Tải bản đầy đủ - 61 (trang)
Kiểm tra bài cũ : 6’ Bài mới: Giáo viên - Học sinh Bài toán dựng hình : a Các bài toán vẽ hình mà chỉ Các bài toán dựng hình đã biết :

Kiểm tra bài cũ : 6’ Bài mới: Giáo viên - Học sinh Bài toán dựng hình : a Các bài toán vẽ hình mà chỉ Các bài toán dựng hình đã biết :

Tải bản đầy đủ - 61trang

Ngày soạn : 20 8 2008 Ngày dạy : .............. 2008
§
5. DỰNG HÌNH BằNG THƯỚC VÀ COMPA DỰNG HÌNH THANG

I. MỤC TIÊU : −


HS dùng thước và compa để dựng hình chủ y ếu là dựng hình thang theo các yếu tố đã cho bằng số và biết trình bày hai phần cách dựng và chứng minh
− HS biết cách sử dụng thước và compa để dựng hình vào vở một cách tương đối chính xác
− Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác khi sử dụng dụng cụ, rèn khả năng suy luận, có ý thức
vận dụng dựng hình vào thực tế.

II. CHUẨN BỊ : 1. Giáo viên


:
− Bài soạn
− SGK
− Bảng phụ
− Thước thẳng chia khoảng
− Compa

2. Học sinh :


− Học bài và làm bài đầy đủ
− dụng cụ học tập đầy đủ
− Thực hiện hướng dẫn tiết trước

III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY : 1.Ổn đònh lớp :


1’ Kiểm diện

2. Kiểm tra bài cũ : 6’


HS
1
: −
Giải bài 28 tr 80 SGK a EF là đường trung bình của hình thang ABCD.
Nên AB DC EF. ∆
ABC có BF = FC và KF AB ⇒
AK = KC.
Giáo án Hình Học 8 Trang 28
A B
C D
E F
I K
Tuần : 4 Tiết : 8
∆ ABD có AE = ED và EI AB
⇒ BI = ID
b Đáp số : EF = 8cm ; EI = 3cm ; KF = 3cm ; IK = 2cm

3. Bài mới: Giáo viên - Học sinh


Nội dung HĐ 1 : Giới thiệu bài toán dựng hình :
GV : Chúng ta đã biết vẽ hình bằng nhiều dụng cụ : Thước thẳng, compa, ê ke, thước đo góc ...
Ta xét các bài toán vẽ hình mà chỉ sử dụng hai dụng cụ là thước và com pa chúng được gọi là các bài toán dựng hình
Hỏi : Thước thẳng có tác dụng gì ? HS Trả lời tác dụng của thước thẳng
Hỏi : Compa có tác dụng gì ? HS trả lời các tác dụng của compa
HĐ 2 : Các bài toán dựng hình đã biết : GV : Qua chương trình hình học 6
− 7 với thước và compa ta
đã biết cách giải các bài toán dựng hình nào ? GV hướng dẫn HS ôn lại cách dựng
a Dựng một đoạn thẳng bằng đoạnthẳng cho trước b Dựng một góc bằng 1 góc cho trước
c Dựng đường trung trực của một đoạn thẳng ; dựng trung điểm của 1 đoạn thẳng cho trước
d Dựng tia phân giác của 1 góc cho trước

1. Bài toán dựng hình : a Các bài toán vẽ hình mà chỉ


sử dụng hai dụng cụ là thước và compa ; chúng được gọi là bài
toán dựng hình b Với thước thẳng ta có thể :
− Vẽ được 1 đường thẳng khi biết
được hai điểm của nó −
Vẽ được 1 đoạn thẳng khi biết hai đầu mút của nó
− Vẽ được một tia khi biết gốc
và một điểm của tia c Với compa, ta có thể vẽ được
một đường tròn khi biết tâm và bán kính

2. Các bài toán dựng hình đã biết :


a Dựng một đoạn thẳng bằng đoạn thẳng cho trước.
b Dựng một góc bằng một góc cho trước
Giáo án Hình Học 8 Trang 29
A B
I C
D A
B C D
e Qua 1 điểm cho trước, dựng đường thẳng vuông góc với một đường thẳng cho trước.
g Qua 1 điểm nằm ngoài 1 đường thẳng cho trước, dựng đường thẳng song song với đường thẳng cho trước
h Dựng
∆ biết ba cạnh hoặc biết hai cạnh và góc xen giữa ;
hoặc biết một cạnh và 2 góc kề. HS : Dựng hình theo hướng dẫn của GV
HS
1
: nêu cách dựng a HS
2
: Nêu cách dựng b HS
3
: Nêu cách dựng c HS
4
: Nêu cách dựng d HS
5
: Nêu cách dựng e HS
6
: Nêu cách dựng g HS
7
: nêu cách dựng h GV : Ta được phép sử dụng các bài toán dựng hình trên để
giải các bài toán dựng hình khác. Cụ thể xét bài toán dựng hình thang
HĐ 3 : Dựng hình thang GV cho ví dụ : Tr 82 SGK

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiểm tra bài cũ : 6’ Bài mới: Giáo viên - Học sinh Bài toán dựng hình : a Các bài toán vẽ hình mà chỉ Các bài toán dựng hình đã biết :

Tải bản đầy đủ ngay(61 tr)

×