Tải bản đầy đủ - 132 (trang)
Hệ quả đònh lý Talet Hỏi : Phát biểu hệ quả của đònh lý Talet Tam giác đồng dạng Hỏi : Nêu đònh nghóa hai tam giác đồng dạng ? Tam giác đồng dạng a Đònh nghóa :

Hệ quả đònh lý Talet Hỏi : Phát biểu hệ quả của đònh lý Talet Tam giác đồng dạng Hỏi : Nêu đònh nghóa hai tam giác đồng dạng ? Tam giác đồng dạng a Đònh nghóa :

Tải bản đầy đủ - 132trang

2. Đlý Ta let thuận và đảo Hỏi : Phát biểu đònh lý Ta lét trong
∆ thuận và đảo
HS phát biểu đònh lý thuận và đảo GV đưa hình vẽ và GT, KL hai chiều của đònh lý Talet
lên bảng phụ Một HS đọc GT và KL của đònh lý
GV lưu ý HS : Khi áp dụng đònh lý Talet đảo chỉ cần một trong ba tỉ lệ thức là kết luận được a BC

3. Hệ quả đònh lý Talet Hỏi : Phát biểu hệ quả của đònh lý Talet


HS : Phát biểu hệ quả của đònh lý Talet Hỏi : Hệ quả này được mở rộng như thế nào ?
HS : Hệ quả này vẫn đúng cho trường hợp đường thẳng a với một cạnh của
∆ và cắt phần kéo dài của hai cạnh
còn lại GV đưa hình vẽ và giả thiết, kết luận lên bảng phụ
HS : quan sát hình vẽ và đọc GT, KL 4. Tính chất đường phân giác trong tam giác
Hỏi : Hãy phát biểu tính chất đường phân giác của tam giác ?
HS : Phát biểu tính chất đường phân giác của tam giác GV : Đònh lý vẫn đúng với tia phân giác của góc ngoài
GV đưa hình và giả thiết, kết luận lên bảng phụ HS : quan sát hình vẽ và đọc giả thiết, kết luận
5. Tam giác đồng dạng Hỏi : Nêu đònh nghóa hai tam giác đồng dạng ?
HS : phát biểu đònh nghóa hai tam giác đồng dạng Hỏi : Tỉ số đồng dạng của hai tam giác được xác đònh
như thế nào ? HS : Tỉ số đồng dạng của hai tam giác là tỉ số giữa các
cạnh tương ứng Hỏi : Tỉ số hai đường cao tương ứng, hai chu vi tương
ứng, hai diện tích tương ứng của hai tam giác đồng dạng 2. Đlý Ta let thuận và đảo

AC CC
AB BB
CC AC
BB AB
AC AC
AB AB
= =
=
3. Hệ quả đònh lý Talet
BC C
B AC
C A
AB AB
= =
4. Tính chất đường phân giác trong tam giác
AD tia phân giác của BÂC AE tia phân giác của BÂx

EC EB
DC DB
AC AB
= =

5. Tam giác đồng dạng a Đònh nghóa :


∆ A’B’C’
∆ ABC
Tỉ số đồng dạng k AÂ’ = AÂ ;
C C
B B
ˆ ˆ
; ˆ
ˆ =
=
Trang 115
A
B B’
C C’ a
∆ ABC
aBC
A B
B ’ C ’
C A
B C
B ’ C ’
A
B B’
C C’ a
∆ ABC
aBC

A
B C
D E

bằng bao nhiêu ? HS : tỉ số hai đường cao, tỉ số hai chu vi tương ứng bằng
tỉ số đồng dạng. Tỉ số hai diện tích tương ứng bằng bình phương tỉ số đồng dạng
7. Đònh lý tam giác đồng dạng Hỏi : Hãy phát biểu đònh lý hai tam giác đồng dạng?
HS : Nếu một đường thẳng cắt hai cạnh của một
∆ và
song song với cạnh còn lại thì nó tạo thành một ∆
mới đồng dạng với
∆ đã cho
8. Ba trường hợp đồng dạng của hai tam giác GV yêu cầu 3 HS lần lượt phát biểu 3 trường hợp đồng
dạng của hai ∆
HS lần lượt phát biểu ba trường hợp đồng dạng của hai tam giác
GV vẽ ∆
ABC và ∆
A’B’C’ đồng dạng lên bảng sau đó yêu cầu 3 HS lên ghi dưới dạng ký hiệu ba trường hợp
đồng dạng của hai ∆
Hỏi : Hãy so sánh các trường hợp đồng dạng của hai tam giác với các trường hợp bằng nhau của hai
∆ về cạnh và
góc HS : Hai
∆ đồng dạng và hai
∆ bằng nhau đều có các góc
tương ứng bằng nhau Về cạnh : hai
∆ đồng dạng có các cạnh tương ứng tỉ lệ,
hai ∆
bằng nhau có các cạnh tương ứng bằng nhau ∆
đồng dạng và ∆
bằng nhau đều có ba trường hợp c.c.c, c.g.c, gg hoặc g.c.g

9. Trường hợp đồng dạng của


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hệ quả đònh lý Talet Hỏi : Phát biểu hệ quả của đònh lý Talet Tam giác đồng dạng Hỏi : Nêu đònh nghóa hai tam giác đồng dạng ? Tam giác đồng dạng a Đònh nghóa :

Tải bản đầy đủ ngay(132 tr)

×