Tải bản đầy đủ - 132 (trang)
Hướng dẫn học ở nhà :

Hướng dẫn học ở nhà :

Tải bản đầy đủ - 132trang

GV đưa hình vẽ minh họa GV gọi 1HS lên bảng chứng minh
HS cả lớp vẽ hình vào vở 1HS lên bảng chứng minh
GV Cho HS nhận xét và sửa sai 1 vài HS nhận xét
Hỏi : Các đường chéo AC, BD cần điều kiện gì thì hình bình hành EFGH là hình thoi ?
GV Đưa hình vẽ minh họa HS : Quan sát hình vẽ và trả lời hai đường chéo AC và
BD bằng nhau thì EFGH là hình thoi GV gọi 1HS lên bảng chứng minh
1HS lên bảng chứng minh GV Cho HS nhận xét và sửa sai
1 vài HS nhận xét
Hỏi : Các đường chéo AC và BD cần điều kiện gì thì hình bình hành EFGH là hình vuông ?
GV Đưa hình vẽ minh họa HS : Quan sát hình vẽ và trả lời hai đường chéo AC và
BD bằng nhau và vuông góc thì EFGH là hình vuông GV gọi 1HS lên bảng chứng minh
1HS lên bảng chứng minh GV Cho HS nhận xét và sửa sai
1 vài HS nhận xét
HĐ 3 : Củng cố
GV gọi HS nhắc lại phương pháp giải bài tập 88 1HS nhắc lại

4. Hướng dẫn học ở nhà :


− Ôn tập đònh nghóa, tính chất, dấu hiệu nhận biết các hình
tứ giác, phép đối xứng qua trục và qua tâm. −
Hướng dẫn bài tập 89 tr 111 a
Hình bình hành EFGH là hình chữ nhật khi
HÊF = 90 ⇒
EH ⊥
EF Maø EH BD, EF AC
⇒ AC
⊥ BD
b
Hình bình hành EFGH là hình thoi khi EH = EF
Maø : EH =
2 BD
; EF =
2 AC
⇒ BD = AC
c
Hình bình hành EFGH là hình vuông khi :
EFGH là hình chữ nhật EFGH là hình thoi
⇒ AC
⊥ BD
AC = BD
Trang 32
A E
B C
G D
H
F
A E
B F
C G
D H
A E
B F
C G
D H
a Chứng minh AB là trung trực của
EM
⇒ E đối xứng với
M qua B b Chứng minh
AEMC là hình bình hành có : AB
⊥ EM
⇒ AEBM là
hình thoi −
Bài tập về nhà 90 tr111 SGK −
Bài 159 ; 161 ; 162 tr 76 ; 77 SBT −
Tiết sau kiểm tra 1 tiết
KIỂM TRA 1 TIẾT
I.
MỤC TIÊU BÀI HỌC :

Kiểm tra sự hiểu bài của học sinh, học sinh biết vận dụng lý thuyết để giải bài tập đúng sai : Đònh nghóa, tính chất, dấu hiệu của các hình đã học trong chương I
− Rèn luyện kỹ năng vẽ hình chính xác
− Biết vận dụng tính chất, dấu hiệu của các hình để lập luận chứng minh một bài toán.

II. CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ


:
1.
Giáo viên : −
Chuẩn bò cho mỗi em một đề 2.
Học sinh : −
Thuộc bài, giấy nháp, thước, compa
III. NỘI DUNG :
ĐỀ 1
Bài 1 : 1điểm. Điền dấu “x” vào ô trống thích hợp
Trang 33
A
C M
B E
D
Tuần : 13 Tiết : 25
Ngày soạn : 200
Câu Nội dung
Đúng sai
a Hình thang có hai cạnh bên song song là hình bình hành
b Tam giác đều là hình có tâm đối xứng
c Hình vuông vừa là hình thang cân, vừa là hình thoi
d Hình thoi là một hình thang cân
Bài 2 : 3điểm.
a Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước kết quả đúng. Đường chéo của hình vuông bằng 6cm thì cạnh của hình vuông đó bằng :
A. 3cm ;
B. 4cm ;
C.
18
cm b Nêu dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật
Bài 3 : 1điểm. Cho
∆ ABC và một điểm 0 tùy ý, vẽ
∆ MNQ đối xứng với
∆ ABC
qua điểm 0. Bài 4 : 5điểm. Cho hình thang ABCD AB CD. Gọi E, F, G, H lần lượt là trung
điểm của các cạnh AB, BC, CD, DA.
a Chứng minh rằng : EFGH là hình bình hành b Với điều kiện nào của hình thang ABCD thì tứ giác EFGH là hình thoi ? Vẽ hình trong
trường hợp này
ĐỀ 2
Bài 1 : 1điểm. Điền dấu “x” vào ô trống thích hợp
Câu Nội dung
Đúng sai
a Hình thang có hai cạnh bên bằng nhau là hình thang cân
b Hình thang cân có 1 góc vuông là hình chữ nhật
c Tam giác cân là hình có trục đối xứng
d Tứ giác có hai đường chéo vuông góc là hình thoi
Bài 2 : 3điểm.
a Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước kết quả đúng. Đường chéo của hình vuông bằng 4cm thì cạnh của hình vuông đó bằng :
A.
8
cm ; B. 2cm ;
C. 3cm b Neâu dấu hiệu nhận biết hình thoi
Bài 3 : 1điểm. Cho
∆ ABC và một đường thẳng d tùy ý, vẽ
∆ HIK đối xứng với
∆ ABC qua đường thẳng d.
Bài 4 : 5điểm. Cho hình thang ABCD AB CD. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, AC, CD, BD
a Chứng minh rằng MNPQ là hình bình hành
Trang 34
b Nếu ABCD là hình thang cân thì tứ giác MNPQ là hình gì ? Vẽ hình trong trường hợp này

IV. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM : Đề 1


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hướng dẫn học ở nhà :

Tải bản đầy đủ ngay(132 tr)

×