Tải bản đầy đủ - 61 (trang)
Kiểm tra bài cũ : 6’ Bài mới : Giáo viên - Học sinh Hai điểm đối xứng qua một đường thẳng : Hai hình đối xứng qua một đường thẳng :

Kiểm tra bài cũ : 6’ Bài mới : Giáo viên - Học sinh Hai điểm đối xứng qua một đường thẳng : Hai hình đối xứng qua một đường thẳng :

Tải bản đầy đủ - 61trang

Hướng dẫn học ở nhà :
− Xem lại các bài đã giải
− Bài tập về nhà : 46 ; 49 ; 50 tr 65 SBT
⇒ goùc D = 60
AD EB góc C = 45
cách dựng Hình thang ABCD thỏa mãn yêu
cầu đề bài
Bài tập về nhà :
46 ; 49 ; 50 tr 65 SBT
Ngày soạn : 20 8 2008 Ngày dạy : .............. 2008
§
6 ĐỐI XỨNG TRỤC

I. MỤC TIÊU : −


HS hiểu được đònh nghóa hai điểm, hai hình đối xứng với nhau qua đường thẳng d −
HS nhận biết được hai đoạn thẳng đối xứng với nhau qua đường thẳng d, hình thang cân là hình có trục đối xứng
− Biết vẽ điểm đối xứng với một điểm cho trước, đoạn thẳng đối xứng với một đoạn thẳng
cho trước qua một đường thẳng. −
Biết chứng minh hai điểm đối xứng với nhau qua một đường thẳng. −
HS nhận biết được hình có trục đối xứng trong toán học và trong thực tế.

II. CHUẨN BỊ :


1.
Giáo viên :
− Bài soạn
− Thước thẳng chia khoảng
− Compa
− Bảng phụ với
hình 53, 54

2. Học sinh : −


Học bài và làm bài đầy đủ −
dụng cụ học tập đầy đủ −
Thực hiện hướng dẫn tiết trước −
Tấm hình bìa hình thang cân

III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY : 1.Ổn đònh lớp :


1’ Kiểm diện

2. Kiểm tra bài cũ : 6’


HS
1
: −
Đường trung trực của đoạn thẳng là gì ? −
Cho đường thẳng d và 1 điểm A ∉
d. Hãy vẽ điểm A’ sao cho d là đường
Giáo án Hình Học 8 Trang 36
Tuần : 5 Tiết : 10
I
E A
A ’
trung trực của AA’ −
Vẽ cung tròn A ; r r đủ lớn cắt d −
Vẽ hai cung tròn I, r và E, r. Chúng cắt nhau tại A’
⇒ A’ cần vẽ

3. Bài mới : Giáo viên - Học sinh


Nội dung HĐ 1 : Hai điểm đối xứng nhau qua một đường thẳng
GV chỉ vào hình vẽ giới thiệu : Hai điểm A và A’ như trên gọi là đối xứng nhau qua đường thẳng
Hỏi : Thế nào là hai điểm đối xứng nhau qua đường thẳng d Một HS nêu đònh nghóa như SGK
1HS khác nhắc lại GV ghi : M và M’đối xứng với nhau qua d
⇒ d là đường trung trực của đoạn thẳng MM’
GV cho đường thẳng d M ∉
d ; B ∈
d, hãy vẽ điểm M’ đối xứng với M qua d, vẽ B’ đối xứng với B qua d
HS : vẽ vào vở −
1HS lên bảng vẽ Hỏi : Nêu nhận xét về B và B’
Trả lời : B ≡
B’ GV yêu cầu HS nêu quy ước SGK.
HS : Nêu quy ước SGK GV hỏi : Nếu cho điểm M và đường thẳng d, có thể vẽ được
mấy điểm đối xứng với M qua d Trả lời : Chỉ vẽ được 1 điểm đối xứng với điểm M qua
đường thẳng d HĐ 2 : Hai hình đối xứng nhau qua một đường thẳng :
GV yêu cầu HS thực hiện ? 2 tr 84. 1HS đọc to đề ?2

1. Hai điểm đối xứng qua một đường thẳng :


a Đònh nghóa : Hai điểm gọi là đối xứng nhau
qua đường thẳng d nếu d là đường trung trực của đoạn thẳng nối hai
điểm đó
I
E B

2. Hai hình đối xứng qua một đường thẳng :


Giáo án Hình Hoïc 8 Trang 37
A C
B
A ’ C ’
B ’
HS vẽ vào vở Gọi 1HS lên bảng vẽ
1HS lên bảng vẽ Hỏi : Nêu nhận xét về điểm C’
Trả lời : điểm C’ thuộc đoạn thẳng A’B’ Hỏi : Hai đoạn thẳng AB và A’B’ có đặc điểm gì ?
Trả lời : Có A’đối xứng với A, B’ đối xứng với B qua d. GV giới thiệu AB và A’B’ là 2 đoạn thẳng đối xứng với
nhau qua d. Nếu ứng với mỗi điểm C
∈ AB đều có một
điểm C’ đối xứng với C qua d mà C’
∈ A’B’ và ngược lại thì gọi là hai hình đối xứng với nhau
qua d Hỏi : Thế nào là hai hình đối xứng với nhau qua đường
thẳng d HS : Nêu đònh nghóa SGK
GV rút kết luận SGK HS : Ghi Kết luận SGK
Hỏi : Tìm trong thực tế hai hình đối xứng nhau qua một trục Trả lời : Hai chiếc lá mọc đối xứng nhau qua cành lá...
Bài tập củng cố : 1. Cho đoạn thẳng AB ; muốn dựng đoạn thẳng A’B’ đối
xứng với đoạn thẳng AB qua d ta làm thế nào ? Trả lời : Muốn dựng đoạn thẳng A’B’ ta dựng điểm A’ đối
xứng với A ; B’ đối xứng với B qua d rồi vẽ đoạn thẳng A’B’
2. Cho
∆ ABC, muốn dựng
∆ A’B’C’ đối xứng với
∆ ABC
qua d ta làm thế nào ? Trả lời : Muốn dựng
∆ A’B’C’ ta chỉ cần dựng các điểm A’;
B’ ; C’ đối xứng với A ; B ; C qua d. vẽ ∆
A’B’C’
HĐ 3 : Hình có trục đối xứng : GV cho HS làm ?3
τ Đònh nghóa :
Hai hình được gọi là đối xứng với nhau qua đường thẳng d nếu mỗi
điểm thuộc hình này đối xứng với một điểm thuộc hình kia qua
đường thẳng d và ngược lại
Đường thẳng d gọi là trục đối xứng của hai hình đó.
Nếu hai đoạn thẳng góc, tam giác đối xứng với nhau qua một
đường thẳng thì chúng bằng nhau

3. Hình có trục đối xứng a Đònh nghóa :


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiểm tra bài cũ : 6’ Bài mới : Giáo viên - Học sinh Hai điểm đối xứng qua một đường thẳng : Hai hình đối xứng qua một đường thẳng :

Tải bản đầy đủ ngay(61 tr)

×