Tải bản đầy đủ - 132 (trang)
Đường thẳng song song cách đều:

Đường thẳng song song cách đều:

Tải bản đầy đủ - 132trang

HS : đọc ?3 −
Quan sát hình vẽ GV yêu cầu HS làm bài ?3 lên bảng phụ ghi sẵn
Hỏi : Các đỉnh A có tính chất gì ? Trả lời : có tính chất cách đều đường thẳng BC cố đònh một
đoạn không đổi bằng 2cm. Hỏi : Vậy các đỉnh A nằm trên đường thẳng nào ?
Trả lời : Nằm trên hai đường thẳng song song với BC và cách BC một khoảng bằng 2cm
GV vẽ thêm vào hình hai đường thẳng song song với BC đi qua A và A’’ và nêu phần nhận xét tr 101
HS nêu phần nhận xét tr 101 SGK
HĐ3: Đường thẳng song song cách đều:
GV : giới thiệu KN các đường thẳng song song cách đều + a b c d
+AB = BC = CD
HS : Nghe giảng
cách b một khoảng bằng h
τ Nhận xét :
Tập hợp các điểm cách một đường thẳng cố đònh một khoảng
bằng h không đổi là hai đường thẳng với đường thẳng đó và
cách đường thẳng đó một khoảng bằng h.

3. Đường thẳng song song cách đều:


+ a b c d và + AB = BC = CD
τ Các đường thẳng a, b, c, d song
song với nhau và khoảng cách giữa các đường thẳng a và b ; b
và c ; c và d bằng nhau. Ta nói chúng là các đường thẳng song
song cách đều
Trang 8
A
B H
A ’’ 2
C A ’
H ’
A B
C D
a b
c d
− GV yêu cầu HS làm ?4
− GV đưa đề bài và hình vẽ lên bảng phụ
HS đọc đề bài ?4 quan sát hình vẽ 96b GV yêu cầu nêu GT, KL của đề bài
HS : nêu GT, KL cho a b c d
a Neáu : AB = BC = CD thì EF = FG = GH b Nếu EF = FG = GH thì AB = BC = CD
GV yêu cầu HS chứng minh bài toán HS : lên bảng chứng minh
a Hình thang AEGC có AB = BC ; AE BF CG neân EF = FG
Tương tự có : FG = GH b Hình thang AEGC coù
EF = FG ; AE BF CG Nên : AB = BC Tương tự BC = CD
Hỏi : Từ bài toán nêu trên rút ra đònh lý nào ? HS : nêu đònh lý về đường thẳng song song cách đều tr 102
SGK GV lưu ý cho HS : các đònh lý về đường trung bình của tam
giác, đường trung bình của hình thang là các trường hợp đặc biệt của đònh lý về các đường thẳng song song cách đều.
HS : Nghe GV trình bày
HĐ 4 : Củng cố : GV ghi sẵn bài tập 69 trên bảng phụ
− Yêu cầu HS làm bài 69 103 SGK
HS đọc đề bài −
HS
1
ghép 2 ý đầu −
HS
2
ghép 2 ý sau GV gọi HS nhận xét
Bài ?4
Ta coù : a b c d Nếu AB = BC = CD
Thì EF = FG = GH Nếu EF = FG = GH thì
AB = BC = CD
τ Đònh lý
− Nếu các đường thẳng song
song đều cắt một đường thẳng thì chúng chắn trên đường thẳng
đó các đoạn thẳng liên tiếp bằng nhau
− Nếu các đường thẳng song
song cắt 1 đường thẳng và chúng chắn trên đường thẳng đó các
đoạn thẳng liên tiếp bằng nhau thì chúng song song cách đều
Bài 69 103 SGK 1 với 7
2 với 5 3 với 8
4 với 6
Trang 9
A
C D
B E
F G
H a
b c
d
1 vài HS khác nhận xét và sửa sai Sau đó GV đưa hình vẽ sẵn của 4 tập hợp điểm đó lên bảng
phụ −
yêu cầu HS nhắc lại để ghi nhớ.

4. Hướng dẫn học ở nhà :


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đường thẳng song song cách đều:

Tải bản đầy đủ ngay(132 tr)

×