Tải bản đầy đủ - 61 (trang)
Kiểm tra bài cũ : 7’ Bài mới :

Kiểm tra bài cũ : 7’ Bài mới :

Tải bản đầy đủ - 61trang

Ngày soạn : 20 8 2008 Ngày dạy : .............. 2008
LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU : −


Rèn luyện kỹ năng chứng minh 1 tứ giác là hình thang cân −
Qua đó suy ra từ các tính chất của hình thang cân để chứng tỏ các đoạn thẳng bằng nhau

II. CHUẨN BỊ : 1. Giáo viên


:
− Bài soạn
− SGK
− Bảng phụ và hình 15
2.
Học sinh
: −
Học bài và làm bài đầy đủ −
dụng cụ học tập đầy đủ −
Thực hiện hướng dẫn tiết trước

III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY : 1.Ổn đònh lớp :


1’ Kiểm diện

2. Kiểm tra bài cũ : 7’


HS
1
: −
Nêu đònh nghóa, tính chất hình thang cân ? HS
2
: −
Nêu dấu hiệu nhận biết hình thang cân ? Giải bài 11 tr 74 SGK. Đáp số : AB = 2cm ; DC = 4cm ; AD = BC =
cm 10

3. Bài mới :


Giáo viên - Học sinh Nội dung
HĐ 1 : Bài tập 16
− Cho HS lớp làm bài tập 16 tr 75 SGK
GV gọi HS ghi GT và KL. Vẽ hình HS nêu GT, KL lên bảng vẽ hình
GT ∆
ABC cân tại A BD ; CE phân giác
KL BEDC h thg cân
ED = EB
GV: Em nào nêu cách giải bài tập 16 HS : Trả lời :
+ Chứng minh BECD là hình thang cân ta phải
Bài tập 16 tr 75 SGK :
Cm : xét ∆
ABD và ∆
ACE có
1 ˆ
1 ˆ
C B
=
∆ ABC cân
AB = AC ∆
ABC cân  chung. Nên
Giáo án Hình Học 8 Trang 13
Tuần : 2 Tiết : 4
A
B C
D E
1 1
1 2
2
Cm : ED BC và
C B
ˆ ˆ
=
GV : Làm thế nào để chứng minh BE = ED ? HS : Ta chứng minh
∆ BED cân tại E. nghóa là cm :
B D
E D
B E
ˆ ˆ
=
GV:Làm thế nào để cm
B D
E D
B E
ˆ ˆ
=
HS Trả lời : GV:Gọi HS lên bảng cm tiếp
HS : lên bảng giải tiếp
HĐ 2 : Bài tập 17 : GV cho lớp làm bài 17.
Gọi HS ghi GT, KL và vẽ hình
HS nêu GT, KL và vẽ hình GT ABCD AB CD
C D
B D
C A
ˆ ˆ
=
KL ABCD là hình thg cân
GV yêu cầu HS:Nêu cách chứng minh bài 17 HS trả lời : cm hai đường chéo bằng nhau.
GV:Làm thế nào để chứng minh AC = BD ? HS: cm
∆ ECD cân tại E
⇒ ED = EC và
∆ EAB cân tại E
⇒ EA = EB
⇒ AC = BD
GV Gọi HS lên bảng thực hiện 1HS lên bảng thực hiện bài giải
Lớp nhận xét GV sửa sai
HĐ 3 : Bài tập 18 GV
gọi HS đọc đề 18 HS : đọc đề bài 18
GV Gọi HS đứng tại chỗ nêu GT, KL. 1 HS vẽ hình ∆
ABD = ∆
ACE g.c.g ⇒
AE = AD. ∆
AED cân tại A. ⇒
AÊD =
2 ˆ
180 A

Lại có :
C B
A ˆ
=
2 ˆ
180 A

∆ ABC cân tại
 ⇒
AÊD =
C B
A ˆ
đv nên ED BC
⇒ BEDC là hình thang có
C B
ˆ ˆ
=
. Do đó BEDC là hình thang cân
τ Vì ED BC

2 1
ˆ ˆ
B D
=
slt maø
2 1
ˆ ˆ
B B
=
. ⇒
1 1
ˆ ˆ
B D
=
. Nên ∆
EBD cân tại E ⇒
DE = BE Bài tập 17 tr 75 SGK :
A B
C D
1 1
1 1
Chứng minh Vì
1 1
ˆ ˆ
D C
=
. Nên ∆
ECD cân tại E ⇒
ED = EC 1
Vì AB CD ⇒
1 1
ˆ ˆ
D B
=
slt Â
1
=
1
ˆ C
slt mà
1 1
ˆ ˆ
D C
=

1
ˆ B
= Â
1
. Nên ∆
EAB cân tại E ⇒
EB = EA 2 Từ 1 và 2 ta có :
ED + EB = EC + EA Hay : BD = AC. Vậy ABCD là hình
thang cân Bài tập 18 tr 75 SGK
Giáo án Hình Học 8 Trang 14
A B
C D
1 1
E
HS nêu GT, KL. Vẽ hình
GT ABCD AB CD
AC = BD KL
a ∆
BDE caân b
∆ ACD =
∆ BDC
c ABCD h thg cân
Hỏi : Làm thế nào để cm ∆
BDE cân Trả lời : cm BD = BE
Hỏi : Nêu cách chứng minh ∆
ACD = ∆
BDC Trả lời :
∆ ACD =
∆ BDC c.g.c
Hỏi : Làm thế nào để cm ABCD là hình thang cân ? Trả lời :
∆ ACD =
∆ BDC

D C
B C
D A
ˆ ˆ
=
GV goïi 3 HS lần lượt lên bảng trình bày, mỗi em một câu
HĐ 4 : Củng cố GV
chốt lại phương pháp giải bài 16 và 18 Một vài HS nhắc lại phương pháp bài 16 và 18
Hướng dẫn học ở nhà :
− Xem lại các bài đã giải
− Làm các bài tập 13 ; 14 ; 19 74
− 75 SGV
− Xem baøi “ § 4”
chứng minh a Vì hình thang ABDC AB CE
có : AC BE
⇒ AC = BE
Mà ; AC = BD gt Nên BD = BE
⇒ ∆
BDE cân b AC BE

1
ˆ C
= Ê mà
E D
ˆ ˆ
1
=
. ∆
BDE cân Nên :
1 1
ˆ ˆ
C D
=
Lại có AC = DB ; DC chung
Nên
∆ ACD=
∆ BDC c.g.c
c Vì ∆
ACD = ∆
BDC ⇒
D C
B C
D A
ˆ ˆ
=
. Vậy ABCD là hình thang cân
Giáo án Hình Học 8 Trang 15
Ngày soạn : 20 8 2008 Ngày dạy : .............. 2008
§
4. ĐƯỜNG TRUNG BÌNH CỦA TAM GIÁC

I. MỤC TIÊU : −


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiểm tra bài cũ : 7’ Bài mới :

Tải bản đầy đủ ngay(61 tr)

×