Tải bản đầy đủ - 61 (trang)
Kiểm tra bài cũ : 7’ Bài mới : Đường trung bình của hình thang :

Kiểm tra bài cũ : 7’ Bài mới : Đường trung bình của hình thang :

Tải bản đầy đủ - 61trang

Ngày soạn : 20 8 2008 Ngày dạy : .............. 2008
§
4. ĐƯỜNG TRUNG BÌNH CỦA HÌNH THANG

I. MỤC TIÊU : −


Nắm được khái niệm đường trung bình của hình thang, đònh lý 3 và đònh lý 4 về đường trung bình của hình thang.
− Biết vận dụng đònh lý để tính độ dài, chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau, hai đoạn
thẳng song song. Vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế. −
Rèn luyện cho HS tư duy logic và tư duy biện chứng, qua việc xây dựng khái niệm đường trung bình của hình thang trên cơ sở khái nòêm đường trung bình của tam giác

II. CHUẨN BỊ : 1.Giáo viên


:
− Bài soạn
− SGK
− SBT
− Bảng phụ

2.Học sinh : −


Học bài và làm bài đầy đủ −
dụng cụ học tập đầy đủ −
Thực hiện hướng dẫn tiết trước

III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY : 1.Ổn đònh lớp :


1’ Kiểm diện

2. Kiểm tra bài cũ : 7’


HS
1
: −
Cho hình thang ABCD AB CD. Gọi E là trung điểm của AD. Vẽ tia Ex DC cắt AC ở I, cắt BC ở F. I có phải là trung điểm của đường chéo AC ? F có phải là trung
điểm của BC không ? Vì sao ? Giải :
− ∆
ACD. E là trung điểm của AD và Ex DC nên đi qua trung điểm I của AC. −
∆ ABC. I là trung điểm của AC và Ix AB vì DC
AB. Nên Ix đi qua trung điểm F của BC.
GV qua bài kiểm tra đoạn thẳng EF gọi là đường gì của hình thang →
vào bài mới
Giáo án Hình Học 8 Trang 20
A B
D C
F I
E
Tuần : 3 Tiết : 6

3. Bài mới :


Giáo viên - Học sinh Nội dung
HĐ 1 : Đường trung bình của hình thang : Dựa vào bài kiểm tra GV yêu cầu HS phát biểu đònh lý 3
HS phát biểu đònh lý 3 1 HS : nhắc lại
GV dùng hình vẽ bài kiểm tra yêu cầu HS vẽ hình vào vở Gọi 1HS nêu GT, KL
HS vẽ hình vào vở chưa vẽ đường chéo AC
1 HS : Neâu GT, KL
ABCD AB CD GT
AE = ED EF AB CD
GV Hỏi : em nào nêu được cách cm ? GV gợi ý HS cm bằng cách vẽ giao điểm I của AC và EF rồi
cm AI = IC. bằng cách xét ∆
ADC có AE = ED ; EI DC vaø cm BF = FC bằng cách xét
∆ ABC có AI = IC và IF AB
HS : theo dõi gợi ý của GV kết hợp với bài kiểm tra 1 HS có thể trình bày cách chứng minh
GV giới thiệu đường trung bình của hình thang HS nghe giới thiệu đường trung bình của hình thang
1HS nêu đònh nghóa đường TB hình thang
GV cho HS giải bài 23

2. Đường trung bình của hình thang :


τ Đònh lý 3 : Đường thẳng đi qua
trung điểm một cạnh bên của hình thang và song song với hai
đáy thì đi qua trung điểm cạnh thứ hai
A B
D C
F I
E
Chứng minh Gọi I là giao điểm của AC và EF.
∆ ADC có :
E là trung điểm AD gt và EI CD. Nên I là trung điểm của AC.
∆ ABC
có I là trung điểm của AC và IF AB. Nên F là trung điểm BC
A B
D C
F E
Đònh nghóa : Đường trung bình của hình thang là đoạn thẳng nối
trung điểm hai cạnh bên của hình thang.
Giáo án Hình Học 8 Trang 21
M I
N
Q K
P 5 d m
Tính x ? HS quan sát hình 44 tr 80
HS : MI = IN và IK MP ; KI NQ
⇒ PK = KQ = 5dm
HĐ 2 : Tính chất đường trung bình của hình thang GV :Gọi HS nhắc lại đònh lý về đường trung bình của tam
giác HS : Nhắc lại đònh lý 2 về tính chất đường trung bình của
∆ GV : Hãy đo độ dài đường trung bình của hình thang và độ
dài tổng hai đáy, so sánh rồi dự đoán tc đường trung bình của hình thang.
HS : hoạt động nhóm thực hành đo và so sánh Đại diện mỗi nhóm rút ra nhận xét về tính chất đường trung
bình của hình thang GV gọi HS nêu đònh lý 4
1HS nêu đònh lý 4 SGK GV vẽ hình và gọi 1 HS nêu GT, KL
HS : nêu GT, KL GT
ABCD AB CD KL
EF AB; EF CD
EF =
2 AB
DC +
GV gợi ý HS chứng minh EF DC bằng cách tạo ra một ∆
có E, F là trung điểm của hai cạnh và DC là cạnh thứ ba
HS nghe GV gợi ý và có thể chứng minh được đònh lý HS : tiếp tục chứng minh
EF =
2 AB
DC +
GV cho HS laøm ? 5 Yêu cầu cả lớp quan sát hình vẽ
HS cả lớp quan sát hình vẽ và tìm x ?
Đònh lý 4 : Đường trung bình của hình thang thì song song với hai
đáy và bằng nửa tổng hai đáy
A B
F K
C D
E
Chứng minh Gọi K là giao điểm của EF và
DC. ∆
FBA và ∆
FCK có :
C F
K B
F A
ˆ ˆ
=
đđ BF = FC gt
F C
K F
B A
ˆ ˆ
=
slt, AB DK Nên ∆
FBA = ∆
FCK g.c.g ⇒
AF = FK và AB = CK. EF là đường trung bình của
∆ ABK
⇒ EF DK vaø EF =
2 1
DK. Hay EF AB DC.
Lại có : DK = DC + CK = DC + AB
Vậy
: EF =
2 AB
DC +
Giáo án Hình Học 8 Trang 22
24 m
32 m
A B
C
D E
H
GV:Hãy nêu GT KL bài toán và tính độ dài x ? Gọi 1HS lên bảng trình bày bài giải
1 HS nêu GT, KL và lên bảng giải HĐ 3 : Củng cố :
τ Bài tập 24 tr 80
GV gọi HS đọc đề bài Yêu cầu HS cả lớp vẽ hình vào vở
1 HS đọc đề bài HS cả lớp vẽ hình vào vở
GV Gọi 1 HS neâu GT, KL 1 HS neâu GT, KL
A B
C
E 1 2
2 0 I
K
GV yêu cầu 1HS lên bảng trình bày bài giải. HS cả lớp nhận xét
GV bổ sung và sửa sai Hướng dẫn học ở nhà :
− Học thuộc đònh lý 1 và 2 đường trung bình của tam giác,
đònh lý 3 và 5 đường trung bình của hình thang. −
Hướng dẫn bài tập 25 ; 26 tr 82 SGK Bài ? 5 :
Vì AC FC gt
⇒ ADHC là hình thang
vì : AB = BC và BE AD ⇒
DE = EH. Do đó BE là đường trung
bình của hình thang ADHC. Nên
BE =
2 x
AD +
⇒ x = 64
− 24 = 40cm
Baøi 24 tr 80 : Chứng minh
Vì AI ⊥
xy ; BK ⊥
xy ⇒
AI BK. Nên AIKB là hình thang.
Lại có : AC = CB và CE AIAI
⊥ xy ; CE
⊥ xy
Nên CE là đường TB của hình thang AIKB.
Suy ra : CE =
2 KB
AI +
=
2 20
12 +
= 16
BTVN : 25 ; 26 tr 82 SGK
Giáo án Hình Học 8 Trang 23
Ngày soạn : 20 8 2008 Ngày dạy : .............. 2008
LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU : −


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiểm tra bài cũ : 7’ Bài mới : Đường trung bình của hình thang :

Tải bản đầy đủ ngay(61 tr)

×