Tải bản đầy đủ - 132 (trang)
Kiểm tra bài cũ : 9’ Tiến hành trong lớp HS Tiến hành thực hành Giáo viên Chuẩn bò thực hành Các tổ trưởng báo cáo

Kiểm tra bài cũ : 9’ Tiến hành trong lớp HS Tiến hành thực hành Giáo viên Chuẩn bò thực hành Các tổ trưởng báo cáo

Tải bản đầy đủ - 132trang

+ Giấy, bút, thước kẻ, thước đo độ −
Các em cốt cán của tổ tham gia huấn luyện trước

III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY : 1. Ổn đònh :


1’ kiểm diện

2. Kiểm tra bài cũ : 9’ Tiến hành trong lớp HS


1
: xem hình 54 tr 85 SGK trên bảng phụ −
Để xác đònh chiều cao A’C’ của cây, ta phải tiến hành đo đạc như thế nào ? Cho AC = 1,5m ; AB = 1,2m ; A’B = 5,4m. Tính A’C’
Đáp án : Cách tiến hành đo đạc như tr 85 SGK. Đo BA, BA’, AC. Tính A’C’. Có
∆ BAC
∆ BA’C’ vì AC A’C’

C A
AC BA
BA =
⇒ A’C’ =
BA AC
BA .
⇒ A’C’ = 6,75m
HS
2
: Xem hình 55 tr 86 SGK trên bảng phụ −
Để xác đònh khoảng cách AB ta cần tiến hành đo đạc như thế nào ? Sau đó tiến hành làm tiếp như thế nào ?
− Cho BC = 25m, B’C’ = 5m , A’B’ = 4,2cm. Tính AB ?
Đáp án : −
Cách tiến hành đo đạc như trang 86 SGK đo được BC = a ;
= B
ˆ
α ;
C ˆ
= β
− Vẽ trên giấy
∆ A’B’C’ có : B’C’ = a’ ;
= ˆ
B
α ;
ˆ C
= β
⇒ ∆
A’B’C’ ∆
ABC ⇒
BC C
B AB
B A
=
⇒ AB =
. C
B BC
B A
=
5 2500
. 2
, 4
= 2100cm = 21m

3. Tiến hành thực hành Giáo viên


Học sinh HĐ 1 : Chuẩn bò thực hành
GV yêu cầu các tổ trưởng báo cáo việc chuẩn bò thực hành của tổ về dụng cụ, phân công nhiệm vụ
GV kiểm tra cụ thể GV giao cho các tổ mẫu báo cáo thực hành.

1. Chuẩn bò thực hành Các tổ trưởng báo cáo


− Đại diện tổ nhận báo cáo
BÁO CÁO THỰC HÀNH TIẾT 52 −
53 HÌNH HỌC CỦA TỔ . . . . . . . LỚP 8. . . . .
1 Đo gián tiếp chiều cao của vật A’C’ Hình vẽ :
a Kết quả đo : AB = BA’ =
AC = . . . . . . . .
Trang 111
b Tính A’C’ :
2 Đo khoảng cách giữa hai điểm trong đó có một đòa điểm không thể tới được. a Kết quả đo :
b Vẽ ∆
A’B’C’có : BC =
B’C’ = ; A’B’ =
B ˆ
=
ˆ B
= ;
ˆ C
=
C ˆ
= Hình vẽ
Tính AB :
ĐIỂM THỰC HÀNH CỦA TỔ . . . . .
Stt Tên học sinh
Điểm chuẩn bò dụng cụ
2điểm Ý thức kỷ luật
3điểm Kỹ năng thực
hành 5điểm Tổng số
điểm 10 điểm
1 2
3 4
5 6
Nhận xét chung tổ tự đánh giá Tổ trưởng ký tên
Giáo viên Học sinh
Trang 112
HĐ 2 : HS thực hành Tiến hành ngoài trời nơi có bãi đất rộng
GV đưa HS tới đòa điểm thực hành, phân công vò trí từng tổ.
Việc đo gián tiếp chiều cao của một cái cây hoặc cột cờ và đo khoảng cách giữa hai đòa điểm nên bố trí hai
tổ cùng làm để đối chiếu kết quả. GV kiểm tra kỹ năng thực hành của các tổ, nhắc nhở
hướng dẫn thêm HS 2. Thực hành
Các tổ thực hành hai bài toán Mỗi tổ cử một thư ký ghi lại kết quả đo
đạc và tình hình thực hành của tổ. Sau khi thực hành xong, các tổ trả thước
ngắm và giác kế cho phòng đồ dùng dạy học.
HS : thu xếp dụng cụ, rửa tay chân, vào lớp để tiếp tục hoàn thành báo cáo
HĐ 4 : Hoàn thành báo cáo

Nhận xét

Đánh giá
GV yêu cầu các tổ HS tiếp tục làm việc để hoàn thành báo cáo
GV thu báo cáo thực hành của các tổ.
− Thông qua báo cáo và thực tế quan sát, kiểm tra nêu
nhận xét đánh giá và cho điểm thực hành của từng tổ. −
Căn cứ vào điểm thực hành của tổ và đề nghò của tổ HS, GV cho điểm thực hành của từng HS có thể thông
báo sau
3. Hoàn thành báo cáo ...
− Các tổ làm báo cáo thực hành theo
nội dung GV yêu cầu −
Về phần tính toán, kết quả thực hành cần được các thành viên trong tổ kiểm
tra vì đó là kết quả chung của tập thể, căn cứ vào đó GV sẽ cho điểm thực
hành của tổ.
− Các tổ bình điểm cho từng cá nhân và
tự đánh giá theo mẫu báo cáo −
Sau khi hoàn thành các tổ nộp báo cáo cho GV

4. Hướng dẫn học ở nhà


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiểm tra bài cũ : 9’ Tiến hành trong lớp HS Tiến hành thực hành Giáo viên Chuẩn bò thực hành Các tổ trưởng báo cáo

Tải bản đầy đủ ngay(132 tr)

×