Tải bản đầy đủ - 61 (trang)
Dựng hình thang :

Dựng hình thang :

Tải bản đầy đủ - 61trang

e Qua 1 điểm cho trước, dựng đường thẳng vuông góc với một đường thẳng cho trước.
g Qua 1 điểm nằm ngoài 1 đường thẳng cho trước, dựng đường thẳng song song với đường thẳng cho trước
h Dựng
∆ biết ba cạnh hoặc biết hai cạnh và góc xen giữa ;
hoặc biết một cạnh và 2 góc kề. HS : Dựng hình theo hướng dẫn của GV
HS
1
: nêu cách dựng a HS
2
: Nêu cách dựng b HS
3
: Nêu cách dựng c HS
4
: Nêu cách dựng d HS
5
: Nêu cách dựng e HS
6
: Nêu cách dựng g HS
7
: nêu cách dựng h GV : Ta được phép sử dụng các bài toán dựng hình trên để
giải các bài toán dựng hình khác. Cụ thể xét bài toán dựng hình thang
HĐ 3 : Dựng hình thang GV cho ví dụ : Tr 82 SGK
GV hướng dẫn : Thông thường, để tìm ra cách dựng hình, người ta vẽ phác
hình cần dựng với các yếu tố đã cho. Nhìn vào hình đó phân tích tìm những yếu tố nào dựng được ngay ; những điểm nào
còn lại cần thỏa mãn điều kiện gì ? 1 HS đọc ví dụ tr 82 SGK
HS : Nghe GV giảng bài GV ghi :
c Dựng đường trung trực của một đoạn thẳng ; dựng trung
điểm của một đoạn thẳng cho trước.
d Dựng tia phân giác của một góc cho trước
e Dựng đường thẳng vuông góc với một đường thẳng cho trước
g Dựng đường thẳng song song với một đường thẳng

3. Dựng hình thang :


ví dụ : Dựng hình thang ABCD biết đáy AB = 3cm, đáy CD = 4cm, cạnh
bên AD = 2cm, góc D = 70 .
Giải
Giáo án Hình Học 8 Trang 30
. .
.
A B
C
A B
C
• •
A B
A B
C
D
a Phân tích GV vẽ hình phác lên bảng
Hỏi : Quan sát hình cho biết tam giác nào dựng được ngay ? Vì sao ?
HS trả lời :
∆ ABC dựng được ngay vì biết hai cạnh và góc
xen giữa GV : Đỉnh B được xác đònh như thế nào ?
HS : Đỉnh B nằm trên đường thẳng qua A, song song với DC và cách A bằng 3cm
b Cách dựng : GV chốt lại cách dựng. Và dùng thước ; com pa dựng hình
theo từng bước và yêu cầu HS dựng vào vở HS dựng hình vào vở và ghi các bước dựng như hướng dẫn
của GV GV : Tứ giác ABCD dựng trên, thỏa mãn tất cả các điều kiện
của đề bài yêu cầu không ? GV chuyển qua phần chứng minh.
Gọi 1HS đứng tại chỗ nêu phần chứng minh HS : Nêu phần cm như SG
GV hỏi : Ta có thể dựng được bao nhiêu hình thang thỏa mãn yêu cầu của đề bài ?
HS : Vì dựng được
∆ ABC duy nhất ; đỉnh B cũng dựng được
duy nhất nên chỉ dựng được 1 hình thang GV chốt lại : Một bài toán dựng hình đầy đủ có 4 bước : phân
tích, cách dựng ; chứng minh ; biện luận. Nhưng khi trình bày chỉ ghi 2 bước :
a Cách dựng b Chứng minh
HS : nghe GV chốt lại HĐ4: Củng cố, luyện tập
GV yêu cầu HS làm
Bài 31 tr 83 SGK Dựng hình thang ABCD AB CD biết :
AB = AC = 2cm AC = DC = 4cm
HS cả lớp quan sát đề bài τ
Cách dựng : −
Dựng ∆
ABC có góc D = 70 ;
DC = 4cm ; DA = 2cm −
Dựng tia Ax song song với DC tia Ax và C nằm trên cùng một
nửa mặt phẳng bờ AD −
Dựng điểm B trên tia Ax sao cho AB = 3cm.
− Kẽ đoạn thẳng BC
τ Chứng minh :
Vì AB CD. Nên ABCD là hình thang.
Có CD = 4cm;góc D = 70 AD =
2cm ; AB = 3cm τ
Biện luận : Ta luôn dựng được hình thang
thỏa mãn đề toán
Bài 31 tr 83 :
Giáo án Hình Học 8 Trang 31
7 0
7 0 A
B
C D
2 3
4
1 HS đọc lại đề GV
vẽ phác hình lên bảng GV : Giả sử hình thang ABCD coù AB CD ;
AB = AD = 2cm ; AC = DC = 4cm đã dựng
GV : Cho biết
∆ nào dựng được ngay ? Vì sao ?
HS : ∆
ABC dựng được ngay vì biết 3 cạnh GV : Đỉnh B được xác đònh như thế nào ?
HS : Đỉnh B phải nằm trên Ax DC và cách A 2cm GV : Nêu cách dựng và chứng minh như thế nào ?
HS : Nêu cách dựng và cách chứng minh GV yêu cầu HS : phần vẽ hình và ghi phần chứng minh về
nhà ghi HS về nhà tự làm lại
Hướng dẫn học ở nhà :
− Ôn lại các bài toán dựng hình cơ bản
− Nắm vững các bước của một bài toán dựng hình
− Trong bài làm chỉ yêu cầu trình bày bước cách dựng và
chứng minh −
Bài tập về nhà : 29 ; 30 ; 32 tr 83 SGK
A 2
B
C 4
D 2
4
τ Cách dựng :
− Dựng
∆ ADC có AD = 2cm ;
AC = DC = 4cm. −
Dựng trên tia Ax và C cùng nằm trên một nửa mặt phẳng bờ
là đường thẳng AD. −
Dựng đường tròn A ; 2cm cắt Ax tại B
− Vẽ BC
τ Chứng minh :
Vì AB CD nên ABCD là hình thang
Có AD = AB = 2cm AC = DC = 4cm.
Bài tập về nhà : 29 ; 30 ; 32 tr 83 SGK
Giáo án Hình Học 8 Trang 32
Ngày soạn : 20 8 2008 Ngày dạy : .............. 2008
LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU : −


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Dựng hình thang :

Tải bản đầy đủ ngay(61 tr)

×