Tải bản đầy đủ - 61 (trang)
Tổng các góc của tứ giác :

Tổng các góc của tứ giác :

Tải bản đầy đủ - 61trang

Hoạt động 2: Tổng các góc của tứ giác GV : Ta đã biết tổng số đo 3 góc của một
∆ ; bây giờ để tìm
hiểu về số đo 4 góc của một tứ giác ta hãy làm bài ?3. HS : Suy nghó và trả lời
a Nhắc lại đònh lý về tổng ba góc của một tam giác ? a Tổng số đo 3 góc của 1 tam giác bằng 180
b Hãy tính tổng : Â +
D C
B ˆ
ˆ ˆ
+ +
= ? Hỏi : Vì sao
 +
D C
B ˆ
ˆ ˆ
+ +
= 360 b HS tính tổng vẽ đường chéo AC ta có :
BÂC +
A C
B B
ˆ ˆ
+
= 180 CAÂD +
A C
D D
ˆ ˆ
+
= 180 ⇒
BAÂC + CAÂD +
B ˆ
+
A C
B ˆ
+
A C
D ˆ
+
D ˆ
= 360 GV : Tóm lại để có được kết luận trên ta phải vẽ thêm một
đường chéo của tứ giác rồi sử dụng đònh lý tổng ba góc trong tam giác để chứng minh như các bạn đã giải.
HS : nhắc lại đònh lý.

2. Tổng các góc của tứ giác :


Tứ giác ABCD có : Â +
D C
B ˆ
ˆ ˆ
+ +
= 360
. Đònh lý : Tổng các góc của một tứ giác
bằng 360
Hoạt động 3: Củng cố GV hệ thống lại nội dung bài giảng thông qua hình 1, hình 2,
hình 3 và hình 4 GV cho HS làm bài tập 1 66 SGK
HS : quan sát đề bài GV : Treo bảng phụ hình vẽ 5, 6 và cho HS hoạt động nhóm
chia thành 6 nhóm
− Nhóm 1 ; 2 : Hình 5a, 6a
− Nhóm 3, 4 : Hình 5b, 6b
− Nhóm 5, 6 : Hình 5c ; d
HS : Hoạt động nhóm Các nhóm cử đại diện trả lời
GV nhận xét ; ghi kết quả lên bảng phụ.
Bài 1 66 :
. Kết quả hình 5 : a x = 50
b x = 90 c x = 115
d x = 75 . Kết quả hình 6:
a x = 100 b x = 36
Giáo án Hình Học 8 Trang 3
GV cho HS làm bài tập 2 66 SGK HS
1
: đọc đề HS
2
: Đọc lại GV treo bảng phụ hình 7a, b nhưng chưa vẽ góc ngoài
− Yêu cầu 2 HS lên bảng vẽ góc ngoài của tứ giác trên
2 HS lên bảng vẽ GV : Cho HS trả lời kết quả hình 7a và giải thích vì sao ?
HS : còn lại nhận xét HS : Suy nghó trả lời
GV gọi 1 HS lên bảng giải câu b. GV có thể gợi ý
HS : lên bảng giải theo sự gợi ý của GV GV Nhận xét sửa sai nếu có và chốt lại :
Â
1
+
1 1
1
ˆ ˆ
ˆ D
C B
+ +
= 360 HS : cả lớp nhận xét và sửa sai
Hỏi : Qua câu b em có nhận xét gì về tổng của tứ giác Trả lời : Tổng các góc ngoài của tứ giác bằng 360
GV cho HS kiểm tra lại khẳng đònh trên thông qua hình 7a HS : kiểm tra và nhận xét
Bài 2 66 :
a
D ˆ
= 360 −
 +
C B
ˆ ˆ
+
D ˆ
= 75 Â
1
= 180 −
75 = 105
1
ˆ B
= 180 −
90 = 90
1
ˆ C
= 180 −
120 = 60
b Â
1
= 180 −
Â
1
ˆ B
= 180 −
B ˆ
1
ˆ C
= 180 −
C ˆ
1
ˆ D
= 180 −
D ˆ
⇒ AÂ
1
+
1
ˆ B
+
1
ˆ C
+
1
ˆ D
= 720 −
AÂ +
D C
B ˆ
ˆ ˆ
+ +
= 720 −
360 = 360
Vậy: Tổng các góc ngoài của tứ giác bằng 360
.

4. Hướng dẫn học ở nhà :


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tổng các góc của tứ giác :

Tải bản đầy đủ ngay(61 tr)

×