chung, sau đó
phác khung hình của từng vật mẫu Hs quan sát cách vẽ
+ Vẽ đờng trục của từng vật mẫu rồi tìm tØ lƯ cđa chóng; miƯng, cỉ, vai, th©n,....
+ VÏ nÐt chính trớc, sau đó vẽ nét chi tiết và sửa h×nh cho gièng mÉu. NÐt vÏ cần có
đậm, có nhạt + Nhìn mẫu vẽ đậm nhạt
Hoạt động 3: Thực hành 23
’ - Cho HS xem mét sè bài vẽ của các bạn
năm trớc để rút kinh nghiệm khi vẽ: - Gợi ý HS
+ Quan sát mẫu để tìm tỉ lệ khung hình chung và khung hình riêng cña tõng vËt
mÉu; + VÏ khung hình vừa với phần giấy;
+ So sánh , ớc lợng để tìm tỉ lệ các bộ phận của từng vật mẫu;
+ Vẽ đậm nhạt.
Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá 3
’ Cïng HS nhËn xét một số bài vẽ về :
+ Bố cục cân đối. + Hình vẽ rõ đặc điểm, gần giống mẫu.
+ Cách vẽ đậm nhạt.
- Yêu cầu HS + Tìm ra bài đẹp theo ý thích.
- Đánh giá một số bài Dặn dò HS 1
’ + Quan s¸t dáng ngời xung quanh
18
Tuần 13
Lớp 5
Ngày tháng năm 200
Bài 13: Tập nặn tạo dáng
Nặn dáng ngời
I. Mục tiêu - Hs nhận biết đợc đặc điểm của một số dáng ngời đang hoạt động
- HS nặn đợc một số dáng ngời đơn giản . - HS cảm nhận đợc vẻ đẹp của các bức tợng thể hiện về con ngời
II. chuẩn bị Giáo viên
- SGK, SGV - Tranh, ảnh một số dáng ngời dang hoạt động
- Hình gợi ý cách nặn. - Một số con vật nặn.
- Đất nặn. Học sinh
- SGK. - Đất nặn,
Vở tập vẽ 5 III. các hoạt động dạy - học chủ yếu
GV HS
ổn định tổ chức lớp 1
’ KiĨm tra ®å dïng häc tËp
+ Đất nặn. Giới thiệu bài
Hoạt động 1: Quan sát, nhận xÐt 4
’ - Dùng tranh, ảnh ,tợng ngời dể đặt câu
hỏi để HS tìm hiểu về nội dung bài học: + Quan sát tranh, ảnh.
- Ngời này đang làm gì ? + Hs kể động tác của ngời
- Hình dáng ,các bé phËn cđa ngêi nh thÕ nµo ?
- Em h·y nêu một số dánh hoạt động của con ngời ?
- Đi ,đứng ,chạy ,nhảy ...
- Ngoài những hình ảnh đã xem: yêu cầu HS kể tên một số động tác mà em biết và
miêu tả hình dáng, đặc điểm chính + Kể tên một số động tác
- Em thích hoạt động nào nhất ? + Nêu lên hoạt động mình thích.
- Sau khi HS trả lời GV gợi ý cho các em 19
Hoạt động 2: Cách nặn 4
’ - Dùng đất nặn mẫu và yêu câu HS
+ Chú ý quan sát; Nặn từng bộ phận rồi ghép lại, dính lại:
+ Nặn các bộ phận chính của ngời thân, đầu. + Nặn các bộ phận khác chân ,tay,...
+Ghép, dính các bộ phận lại: + Tạo dáng và sửa chữa hoàn chỉnh dáng và
thêm tóc ,mắt. áo .... Hoạt động 3: Thùc hµnh 22
’ - Tríc khi lµm bµi cho HS quan mét sè dáng ngời
đang hoạt động đã đợc nặn trớc để rút kinh nghiệm khi vẽ:
- Yêu cầu HS
+ Chuẩn bị đất nặn, giấy lót bàn để làm bài thực hành.
- Nhắc HS + Chọn dáng hoạt động yêu thích để nặn.
- Gợi ý HS + Nặn chậm tìm chọn hình dáng đơn giản
để nặn; + Có thể nặn 1 hoặc nhiều ngời rồi sắp
xếp thành gia đình.
Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá 3
- Gới ý HS bày sản phẩm và nhận xét về :
+ Hình dáng chung rõ đặc điểm, đẹp; + Các bộ phận, chi tiết hợp lí, sinh động;
+ Màu sắc hài hoà, vui tơi,....
- Yêu cầu HS - Tóm tắt và khen ngợi một số bài đẹp.
+ Xếp loại một số bài theo cảm nhận riêng.
Dặn dß HS 1
’ + Quan sát các đồ vật có ứng dụng trang trí
đờng diềm
20
Tuần 14
Lớp 5
Ngày tháng năm 200
Bài 14: vẽ trang trí
Trang trí ®êng diỊm ë ®å vËt
I. mơc tiªu - Hs thÊy đợc tác dụng của trang trí đờng diềm và ứng dơng cđa nã trong cc sèng.
- HS trang trÝ vµ trang trí đợc đờng diềm ở đồ vật - Hs tích cực suy nghĩ . sáng tạo
II. Chuẩn bị Giáo viên
- SGK, SGV. - Một số đồ vật có ứng dụng trang trí đờng diềm
- Một số bài trang trí đờng diềm của HS năm trớc. - Hình hớng dẫn cách vẽ trang trí đờng diềm ở đồ vật.
Học sinh - SGk
- Vë TËp vÏ 5. - Bót ch×, tÈy, màu vẽ, 5, thớc kẻ.
III. các hoạt động dạy- học chủ yếu GV
HS ổn định tổ chức lớp
1
Kiểm tra đồ dùng học tập Giới thiệu bài
Hoạt động 1: Quan s¸t, nhËn xÐt 3
- Giới thiệu đồ vật và một số bài trang trí ở
SGK để HS nhận xét nhận ra cách trang trí: - Đờng diềm thờng đợc trang trí cho những
đồ vật nào ? -Khi đợc trang trí thì hình dáng của đồ vật
ntn? Gv bổ sung nhận xét
Hs quan sát tranh ,vật mẫu và trả lời câu hỏi
- Gv đặt câu hỏi để hs tìm ra họa tiết đờng diềm
+ Những hoạ tiết giống nhau thì vẽ bằng nhau và vẽ cùng màu, cùng độ đậm nhạt;
+ Màu sắc có đậm nhạt làm rõ trọng tâm của bài.
Có thể trang trí đờng diêm theo những cách nào?
Xắp sếp họa tiết xen kẽ hoặc nhắc lại
21
Hoạt động 2: Cách trang trÝ 4
Gv vẽ minh họa lên bảng để hs nhận ra các
bớc trang trí + tìm vị trí ở đồ vật và vẽ 2 đờng cong
đều + Chia khoảng cách để vẽ họa tiết
+ Tìm hình mảng trên họa tiết + Vẽ mầu theo y thích ở họa tiết và ở
nền Yêu cầu hs
+ Không nên vẽ quá nhiều màu dùng 3 đến 5 màu;
+ Vẽ màu vào hoạ tiết chính trớc, hoạ tiết phụ và vẽ nền sau;
+ Màu sắc có đậm, có nhạt để làm rõ trọng tâm.
Hoạt động 3: Thực hành 23
’ - Cho HS xem mét số bài vẽ của các bạn
năm trớc để rút kinh nghiệm khi vẽ: - Nhắc HS
+ Vẽ hình vừa với phần giấy; + Kẻ các đờng trục bằng bút chì các đờng
chéo góc trớc và kẻ đờng trục giữa sau; + Hoạ tiết giống ngau vẽ bằng nhau và vẽ
cùng mét mµu; + Chän vµ vÏ mµu theo ý thÝch, có đậm có
nhạt.
Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá 3
’ Cïng HS chän ra một số bài vẽ có những u
điểm và nhợc điểm điển hình để cùng đánh giá và xếp loại về.
+ Về hình vẽ bố cục; + Về hoạ tiết rõ nhóm chính, nhóm phụ;
+ Màu sắt hài hoà, vui tơi; + Hoạ tiết sắp xếp đẹp, sáng tạo.
Dặn dò hs
1
-Quan sát và nhớ lại hình ảnh chú bộ đội
22
Tuần 15
Lớp 5
Ngày tháng năm 200
Bài 15: vẽ tranh
đề tàI quân đội I. mơc tiªu
- Gióp HS hiĨu biÕt thªm vÌ quân đội và những hoạt động của bộ đội trong chiến đấu ,sản xuất và trong sinh hoạt hàng ngày .
- HS vẽ đợc tranh đề tài: Quân đội - HS thêm yêu quý các cô , các chú bộ đội .

II. chuẩn bị.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục tiê Chuẩn bị

Tải bản đầy đủ ngay(58 tr)

×