Tải bản đầy đủ - 61 (trang)
Hình có trục đối xứng a Đònh nghóa :

Hình có trục đối xứng a Đònh nghóa :

Tải bản đầy đủ - 61trang

HS vẽ vào vở Gọi 1HS lên bảng vẽ
1HS lên bảng vẽ Hỏi : Nêu nhận xét về điểm C’
Trả lời : điểm C’ thuộc đoạn thẳng A’B’ Hỏi : Hai đoạn thẳng AB và A’B’ có đặc điểm gì ?
Trả lời : Có A’đối xứng với A, B’ đối xứng với B qua d. GV giới thiệu AB và A’B’ là 2 đoạn thẳng đối xứng với
nhau qua d. Nếu ứng với mỗi điểm C
∈ AB đều có một
điểm C’ đối xứng với C qua d mà C’
∈ A’B’ và ngược lại thì gọi là hai hình đối xứng với nhau
qua d Hỏi : Thế nào là hai hình đối xứng với nhau qua đường
thẳng d HS : Nêu đònh nghóa SGK
GV rút kết luận SGK HS : Ghi Kết luận SGK
Hỏi : Tìm trong thực tế hai hình đối xứng nhau qua một trục Trả lời : Hai chiếc lá mọc đối xứng nhau qua cành lá...
Bài tập củng cố : 1. Cho đoạn thẳng AB ; muốn dựng đoạn thẳng A’B’ đối
xứng với đoạn thẳng AB qua d ta làm thế nào ? Trả lời : Muốn dựng đoạn thẳng A’B’ ta dựng điểm A’ đối
xứng với A ; B’ đối xứng với B qua d rồi vẽ đoạn thẳng A’B’
2. Cho
∆ ABC, muốn dựng
∆ A’B’C’ đối xứng với
∆ ABC
qua d ta làm thế nào ? Trả lời : Muốn dựng
∆ A’B’C’ ta chỉ cần dựng các điểm A’;
B’ ; C’ đối xứng với A ; B ; C qua d. vẽ ∆
A’B’C’
HĐ 3 : Hình có trục đối xứng : GV cho HS làm ?3
τ Đònh nghóa :
Hai hình được gọi là đối xứng với nhau qua đường thẳng d nếu mỗi
điểm thuộc hình này đối xứng với một điểm thuộc hình kia qua
đường thẳng d và ngược lại
Đường thẳng d gọi là trục đối xứng của hai hình đó.
Nếu hai đoạn thẳng góc, tam giác đối xứng với nhau qua một
đường thẳng thì chúng bằng nhau

3. Hình có trục đối xứng a Đònh nghóa :


Đường thẳng d gọi là trục đối xứng của hình H nếu điểm đối
xứng với mỗi điểm thuộc hình H qua đường thẳng d cũng thuộc
Giáo án Hình Học 8 Trang 38
A
1HS đọc to ?3 Hỏi : Tìm hình đối xứng với mỗi cạnh của
∆ ABC qua AH
HS trả lời : + Hình đối xứng với cạnh AB qua AH là cạnh AC ; hình đối
xứng với cạnh AC qua AH là AB + Hình đối xứng với đoạn BH qua AH là đoạn CH và ngược
lại Hỏi : Vậy điểm đối xứng với mỗi điểm của
∆ ABC qua
đường cao AH ở đâu ? Trả lời : Điểm đối xứng với mỗi điểm của
∆ cân ABC qua
đường cao AH vẫn thuộc ∆
ABC GV giới thiệu AH là trục đối xứng của
∆ cân ABC và đònh
nghóa trục đối xứng của hình H tr 86 SGK HS : Nghe giới thiệu
Một HS đọc lại đònh nghóa tr 86 SGK GV cho HS làm bài ?4
Hỏi : Mỗi hình sau đây có bao nhiêu trục đối xứng ? a Chữ cái in hoa A
b Tam giác đều ABC c Đường tròn tâm 0.
HS : Quan sát hình vẽ 56 SGK và trả lời a Chữ cái in hoa A có 1 trục đối xứng
b Tam giác đều ABC có ba trục đối xứng c Đường tròn tâm 0 có vô số trục đối xứng.
GV đưa miếng bìa hình thang cân ABCD AB CD Hỏi : Hình thang cân có trục đối xứng không ? là đường nào ?
HS : quan sát và Trả lời Hình thang có trục đối xứng là đường thẳng qua trung điểm
của hai đáy. GV thực hiện gấp hình minh họa.
HS : thực hiện gấp hình thang hình H
b Đònh lý : Đường thẳng ñi qua trung điểm
hai đáy của hình thang cân là trục đối xứng của hình thang cân đó
Đoạn thẳng AB có hai trục đối
Giáo án Hình Học 8 Trang 39
B C
H
HĐ 4 : Củng cố : GV cho HS trả lời bài tập 41 tr 88 SGK
HS Trả lời : a đúng ; b đúng ; c đúng ; d sai
Hướng dẫn học ở nhà :
− Cần học kỹ thụôc ; hiểu các đònh nghóa, các đònh lý, tính
chất trong bài −
Làm các bài tập : 35 ; 36 ; 38 tr 87 −
88 SGK xứng là đường thẳng AB và đường
trung trực AB
Bài tập về nhà : 35 ; 36 ; 38 tr 87 −
88 SGK
Ngaøy soạn : 20 8 2008 Ngày dạy : .............. 2008
LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU : −


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình có trục đối xứng a Đònh nghóa :

Tải bản đầy đủ ngay(61 tr)

×