Tải bản đầy đủ - 61 (trang)
Kiểm tra bài cũ : 6’ Bài mới: GV - HS Đònh nghóa :

Kiểm tra bài cũ : 6’ Bài mới: GV - HS Đònh nghóa :

Tải bản đầy đủ - 61trang

Ngày soạn : 20 8 2008 Ngày dạy : .............. 2008
§3.
HÌNH THANG CÂN

I. MỤC TIÊU : −


Nắm được đònh nghóa, các tính chất của dấu hiệu nhận biết hình thang cân. −
Biết vẽ hình thang cân, biết sử dụng đònh nghóa và tính chất của hình thang cân trong tính toán và chứng minh, biết chứng minh một tứ giác là hình thang cân.
− Rèn luyện tính chính xác và cách lập luận chứng minh hình học.

II. CHUẨN BỊ : 1.Giáo viên


:
− Bài soạn
− Bảng phụ đề bài và hình vẽ ? 2

2.Học sinh :


− Học bài và làm bài đầy đủ
− dụng cụ học tập đầy đủ
− Thực hiện hướng dẫn tiết trước

III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY : 1.Ổn đònh lớp :


1’ Kiểm diện

2. Kiểm tra bài cũ : 6’


HS
1
: −
Nêu đònh nghóa hình thang, vẽ hình thang ABCD và nêu các yếu tố ? HS
2
: −
Giải bài tập 6 tr 70 −
71 Sau khi kiểm tra ta có : tứ giác ABCD ; YKMN là hình thang.
Đặt vấn đề : −
Hình thang sau đây có gì đặc biệt ? HS : Hình thang ABCD có hai góc đáy bằng nhau.
GV : Hình thang ABCD như trên gọi là hình thang cân Thế nào là hình thang cân và hình thang cân có tính chất gì ?
→ vào
bài

3. Bài mới: GV - HS


Nội dung HĐ 1 : Đònh nghóa
GV Cho làm bài ?1 ở phần đặt vấn đề HS trả lời ở phần đặt vấn đề
Hỏi : Thế nào là hình thang cân HS : trả lời như SGK

1. Đònh nghóa :


Giáo án Hình Học 8 Trang 9
Tuaàn : 2 Tiết : 3
A B
C D
A B
C D
Hỏi : Minh họa bằng ký hiệu toán học Trả lời : ABCD là hình thang
⇔ AB CD ;
D C
ˆ ˆ
=
1 vài HS nhắc lại đònh nghóa GV nhấn mạnh hai ý
− Hình thang
− Hai góc kề một đáy bằng nhau
GV nêu chú ý SGK GV Cho HS làm bài ? 2 chia lớp thành 4 nhóm, giao mỗi
nhóm một hình GV Gọi đại diện nhóm trả lời
HS các nhóm hoạt động và đại diện nhóm trả lời Ha : Hình thang cân
Hb : không Hc : Hình thang cân
Hd : Hình thang cân
D ˆ
= 100 ; Ê = 90
;

= 110 ;
N ˆ
= 70 ;

= 90 Hai góc đối của hình thang thì bù nhau.
GV cho cả lớp nhận xét và sửa sai. Hình thang cân là hình thang có
hai góc kế một đáy bằng nhau. ABCD là hình thang
AB CD
D C
ˆ ˆ
=
hoặc  =
B ˆ
HĐ 2 : Tính chất GV cho HS đo độ dài hai cạnh bên của hình thang cân để
phát hiện đònh lý HS : thực hiện đo và kết luận độ dài 2 cạnh bên trong hình
thang cân bằng nhau Hỏi : em nào phát biểu đònh lý ?
HS : Nêu đònh lý như SGK GV gợi ý cho HS chứng minh đònh lý
Xét hai trường hợp + AD cắt BC ở O
+ AD = BC HS : ghi GT và KL của đònh lý 1
GT ABCD là htg cân
AB CD KL
AD = BC

2. Tính chất : Đònh lý :


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiểm tra bài cũ : 6’ Bài mới: GV - HS Đònh nghóa :

Tải bản đầy đủ ngay(61 tr)

×