Tải bản đầy đủ - 132 (trang)
Khoảng cách giữa hai đường thẳng song : Tính chất của các điểm cách đều một đường thẳng cho trước

Khoảng cách giữa hai đường thẳng song : Tính chất của các điểm cách đều một đường thẳng cho trước

Tải bản đầy đủ - 132trang

§
10 ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

I. MỤC TIÊU : Qua bài này, HS cần :


− Nhận biết được khái niệm khoảng cách giữa hai đường thẳng song song, đònh lý về các
đường thẳng song song cách đều, tính chất các điểm cách một đường thẳng cho trước một khoảng cách cho trước.
− Biết vận dụng đònh lý về đường thẳng cách đều để chứng tỏ các đoạn thẳng bằng nhau.
Biết chứng tỏ một điểm nằm trên một đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước.
− Vận dụng các kiến thức đã học vào giải toán và ứng dụng trong thực tế.

II. CHUẨN BỊ :


Giáo viên : g

Bài soạn −
SGK −
SGV −
Bảng phụ vẽ hai đường thẳng với một đường thẳng cho trước
Học sinh
: −
Học bài và làm bài đầy đủ −
dụng cụ học tập đầy đủ −
Bảng nhóm −
Thực hiện hướng dẫn tiết trước

III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY : 1.Ổn đònh lớp :


1’ Kiểm diện
2. Kiểm tra bài cũ : 3’ Kiểm tra một số vở học và vở tập của HS 3. Bài mới :
Giáo viên - Học sinh Nội dung
HĐ 1 : Khoảng cách giữa hai đường thẳng song song :
− GV yêu cầu HS làm bài ?1
1 HS : đọc ?1 SGK
GV vẽ hình lên bảng cho a b. Tính BK ?
− HS : vẽ hình vào vở
Hỏi : Tứ giác ABKH là gì hình ? HS : Tứ giác ABKH có :
AB HK gt AH BK cuøng
⊥ b
⇒ ABKH là hình bình hành có
H ˆ
= 90 ⇒
ABKH là hình chữ nhật

1. Khoảng cách giữa hai đường thẳng song :


AB HK gt AH BK cuøng
⊥ b
⇒ ABKH là hình bình hành có
H ˆ
= 90 ⇒
ABKH là hình chữ nhật nên
Trang 6 Ngày soạn : tháng năm 2007
Tuần : 9 Tiết : 18
A B
H K
a
b h
Hỏi : Vậy độ dài BK bằng bao nhiêu ? ABKH là hình chữ nhật nên BK = AH = h
GV nói : AH
⊥ b và AH = h
⇒ a cách b một khoảng bằng h.
HS : Nghe GV trình bày Hỏi : Vậy mọi điểm thuộc đường thẳng a có tính chất chung
gì ? HS : Mọi điểm thuộc đường thẳng a đều cách đường thẳng b
một khoảng bằng h GV nói : có a b, AH
⊥ b thì AH
⊥ a. Vậy mọi điểm thuộc
đường thẳng b cũng cách đường thẳng a một khoảng bằng h. Ta nói h là khoảng cách giữa hai đường thẳng song song a và
b. HS nghe GV trình bày tiếp
Hỏi : Vậy thế nào là khoảng cách giữa hai đường thẳng song song.
HS : Nêu đònh nghóa khoảng cách giữa hai đường thẳng song song tr 101 SGK
HĐ 2 : Tính chất của các điểm cách đều một đường thẳng cho trước :
− GV yêu cầu HS làm ?2
1 HS : đọc ?2 SGK GV vẽ hình 94 lên bảng. CM : M
∈ a ; M’
∈ a’
HS vẽ hình vào vở GV dùng phấn màu nối AM và hỏi tứ giác AMKH là hình gì ?
tại sao ? Tại sao M ∈
a ? HS : Vì AH MK
⊥ b
và AH = MK = h Nên : AMKH là hình bình hành.
Lại có :
H ˆ
= 90 ⇒
AMKH là hình chữ nhật ⇒
AM b ⇒
M ∈
a theo tiên đề Ơclit GV : Tương tự cm được M’
∈ a’
GV yêu cầu HS nên tính chất của các điểm cách đều một đường thẳng cho trước
HS : đọc tính chất tr 101 SGK
− 1 HS : nhắc lại tính chất
− GV yêu cầu HS làm bài ?3
BK = AH = h τ
Nhận xét : Một điểm thuộc đường thẳng a trên hình, cách
đường thẳng b một khoảng bằng h, tương tự, mọi điểm thuộc
đường thẳng b cũng cách đường thẳng a một khoảng bằng h. Ta
nói h là khoảng cách giữa hai đường thẳng a và b
τ Đònh nghóa :
Khoảng cách giữa hai đường thẳng song song là khoảng cách
từ một điểm tùy ý trên đường thẳng này đến đường thẳng kia

2. Tính chất của các điểm cách đều một đường thẳng cho trước


:
Chứng minh τ
cm ∈
a : Vì AH MK cùng
⊥ b và AH
= MK = b
Nên AMKH là hình bình hành. Lại có
:
H ˆ
= 90 ⇒
AMKH là hình chữ nhật
⇒ AM b
⇒ M
∈ a
τ cm M’
∈ a’
: Tương tự ta cũng có :
A’H’K’M’ là hình chữ nhật ⇒
A’M’ b ⇒
M’ ∈
a’ τ
Tính chất : Các điểm cách đường thẳng b
một khoảng bằng h nằm trên hai đường thẳng song song với b và
Trang 7
HS : đọc ?3 −
Quan sát hình vẽ GV yêu cầu HS làm bài ?3 lên bảng phụ ghi sẵn
Hỏi : Các đỉnh A có tính chất gì ? Trả lời : có tính chất cách đều đường thẳng BC cố đònh một
đoạn không đổi bằng 2cm. Hỏi : Vậy các đỉnh A nằm trên đường thẳng nào ?
Trả lời : Nằm trên hai đường thẳng song song với BC và cách BC một khoảng bằng 2cm
GV vẽ thêm vào hình hai đường thẳng song song với BC đi qua A và A’’ và nêu phần nhận xét tr 101
HS nêu phần nhận xét tr 101 SGK
HĐ3: Đường thẳng song song cách đều:

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Khoảng cách giữa hai đường thẳng song : Tính chất của các điểm cách đều một đường thẳng cho trước

Tải bản đầy đủ ngay(132 tr)

×