Tải bản đầy đủ - 79 (trang)
Vẽ d Khái niệm về hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn: Minh hoạ hình học: SGK8: Vd1: Hệ pt x + y = 3 1

Vẽ d Khái niệm về hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn: Minh hoạ hình học: SGK8: Vd1: Hệ pt x + y = 3 1

Tải bản đầy đủ - 79trang

II. Chuẩn bò: SGK III. Quá trình hoạt động trên lớp
. 1.n đònh lớp
2.Kiểm tra bài cũ: 3.Bài mới:
- Cho HS thực hiện ?1. - Hai em lên bảng cùng làm.
- Nêu dạng tổng quát của hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn?
- Thế nào là nghiệm của hệ phương trình?
- Thế nào là giải pt? - GV giới thiệu tập nghiệm của
hệ pt khi biểu diễn trên mặt phẳng toạ độ như SGK.
- HS tham khảo bài giải trong SGK rồi lên bảng thực hiện.
?2: Yêu cầu HS biến đổi 1 và 2 về dạng hàm số bậc nhất.
y = ax + y - GV cho HS kiểm tra lại để thấy
2 ; 1 là nghiệm của hệ.
- Giới thiệu phần chú ý như SGK.
aVì a = -2 và a’ = 3 nên d
1
và d
2
cắt nhau. Vậy hệ pt có 1 nghiệm.
b Vì a = a’ = - 1
2 nên d
1
và d
2
song song. Vậy hệ pt vô nghiệm
c 1 nghiệm. - Nhận xét về vò trí của 1 và
2 trước khi vẽ.
M O
d
2
d
1
2 3
1 3
x y
6
-2 1
3
O -
3 2
2 x
y d
2
d
1

2: Veõ d


1
; x + y = 3 vaø d
2
: x – 2y = 0 trên cùng 1 trục toạ độ
d
1
x + y = 3 ⇔
y = -x + 3d
2
x – 2y = 0
⇔ d
2
y = 1
2 x
x 2

1. Khái niệm về hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn:


?1: Cặp số 2; -1 là nghiệm của hệ pt:
2x + y = 3 x – y = 4
. Hệ hai pt bậc nhất hai ẩn có dạng:
ax + by = c 1 a’x + b’y = c’ 2
. Nghiệm của hệ pt SGK . Giải hệ pt SGK
2. Minh hoạ hình học: SGK8: Vd1: Hệ pt x + y = 3 1
x – 2y = 0 2
- Nhìn trên đồ thò ta thấy d
1
và d
2
cắt nhau tại điểm M2 ; 1. - Vậy hệ pt đã cho có 1 nghiệm
duy nhất 2 ; 1 Vd2: Heä pt: 3x – 2y = -6 3
3x – 2y = 3 4
3 ⇔
y = 3
2 x + 3 d
1
4 ⇔
y = 3
3 2
2 x -
d
2
Vd3: Xét hệ pt: 2x – y = 3 1 -2x + y = -3 2
1 ⇔
y = 2x – 3 d
1
2 ⇔
y = 2x – 3 d
2
d
1
và d
2
trùng nhau. Vậy hệ phương trình đã cho có vô số
nghiệm số. x
3 y = -x+3
3
x 2
y = 1
2 x
1
d
2
d
1
-1 1
O 1
M x
y
- HS về nhà tự làm câu b. ĐS: Hệ có nghiệm x ; y = 1 ;
2 y =
3 3
2 x +
3 6
- Nhìn trên đồ thò ta thấy d
1
và d
2
song song với nhau nên chúng không có điểm chung.
- Vậy hệ pt đã cho vô nghiệm.
4. Củng cố : Từng phần. 5. Dặn dò: Bài 7; 8a; 9a; 10a; 11; 1210 – 11.
IV. Rút kinh nghiệm: ........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................
TIẾT 34 GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP THẾ I. Mục tiêu:
- HS cần nắm vững cách giải hệ pt bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp thế. - HS không bò lúng túng khi gặp các trường hợp đặc biệt hệ vô nghiệm hoặc hệ có vô số nghiệm.
II. Chuẩn bò: SGK III. Quá trình hoạt động trên lớp

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Vẽ d Khái niệm về hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn: Minh hoạ hình học: SGK8: Vd1: Hệ pt x + y = 3 1

Tải bản đầy đủ ngay(79 tr)

×