Tải bản đầy đủ - 79 (trang)
Chương I: Căn bậc hai 1 Tìm câu đúng trong các câu sau: Chưong hai: Hàm số y = ax+b a ≠

Chương I: Căn bậc hai 1 Tìm câu đúng trong các câu sau: Chưong hai: Hàm số y = ax+b a ≠

Tải bản đầy đủ - 79trang

HS trả lời ?2. HS lên bảng làm bài
HS trả lời ?3.
HS lên bảng làm bài: 2421
25 21
2621 Bài tập:
a 10;7 b 11 6
; 19 19
ổ ử
ữ ỗ
ữ ỗ
ữ ỗố
ứ c
25 21 ;
19 19 ổ
ử ữ
ỗ ữ
ỗ ữ
ỗố ứ
a 7; 5 b 3
3; 2
ổ ử
ữ ỗ-
ữ ỗ
ữ ỗố
ứ a x; y » -1,38; 0,62
b x; y » -1,00; 3,46

2. Aùp duïng: Vd1: Giải hệ pt:


II 3
16 4
5 3
x y
x y
ì -
= ïï
íï - =
ïỵ Giải : SGK
Vd2: SGK Vd3: SGK
4. Củng cố: từng phần. IV. Rút kinh nghiệm:
TIẾT 35: OÂN TẬP HỌC KÌ I CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐẠI SỐ 9

A. Chương I: Căn bậc hai 1 Tìm câu đúng trong các câu sau:


a Căn bậc hai của 0,36 là 0,6. b Căn bậc hai của 0,36 là 0,06.
c 0,36 0,6
= .
d Căn bậc hai của 0,36 là 0,6 và -0,6. e 0,36
0,6 = ±
2 Có bao nhiêu số trong các số sau đây: 9; 0 ; -1; 2; 3 ;
1 4
; -7; 5 có căn bậc hai: a 3 b 4 c 5 d 6
3 Căn bậc hai số học của
2
7 ±
là: a ± 7 b 4 c 7 d -7
4 16 = ? a 8 b± 8 c 4 d 4
± 5 Khi tính 16 9
+ ta được kết qua ûlà:
a 7 b ± 7 c 5 d± 5 6 Khi tính
2 2
25 24
- ta được kết quả laø:
a ± 7 b 7 c 2 d 25 24 1 -
=
B. Chưong hai: Hàm số y = ax+b a ≠
1 Trong các hàm số sau hàm số nào là hàm số bậc nhất: Khoanh tròn câu đúng
a y = 3-0,5x d y = 2 -1x+1 b y = -1,5x e y = 3
2 x -
c y = 5 – 2x
2
f y + 2 3
x = -
2 Khi x = 2 1 + thì giá trò tương ứng của hàm
số y = 2 1 -
x laø: a 3+2 2 c 3 2 2
- b 1 d -1
3 Hàm số nào đồng biến: a y = 1
2 -
x+3 c y = 3 1 2
x -
- b y = 3
2 7
x -
+ d y =2
5 6
x -
+ 4 Cho hàm số y = fx = 2x. Điểm nào thuộc đồ
thò của hàm số: a A-2; 4 c C2; -4
b B-3; 9 d D2; 4 5 Cho hàm số y = fx = 3x+4. Điểm nào thuộc
đồ thò hàm số: a A -2;2 c C2; 2
b B-2; -2 d D2; 2 6 Đồ thò của hàm số y = ax+5 đi qua điểm
-1; 3 . Giá trò của a là:
7 x
- có nghóa khi:
a x 0 b x ³ 0 c x £ 0 d Luôn vô nghóa x
8 6 3x -
có nghóa khi: a x£ -2 b x £ 2
c x ³ -2 d x ³ 2
9 3
2 x
− có nghóa khi :
a x ³ 2 b x £ 2 c x 2 d x 2
10
2
3 x + có nghóa khi :
a xỴ Q b x ≠
-3 c x Ỵ R d x
3 ³
a -3 b 2 c -1 d 1 7 Hai đường thaúng y = a -1 x + 2 và
y = 3-ax+1 song song với nhau khi giá trò của a là:
a 2 b 1 c -1 d Cả 3 đều sai. 8 Hai đường thaúng y = kx + m -2 và
y = 5-kx+4-m trùng nhau khi giá trò của k và m là:
a k =2,5 và m = 3 c k = 2,5 vaø m = -3 b k = -2,5 vaø m = 3 d k = -2,5 vaø m = -3
9 Cho hai điểm A-3;4 trong mặt phẳng toạ độ Oxy. Khoảng cách OA laø:
a 7 b 12,5 c 5 d 25 10 Hai đường thaúng y = k + 1 x+ 3 và
y = 3-2k x+1 cắt nhau khi giá trò của k laø:
a k = 2
3 b k
≠ 2
3 c k =
2 3
- d k
≠ 2
3 -
BÀI TẬP ÔN TẬP ĐẠI SỐ 9 Bài 1: Tính rút gọn
2 2
1 5
12 3 3 12 75
108 5
6 5
2 12 6 3 24 6
2 12 2
26 4
3 2 3 5
3 2 4 2
3 3 3
5 9 4 5 14 6 5
- +
- -
+ -
+ -
+ -
+ +
- -
- +
Bài 2: Tìm x biết:
2 2
2 2
1 4 2
3 2 2
1 5
3 6
9 2
4 4 1
2 1
5 4
4 2
1 x
x x
x x
x x
x x
x x
- =
- =
- +
= + =
- -
+ =
- +
Bài 3: Cho biểu thức: A =
1 :
2 2
8 x
x x
x x
x ỉ
ư - ữ
ỗ ữ
+ ỗ
ữ ỗ
ữ ữ
ỗ -
+ ố
ứ 1 Tỡm ủieu kiện của x để A có nghóa
2 Rút gọn A. 3 Tìm x để a 0.
Bài 4: Cho biểu thức: B =
1 .
4 1
1 x
x x
x x
ỉ ư -
÷ ç
÷ +
ç ÷
ç ÷
÷ ç -
+ è
ø 1 Tìm x để B có nghóa.
2 Rút gọn B 3 Tìm x để B = -2.
Bài 5: 1 Vẽ trên cùng mặt phẳng toạ độ Oxy đồ thò các hàm số sau:
3 1
2 y
x = -
+ 1
1 3
2 y
x =
- 2
2 Goïi A là giao điểm của hai đường thẳng 1 và 2. . Tìm toạ độ của A bằng phép toán. Bài 6:
1 Vẽ trên cùng mặt phẳng toạ độ đồ thò các hàm số sau: y = -2x và y = x+3
2 Bằng phép toán tìm toạ độ giao điểm B của 2 đồ thò trên. Bài 7: Viết phương trình của đường thẳng:
1 Có hệ số góc bằng 2 vaứ ủi qua ủieồm A 1
5 ;
2 2
ổ ử
ữ ỗ - ữ
ỗ ữ
ỗố ứ.
2 Coự tung ủoọ goỏc baống -3 và đi qua điểm B 3 9
; 2 2
ỉ ư
÷ ç
÷ ç
÷ çè
ø. 3 Song song với đường thẳng y =
1 2
x -
+ và đi qua điểm C
1 2
; 3
3 ổ
ử ữ
ỗ - ữ ỗ
ữ ỗố
ứ 4 Caột truùc hoaứnh tại điểm có hoành độ bằng
3 2
và cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng -2. Bài 8: Cho haứm soỏ baọc nhaỏt:
3 2
2 y
m x
ổ ử
ữ ỗ
= -
+ ữ
ỗ ữ
ỗố ứ
3 y = 3-mx-1 4
Với giá trò nào của m thì: a Đồ thò hàm số 3 và 4 song song nhau.
b Đồ thò hàm số 3 và 4 cắt nhau tại điểm có hoành độ bằng 2. c Đồ thò hàm số 3 và 4 cắt nhau tại một điểm trên trục hoành.
Bài 9: Viết công thức nghiệm tổng quát và biểu diễn tập nghiệm của các phương trình sau: 1 2x-y = 2 3 0x+3y = -6 5 3x-2y = 6
2 3x+2y = 0 4 3x -0y = -9 IV. Rút kinh nghiệm:
........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ TIẾT 37 GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP CỘNG ĐẠI SỐ
I. Mục tiêu: - HS nắm vững cách giải hệ pt bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp cộng đại số.
- HS có kó năng giải hệ pt bậc nhất hai ẩn. II. Chuẩn bò: SGK.

III. Quá trình hoạt động trên lớp


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương I: Căn bậc hai 1 Tìm câu đúng trong các câu sau: Chưong hai: Hàm số y = ax+b a ≠

Tải bản đầy đủ ngay(79 tr)

×