Tải bản đầy đủ - 17 (trang)
Ổn dònh : Ổn đònh tư thế ngồi học . 2. Kiểm tra bài cũ : Bài mới : Giới thiệu bài

Ổn dònh : Ổn đònh tư thế ngồi học . 2. Kiểm tra bài cũ : Bài mới : Giới thiệu bài

Tải bản đầy đủ - 17trang

Ngày soạn : ….. …. 20 Ngày dạy : ….. ….. 200
Bài 1 BIỂN BÁO HIỆU GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Nhớ và giải thích nội dung 23 biển báo hiệu giao thông đã học.
- Hiểu ý nghóa, nội dung và sự cần thiết của 10 biển báo hiệu giao thông mới. 2. Kó năng: Giải thích sự cần thiết của biển báo giao thông.
- Có thể mô tả lại các biển báo hiệu đó bằng lời hoặc bàng hình vẽ. Để nói cho những người khác biết về nội dung của các biển báo hiệu giao thông.
3. Thái độ:Có ý thức tuân theo và nhắc nhở mọi người tuân theo hiệu lệnh của biển báo hiệu giao thông khi đi đường.
II. NỘI DUNG AN TOÀN GIAO THÔNG: 1. Ôân nội dung, ý nghóa của những biển báo hiệu giao thông đã học.
Biển báo cấm: 101, 102, 112, 110a, 122.Biển báo nguy hiểm: 204, 208, 209, 210, 211, 233.Biển hiệu lệnh: 301 a, b, d, e, 303, 304, 305.Biển chỉ dẫn: 423 a, b, 424a, 434, 443.
2 Học các biển báo hiệu giao thông mới 10biển. - 110 a, 123 a, b, 207a, 224, 226, 227, 426, 430, 436.Tuỳ theo đòa phương, nơi học sinh sống.
Giáo viên có thể lựa chọn giảm bớt số biển báo hiệu mà đòa phương không thấy có. III. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên : Chuẩn bò trước câu hỏi cho học sinh để học sinh phỏng vấn người khác về các biển báo hiệu giao thông
- 2 bộ biển báo, gồm các biển báo đã học, 1 bộ tên của các biển báo hiệu đó. - Phiếu học tập dùng cho hoạt động 4.
2. Học sinh : Quan sát 2 biển báo hiệu gần nhà, theo dõi xem có bao nhiêu người chấp hành theo hiệu lệnh của biển báo. Hỏi một số người ở gần biển báo hiệu những người sống ở gần đó, xem
họ có biết biển báo hiệu đó không, họ có nghó rằng biển báo hiệu đó là cần thiết ở vò trí đó không?
-Tại sao có người tuân theo và có người không tuân theo các biển báo hiệu. -Các điều luật liên quan:
-Điều 13 – khoản 2,3; Điều 15 – khoản 1, 2; Điều 22 – khoản 3; Điều 22 – khoản 3; Điều 29 – khoản 3 Luật GTĐB.

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH:


Hoạt động của GV Hoạt động của HS

1. Ổn dònh : Ổn đònh tư thế ngồi học . 2. Kiểm tra bài cũ :


3. Bài mới : Giới thiệu bài


Hoạt động 1:
Trò chơi phóng viên
a .Mục tiêu : -HS có ý thức quan tân đến biển báo hiệu giao thông khi đi
đường -HS hiểu sự cần thiết của biển báo hiệu giao thông để bảo
ATGT b .Cách tiến hành .
-Một bạn đóng vai phóng viên hỏi : H:Ở gần nhà bạn có những biển báo hiệu nào ?
H :Những biển báo đó được đặt ở đâu ?
- HS trả lời . - HS nêu .
An toàn giao thông 5
1
H:Những người có nhà ở gần biển báo đó có biết nội dung của biển báo đó không ?
H:Theo bạn việc không tuân theo như vậy có thể xảy ra hậu quả nào không ?
H:Theo bạn nên làm thế nào để mọi người thực hiện theo lệnh của biển báo hiệu giao thông?
c .Kết luận : Muốn phòng tránh tai nạn giao thông , mọi người cần có ý
thức chấp hành những hiệu lệnh và chỉ dẫn của biển báo hiệu giao thông . Hoạt động 2 :
Ôn lại các biển báo đã học
. - GV tổ chức cho HS hoạt động nhóm : Chọn khoảng 4
nhóm , mỗi nhóm 4-5 em . Giao cho mỗi nhóm 5 biển báo nhiệu khác nhau .
- GV viết tên 4 nhóm biển báo hiệu trên bảng .
Biển báo cấm
Biển báo nguy hiểm
Biển hiệu lệnh
Biển chỉ dẫn
- Khi GV hô bắt đầu , mỗi nhóm 1 em cầm biển lên xếp biển báo đang cầm váo đúng nhóm biển gắn ở trên bảng . Làm
xong về chỗ , em thứ hai của nhóm thực hiện tiếp rồi các em còn lại trong nhóm .
Kết luận : Khi gặp biển báo hiệu nguy hiểm này , ta phải căn cứ vào nội dung biển hiệu để đề phòng nguy hiểm có thể
xảy ra . H : Những biển báo hiệu giao thông thường được đặt ở đâu ?
Nhằm mục đích gì? GV chốt :
Tác dụng của biển báo hiệu chỉ dẫn là cung cấp thông tin cần thiết trên đường cho người đi đường biết .
Hoạt động 3 :
Luyện tập
Gắn tên 10 biển ở vò trí khác nhau + Yêu cầu từng HS lên gắn nbiển nào đúng tên biển đó .
H : Em hãy nhắc lại hình dáng , màu sắc nội dung của 2 biển báo trong số các biển báo này ?
Làm phiếu nbài tập , khuyến khích HS vẽ vẽ màu H : Vẽ 2 biển báo hiệu mà em nhớ , có ghi tên biển báo ?
- GV nhận xét – chữa cho HS . 4. Củng cố :
- Gọi HS nhắc lại ghi nhớ SGK 7 - Nhận xét tiết học .

5. Dặn dò : Ôn lại kiến thức đã học .


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ổn dònh : Ổn đònh tư thế ngồi học . 2. Kiểm tra bài cũ : Bài mới : Giới thiệu bài

Tải bản đầy đủ ngay(17 tr)

×