Tải bản đầy đủ - 132 (trang)
Kiểm tra bài cũ : 3phút kiểm tra vở của một số HS yếu, kém Bài mới : Công thức tính diện tích hình bình hành ;

Kiểm tra bài cũ : 3phút kiểm tra vở của một số HS yếu, kém Bài mới : Công thức tính diện tích hình bình hành ;

Tải bản đầy đủ - 132trang

∆ vuông và

HS : Nhắc lại các công thức tính diện tích các hình đã học 4.
Hướng dẫn học ở nhà :
− Ôn các công thức tính diện tích hình chữ nhật, hình tam
giác, các tính chất của diện tích tam giác
− Làm các bài tập 23 tr 123 SGK. Baøi 28 ; 29 ; 31 tr 129 SBT
− Ôn lại diện tích hình thang tiểu học. Xem bài mới diện tích
hình thang
DIỆN TÍCH HÌNH THANG
I.
MỤC TIÊU BÀI HỌC :
− Học sinh nắm được công thức tính diện tích, hình thang, hình bình hành
− HS tính được diện tích hình thang, hình bình hành theo công thức đã học.
− Học sinh vẽ được hình bình hành hay hình chữ nhật có diện tích bằng diện tích của một
hình bình hành cho trước. −
Yêu cầu HS chứng minh được đònh lý về diện tích hình thang, hình bình hành −
Yêu cầu HS làm quen với phương pháp đặc biệt hóa. II.
CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ :
1.
Giáo viên : −
Thước thẳng, compa −
bảng phụ ghi bài tập, đònh lý 2.
Học sinh : −
Thực hiện hướng dẫn tiết trước −
Thước thẳng, compa, êke, bảng nhóm

III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY : 1. Ổn đònh lớp :


1 phút kiểm diện

2. Kiểm tra bài cũ : 3phút kiểm tra vở của một số HS yếu, kém


3. Bài mới :


Giáo viên - Học sinh Nội dung
HĐ 1 : Công thức tính diên tích hình thang
: 1. Công thức tính diện tích hình
thang :
Trang 52 Tuần : 15
Tiết : 30 Ngaøy : 200
Hỏi : Nêu đònh nghóa hình thang Trả lời : Hình thang là một tứ giác có hai cạnh đối song
song GV vẽ hình thang ABCD
AB CD rồi yêu cầu HS nêu công thức tính diện tích hình thang ở tiểu học
HS : Nêu công thức tính diện tích hình thang :
S
ABCD
=
2 .
AH CD
AB +
GV yêu cầu HS dựa vào công thức tính diện tích ∆
hoặc diện tích hình chữ nhật để chứng minh công thứ tính diện
tích hình thang HS cả lớp suy nghó để tìm cách chứng minh công thức
tính diện tích hình thang từ diện tích hình
∆ GV cho HS làm bài ?1
hình vẽ bảng phụ
GV gợi ý : Tính : S
ADC
= ? S
ABC
= ? HS : S
ADC
=
2 .DC
AH
HS : Kẻ CK ⊥
AB S
ABC
=
2 .CK
AB
Từ đó GV gọi HS lên bảng tính diện tích hình thang từ diện tích hình
∆ 1HS lên bảng tính diện tích hình thang ABCD từ diện
tích hình ∆
ADC và ∆
ABC Sau đó GV yêu cầu HS phát biểu đònh lý tính diện tích
hình thang HĐ 2 :
Công thức tính diên tích hình bình hành :
Hỏi : Hình hành là một dạng đặc biệt của hình thang điều đó có đúng không ? giải thích ?
HS : điều đó là đúng. Vì hình bình hành là một hình Kẻ CK
⊥ AB ta có :
S
ADC
=
2 .DC
AH
S
ABC
=
2 .CK
AB
Mà CK = AH ⇒
S
ABC
=
2 .AH
AB
. Do đó : S
ABCD
=
2 .AH
AB
+
2 .DC
AH
S
ABCD
=
2 .
AH CD
AB +
τ Diện tích hình thang bằng nửa tích
của tổng hai đáy với chiều cao : S =
2 1
a + b. h

2. Công thức tính diện tích hình bình hành ;


Trang 53
A B
C D
H K
A B
C D
H
thang có hai đáy bằng nhau GV cho HS làm bài ?2 :
Hãy dựa vào công thức tính diện tích hình thang để tính diện tích hình bình hành
Một HS làm miệng tính diện tích hình thang
⇒ diện tích
hình bình hành GV treo bảng phụ ghi đònh lý và công thức tính diện tích
hình bình hành tr 124 HS : đọc đònh lý và công thức tính diện tích hình bình
hành HĐ 3 :
Ví dụ
τ GV treo bảng phụ ví dụ a tr 124 SGK và vẽ hình chữ
nhật với hai kích thước a, b lên bảng Hỏi : Nếu
∆ có cạnh bằng a, muốn có diện tích bằng a .
b, phải có chiều cao tương ứng với cạnh a là bao nhiêu ? Trả lời : Để diện tích
∆ là a . b thì chiều cao tương ứng
với cạnh a phải là 2b Sau đó GV vẽ
∆ có diện tích bằng a . b vào hình
Hỏi : Nếu ∆
có cạnh bằng b thì chiều cao tương ứng là bao nhiêu ?
Trả lời : Nếu ∆
có cạnh bằng b thì chiều cao tương ứng phải là 2 a
GV treo bảng phụ ví dụ b tr 124 SGK và vẽ hình chữ nhật với hai kích thước a, b lên bảng
Hỏi : có hình chữ nhật kích thước là a và b. Làm thế nào để vẽ một hình bình hành có một cạnh bằng một cạnh
của hình chữ nhật và có diện tích bằng nửa diện tích của hình chữ nhật đó ?
HS : Hình bình hành có diện tích bằng nửa hình chữ nhật suy ra diện tích của hình bình hành bằng ½ ab. Nếu hình
bình hành có cạnh là a thì chiều cao tương ứng phải là ½ b, nếu có cạnh là b thì chiều cao tương ứng phải là ½ a.
GV yêu cầu 2 HS lên bảng vẽ hai trường hợp S
Hinh thang
=
2 1
a+b.h Mà a = b
⇒ S
hình bình hành
=
2 .
h a
a +
S
hình bình hành
= a.h

3. Ví dụ :


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiểm tra bài cũ : 3phút kiểm tra vở của một số HS yếu, kém Bài mới : Công thức tính diện tích hình bình hành ;

Tải bản đầy đủ ngay(132 tr)

×