Tải bản đầy đủ - 132 (trang)
Hai đường thẳng song song với mặt phẳng.Hai mặt phẳng song song

Hai đường thẳng song song với mặt phẳng.Hai mặt phẳng song song

Tải bản đầy đủ - 132trang

+ a cắt b + a và b chéo nhau.
GV Hãy chỉ ra vài cặp đường thẳng chéo nhau trên hình hộp chữ nhật hoặc ở lớp học
HS : lấy ví dụ về hai đường thẳng chéo nhau GV giới thiệu : Trong không gian hai đường thẳng phân
biệt cùng song song với đường thẳng thứ 3 thì song song với nhau giống như trong hình phẳng
a b ; b c
⇒ a c
p dụng : Chứng minh AD B’C’
HS : AD BC cạnh đối hình chữ nhật ABCD BC B’C’ cạnh đối hình chữ nhật. BC C’B’
⇒ AD B’C’ Cùng BC
HĐ 2 : Hai đường thẳng song song với mặt phẳng Hai mặt phẳng song song
GV yêu cầu HS làm ?2 tr 99 SGK HS : quan sát hình hộp chữ nhật trả lời :
− AB A’B’
− AB không nằm trong mặt phẳng A’B’C’D’
GV nói : AB ⊄
mp A’B’C’D’ AB A’B’. A’B’
⊂ mp thì ta nói AB song song với
mặt phẳng A’B’C’ D’. Ký hiệu : AB mp A’B’C’D
GV yêu cầu HS tìm trên hình hộp chữ nhật ABCD. A’B’C’D’ các đường thaúng song song với mp
A’B’C’D’, Các đường thẳng song song với mp ABB’A’
HS :
− AB ; BC ; CD ; DA là các đường thẳng song song
với mp A’B’C’D’ −
DC, CC’ ; C’D’ ; D’D là các đường thẳng song song với mpAB B’A’
GV yêu cầu tìm trong lớp hình ảnh của đường thẳng với mặt phẳng
HS : lấy ví dụ trong thực tế Với hai đường thẳng phân biệt a ; b
trong không gian chúng có thể : + Cắt nhau
+ Song song + Không cùng nằm trong một mặt
phẳng nào.
− Hai đường thẳng phân biệt, cùng
song song với đường thẳng thứ ba thì song song với nhau

2. Hai đường thẳng song song với mặt phẳng.Hai mặt phẳng song song


a Đường thẳng song song với mặt phẳng :
Khi AB không nằm trong mặt phẳng A’B’C’D’ mà AB song song với
đường thẳng của mặt phẳng nầy, Thì AB song song với mặt phẳng
A’B’C’D’. Kí hiệu AB mp A’B’C’D
τ Một đường thẳng song song với một
mặt phẳng thì chúng không có điểm chung
b Hai mặt phẳng song song : Mặt phẳng ABCD chứa hai đường
Trang 129
A B
C D
D ’ A ’
B ’ C ’
GV lưu ý HS : nếu một đường thẳng song song với một mặt phẳng thì chúng không có điểm chung
Hỏi : Trên hình hộp chữ nhật ABCD. A’B’C’D’, xét hai mặt phẳng ABCD và A’B’C’D’, nêu vò trí tương đối
của các cặp đường thẳng + AB và AD
+ A’B’ vaø A’D’ + AB vaø A’B’
+ AD vaø A’D’ HS Trả lời :
+ AB cắt AD + A’B’ caét A’D’
+ AB A’B’ + AD A’D’
GV giới thiệu : Mặt phẳng ABCD song song với mặt phẳng A’B’C’D’
Hỏi : Hãy chỉ ra hai mặt phẳng song song khác của hình hộp chữ nhật.
HS : mp ADD’A’ mp BCC’B’ vì mp ADD’A’ chứa hai đường thẳng cắt nhau AD và AA’, mp
BCC’B’ chứa hai đường thẳng cắt nhau BC và BB’; mà AD BC ; AA’ BB
GVlưu ý HS : hai mặt phẳng song song thì không có điểm chung
GV cho HS đọc ví dụ tr 99 SGK GV yêu cầu HS lấy ví dụ về hai mặt phẳng song song
trong thực tế. HS : có thể lấy ví dụ : Mặt trần phẳng song song với
mặt sàn nhà, mặt bàn song song với mặt trần nhà ... GV gọi 1 HS đọc nhận xét cuối cùng tr 99 SGK
GV nhấn mạnh : Hai mặt phẳng phân biệt có một điểm chung thì chúng có chung một đường thẳng đi qua điểm
chung đó. Ta nói hai mặt phẳng này cắt nhau HĐ 3 : Luyện tập
Bài 5 tr 100 SGK GV đưa hình vẽ 80 lên bảng phụ, yêu cầu HS dùng phấn
màu tô đậm những cạnh song song và bằng nhau HS : dùng bút màu tô vào SGK
thẳng caét nhau AB ; AD và mặt phẳng A’B’C’D’ chứa hai đường
thẳng cắt nhau A’B’ ; A’D’; mà AB A’B’ và AD A’D’. Khi đó ta nói
mặt phaúng ABCD song song với mặt phẳng A’B’C’D’ và ký hiệu :
mp ABCD mpA’B’C’D’
τ Hai mặt phẳng song song thì không
có điểm chung
Ví dụ : SGK tr 99
τ Nhận xét
SGK tr 99
Trang 130
A B
C D
D ’ A ’
B ’ C ’
H I
K L
Bài 7 tr 100 SGK : GV Hỏi : Diện tích cần quét vôi là bao gồm những diện
tích nào ?

Hãy tính cụ thể
HS : diện tích cần quét vôi gồm diện tích trần nhà và diện tích bốn bức tường trừ diện tích cửa
Bài giải : Diện tích trần nhà là : 4,5 . 3,7 = 16,65m
2
Diện tích bốn bức tường trừ cửa là : 4,5 + 3,7 . 2.3
− 5,8 = 43,4m
2
Diện tích cần quét vôi là :
16,65 + 43,4 = 60,05 m
2

4. Hướng dẫn học ở nhaø :


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hai đường thẳng song song với mặt phẳng.Hai mặt phẳng song song

Tải bản đầy đủ ngay(132 tr)

×